Sustainability through a Phenomenon-based learning approach : A study of student reflections

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202205031783
Title: Sustainability through a Phenomenon-based learning approach : A study of student reflections
Alternative title: Kestävyys ilmiöpohjaisen oppimisen kautta : Tutkimus opiskelijoiden reflektioista
Author: Heikkilä, Emma
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2022
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202205031783
http://hdl.handle.net/10138/343255
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master´s Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Klasslärare
Class Teacher (in Swedish)
Klasslärare
Abstract: Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on tutkia, kuinka ilmiöpohjainen oppiminen lähestymistapana voisi herättää kriittistä reflektiota kestävyydestä. Ilmiöpohjaisen oppimisen lähestymistapaa käyttäen tutkimuksessa tavoitellaan opetuksen kehittämistä kestävyydestä erityisesti transformatiivisen oppimisen kautta. Kestävyys on monimutkainen ja monitieteinen käsite, jonka ymmärtämiseen ja käsittelemiseen tarvitaan kokonaisvaltaista ja laaja-alaista pedagogiikkaa. Kestävyys on arvolatautunutta, minkä takia erityisesti transformatiivinen oppiminen ja kriittinen reflektio ovat sopivia metodeja sen käsittelemiseen. Transformatiivinen oppiminen on kuitenkin haastava prosessina sen monimutkaisuuden takia, mutta aiemman tutkimustiedon mukaan oppiminen ei aina onnistu. Ilmiöpohjainen oppiminen voisi olla sopiva lähestymistapa kestävyyteen sekä transformatiiviseen oppimiseen. Lähestymistapa on oppijakeskeinen ja tarjoaa tilaa reflektoinnille ja tunteille. Tässä laadullisessa fenomenologisessa ja hermeneuttisessa tutkimuksessa analysoitiin viisi (N=5) opiskelijahaastattelua. Haastateltavat olivat osallistuneet valinnaiselle yliopistokurssille ilmiöpohjaisesta oppimisesta, kestävyydestä ja maailmanperintökasvatuksesta. Haastattelut toteutettiin fenomenologisina haastatteluina etäyhteyksien kautta kurssin päättymisen jälkeen. Aineisto analysoitiin tulkinnallisen fenomenologisen analyysimenetelmän avulla. Analyysimetodi on idiograafinen ja induktiivinen, mikä sopii syvempään analyysiin kokemuksista. Analyysin tulokseksi saatiin kuusi teemaa: Yhteys luontoon, Tunteita kestävyydestä, Kulttuurinen kestävyys, Kestävät opinnot, Ilmiöpohjaisen oppimisen prosessi ja Kehollisten harjoitusten herättämät tunteet. Aineisto ei antanut vahvaa näyttöä kriittisestä reflektiosta. Analyysissä havaittiin kuitenkin viitteitä asenteiden ja ennakkokäsitysten muutoksista, jotka voidaan tulkita kriittiseksi reflektioksi. Kurssiin etätoteutus vaikutti osallistujien kokemuksiin monella tavalla. Vaikka monet kokivat epämukavia tunteita ja ilmiöpohjaisen oppimisen prosessin haastavaksi, johtivat ne hyväksymiseen ja oppimiseen. Tutkimustulokset ovat aiempien tutkimusten kanssa linjassa. Tuloksia voidaan käyttää tulevaisuudessa suunniteltaessa ilmiöpohjaiseen oppimiseen perustuvaa opetusta kestävyydestä.The purpose of this thesis is to study on how a phenomenon-based approach might evoke critical reflection on sustainability. By using the phenomenon-based learning (PhBL) approach, the aim of the study is to develop for transformative learning (TL) on sustainability. Sustainability as a concept is complex, interdisciplinary and transdisciplinary and requires broad and holistic education to address it. TL has been shown to be popular within the field of research on sustainability education. Sustainability being a value-laden topic, transformative learning and critical reflection are suitable methods for tackling it. However, TL is challenging, and research has shown that the learning will not always succeed. PhBL could be suitable for sustainability education and in TL. It uses collaborative learning, through which the social dimension also provides learning. The approach is learner centred, and the interest of the students guides the process and provides space for reflection and emotions. This qualitative, phenomenological and hermeneutic study was based on five (N=5) interviews with students who took part in an optional hybrid university course on the phenomenon-based approach, sustainability and World Heritage education. The interviews were conducted online as phenomenological interviews via Zoom and took place after the course was finished. The material was analysed with interpretative phenomenological analysis, which is an idiographic and inductive analysis method, suitable for going deep in the experiences of the students. The analysis revealed six themes: connection to nature, emotions about sustainability, cultural sustainability, sustainable studies, the process of PhBL, and emotions evoked by embodied exercises. Although, the data did not provide clear evidence, there were a few signs of change in attitudes and assumptions that can be interpreted as critical reflection. The online dimension clearly has an impact on the experiences in several ways. However, even if several experiences on emotions were reflected on and the PhBL process was challenging, it resulted in learning and acceptance. The results are in line with earlier research and can be used as guidance in future planning and implementing PhBL on TL and sustainability.
Subject: phenomenon-based learning
sustainability education
critical reflection
transformative learning
interpretative phenomenological analysis
Subject (yso): ilmiöpohjainen oppiminen, kestävän kehityksen kasvatus, kriittinen reflektio, transformatiivinen oppiminen, tulkitseva fenomenologinen analyysi


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Heikkilä_Emma_MastersThesis_2022.pdf 1.202Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record