Kyllä/ei-kysymyksiin vastaamisessa tapahtuneet muutokset vaikeasti apraktis-afaattisilla ihmisillä kolmen vuoden seurannassa : Monitapaustutkimus

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202204201711
Title: Kyllä/ei-kysymyksiin vastaamisessa tapahtuneet muutokset vaikeasti apraktis-afaattisilla ihmisillä kolmen vuoden seurannassa : Monitapaustutkimus
Alternative title: Changes in responding to yes/no questions in people with a severe apraxic-aphasic disorder in a three-year follow-up study – A Multi-Case Study
Author: Hintikka, Miamaria
Other contributor: Helsingin yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Medicine
Helsingfors universitet, Medicinska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2022
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202204201711
http://hdl.handle.net/10138/343630
Thesis level: master's thesis
Degree program: Logopedian maisteriohjelma
Master 's Programme in Logopedics
Magistgerprogrammet i logopedi
Specialisation: Suomenkielinen opintolinja
Study orientation in Finnish
Finskspråkig studieinriktning
Abstract: Tausta ja tavoitteet. Afasia ja apraksia ovat aivoperäisiä häiriöitä, jotka ovat tyypillisimmin seurausta aivoverenkiertohäiriöstä. Afasia ilmenee eriasteisina vaikeuksina kielellisissä toiminnoissa ja apraksia eriasteisina hankaluuksina tuottaa tahdonalaisia kehon liikkeitä, kuten puheliikkeitä ja pään nyökyttelyä ja pudistelua. Afasia ja apraksia ilmenvät usein samanaikaisesti. Vaikeassa apraktis-afaattisessa häiriössä esiintyy vaikeuksia sekä kielellisissä toiminnoissa että puheen ja pään eleiden tuotossa, jolloin kommunikointi voi olla hyvin hankalaa. Tällöin kyllä/ei-kysymyksiin vastaaminen voi olla merkittävä kommunikointikeino. Pitkittäisseurantaa apraktis-afaattisesta häiriöstä toipumisesta on tehty vain niukasti. Tämän Pro gradu -tutkielman tarkoituksena on tarkastella, miten vaikeasti apraktis-afaattisten ihmisten kyky vastata selkeästi ja oikein kyllä/ei-kysymyksiin muuttuu kolmen vuoden seurannassa häiriön alkuvaiheesta eteenpäin. Lisäksi tarkoituksena on tarkastella, muuttuiko selkeiden ja oikeiden kyllä/ei-vastausten antamiskeino seurannassa ja miten selkeiden ja oikeiden kyllä/ei-vastausten määrässä ja antamiskeinoissa tapahtuneet muutokset vertautuvat toisiinsa osallistujien ryhmässä. Menetelmät. Tutkielman osallistujina oli seitsemän aikuista, joilla todettiin vaikea apraktis-afaattinen häiriö vasemmanpuoleisen aivoverenkiertohäiriön seurauksena. Kaikkien paitsi yhden osallistujan kohdalla toteutui viisi erillistä tutkimuskertaa seurannan aikana. Tutkimuskerrat toteutettiin pääsääntöisesti noin kolmen kuu-kauden sisällä afasian saamisesta, toinen puolen vuoden kuluttua, kolmas vuoden, neljäs kahden ja viimeinen kolmen vuoden kuluttua afasian saamisesta. Tutkimuskerroilla osallistujia ohjeistettiin vastaamaan ”kyllä” tai ”ei” 50:een kyllä/ei-kysymykseen, jotka on laatinut Sanna Lemmetyinen. Tutkielma aineisto koostui osallistujien vastauksista kysymyksiin ja raaka-aineisto koostui tutkimuskerroista kuvatuista videotallenteista. Aineistoa tarkasteltiin sekä laadullisesti että määrällisesti. Laadullisessa analyysissa tarkasteltiin osallistujien vastausten selkeyttä, vastausten totuudenmukaisuutta sekä vastausten antamiskeinoja. Määrällinen analyysi koostui vastausten pisteyttämisestä niiden selkeyden ja totuudenmukaisuuden perusteella. Tulokset ja johtopäätökset. Osallistujien suoriutuminen kyllä/ei-kysymyksiin vastaamisessa kolmen vuoden seurantajakson aikana oli vaihtelevaa. Yhden osallistujan kyky vastata selkeästi ja oikein parani selkeästi häiriön alkuvaiheen jälkeen. Neljällä osallistujalla suoritusprofiili oli nouseva alkutilanteeseen nähden, kahdella se oli laskeva ja yksi osallistuja suoriutui kolmen vuoden kuluttua afasian saamisesta yhtä hyvin, kuin alkuvaiheessa. Osallistujien vastauskeinoissa tapahtui jonkin verran muutoksia. Kahdella osallistujalla puhevastausten määrä lisääntyi selkeästi. Yhtä osallistujaa lukuun ottamatta kaikilla osallistujilla vaikutti olevan jokin omi-nainen keino vastata. Osallistujat pystyivät antamaan selkeitä ja oikeita kyllä/ei-vastauksia useita eri vastaus-keinoja käyttäen ja yhdistellen.Background and aims. Aphasia and apraxia are neurological disorders most commonly caused by stroke. Aphasia manifests as varying degrees of difficulties in linguistic functions and apraxia as varying degrees of difficulties in producing voluntary body movements, such as speech movements and head nodding and shaking. Aphasia and apraxia often occur simultaneously. A severe apraxic-aphasic disorders manifests as diffi-culties in linguistic functions and the production of speech and head gestures, which can make communicating very challenging. In this case, answering yes/no questions can be a significant means of communication. There is only limited longitudinal follow-up research on recovery from apraxic-aphasic disorder. The aim of this thesis is to examine how the ability to respond intelligibly and correctly to yes/no questions changes in participants with a severe apraxic-aphasic disorder during a three-year follow-up period, beginning on the onset of the disorder. In addition, the aim is to examine whether the means used to respond intelligibly and correctly to yes/no questions change during the follow-up period, and how the changes in the amount and means of giving intelligible and correct yes/no responses compare across participants. Methods. The study included seven adults with a severe apraxic-aphasic disorder resulting from left hemisphere stroke. Participants were examined on five separate occasions during the three-year follow-up, apart from one participant, who was examined on four occasions. The examination sessions typically occurred within the first three months after the onset of the disorder, then six months, one year, two years and finally three years after the onset of the disorder. During the sessions participants were instructed to respond “yes” or “no” to 50 yes/no questions, composed by Sanna Lemmetyinen. The research data consisted of participants' responses to the questions, raw data consisted of video recordings of the sessions. The data was analyzed both qualitatively and quantitatively. Qualitative analysis consisted of evaluating the clarity and correctness of the participants’ responses, and of examining the means used to respond. Quantitative analysis consisted of scoring the responses based on their clarity and correctness. Results and conclusions. Participants' ability to respond intelligibly and correctly to yes/no questions during the three-year follow-up period varied. One participant’s ability clearly improved after the initial three months following disorder acquisition. Four participants’ performance profile was ascending during the follow-up period, two participant’s performance profile was descending, and one participant’s performance was the same after three years as it was in the first examination session. Some changes occurred in the means used to respond intelligibly and correctly. The amount of speech responses clearly increased in two participants. Apart from one, all participants appeared to have some characteristic means of responding. Participants were able to produce intelligible and correct yes/no responses using and combining several different means of responding.
Subject: Afasia
puheen apraksia
eleapraksia
kyllä/ei-vastaukset
seurantatutkimus


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Hintikka_Miamaria_ProGradu_2022.pdf 561.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record