Nuoret ja ruokamurros – Nuorten näkemyksiä ruoan va-linnasta ja kestävän syömisen merkityksestä ilmastonmuu-toksen ehkäisemiseksi

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202206172834
Title: Nuoret ja ruokamurros – Nuorten näkemyksiä ruoan va-linnasta ja kestävän syömisen merkityksestä ilmastonmuu-toksen ehkäisemiseksi
Alternative title: Young people and the food revolution – Young people's views on food choice and the role of sustainable eating in tackling climate change.
Author: Maskulin, Viivi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2022
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202206172834
http://hdl.handle.net/10138/345194
Thesis level: master's thesis
Degree program: Ihmisen ravitsemuksen ja ruokakäyttäytymisen maisteriohjelma
Master´s Programme in Human Nutrition and Food-Related Behaviour
Magisterprogrammet i human nutrition och matbeteende
Specialisation: Ruokakäyttäytyminen
Food-related behavior
Food-related behavior
Abstract: Tavoitteet. Ilmaston lämpeneminen on yksi suurimpia tulevaisuuden haasteita, jonka ehkäise-miseksi muutokset kulutuskäyttäytymisessä, yhteiskuntarakenteissa sekä yritystoiminnassa ovat tutkimustiedon mukaan välttämättömiä. Ruoka sekä ruoantuotanto ovat yksi merkittävim-mistä maapallon kantokykyä kuormittavista tekijöistä. Muutokset päästöjen vähentämisessä tai vaihtoehtoisesti seuraukset, joita ilmaston lämpeneminen aiheuttaa, tulevat koskettamaan erityi-sesti nuorten sukupolvia. Tässä tutkielmassa tavoitteena on pyrkiä ymmärtämään nuorten nä-kemyksiä ruoan valintaan vaikuttavista tekijöistä etenkin kestävyyden näkökulmasta. Samalla tavoitteena on tutkia, miten nuoret kokevat erilaiset keinot ja niiden vaikuttavuuden osana il-mastonmuutosta ehkäiseviä toimia. Tämän tutkimuksen tutkimuskysymykset ovat: millä tavoin ruoanvalintaan ja -käyttöön liittyvät tekijät jäsentyvät nuorten mielipiteissä sekä mitkä ovat ne tekijät, jotka nuoret kokevat edistävän tai estävän kestävyyttä ruoan tai syömisen näkökulmas-ta? Ruokavalintoja käsitellään yksilön valintojen, kuten poliittisen kulutuksen teorisointien sekä yhteiskunnallisten ohjauskeinojen ja -rakenteiden näkökulmasta. Menetelmät. Tutkimusasetelmassa hyödynnetään sekä laadullisia että määrällisiä menetelmiä. Kyselyllä kerättyä aineistoa analysoidaan pääosin laadullisin menetelmin, eli aineistolähtöisellä sisällönanalyysilla ja teemoittelulla. Analyysia täydennetään aineiston mahdollistaman määrälli-sen tarkastelun keinoin. Kyselyaineisto koostuu 44 nuoren aikuisen (15–29-vuotiaan) vastauk-sista. Tulokset ja johtopäätökset. Tämän tutkimuksen tuloksina ruoan valintaan vaikuttavina yksittäi-sinä tekijöinä määritti erityisesti elämäntilanne, ruoan hinta sekä kotimaisen ruoan suosiminen mahdollisuuksien mukaan. Ruokaan liittyvät ympäristöä kuormittavat tekijät nähtiin erityisesti rakenteellisena ongelmana, mutta omilla kulutusvalinnoilla koettiin olevan yhtä lailla merkitystä tulevaisuuden haasteita ratkottaessa. Ilmastonmuutoksen sekä ruokavalintojen yhteys koettiin olemassa olevana ongelmana, johon nuorten mielestä tulisi löytää ratkaisu. Nuoret kokevat ruo-kaan ja kulutukseen liittyvät tekijät moniulotteisena kokonaisuutena ja miettivät tulevaisuutta. Nuoret tiedostavat ruoan yhteyden ilmastokriisiin ja tahtoisivat oppia lisää ruokaan liittyvistä tekijöistä, jotta kestävämpien kulutusvalintojen tekeminen olisi helpompaa. Nuoret ovat valmiita muuttamaan omaa kulutustaan, mutta odottavat aktiivisia toimia myös vallanpitäjiltä.
Subject: ruoka
kestävyys
ilmastonmuutos
nuoret
food
sustainability
climate change
young people


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record