Uutispuheesta selkoa. : Foneettiset erot selkouutistoimittajien puheessa ja kuulijoiden kokemuksia ymmärrettävyydestä.

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper sv
dc.contributor.author Kallio, Heini
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri URN:NBN:fi-fe201206156008
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/34539
dc.description.abstract The main aim of this study was to examine the effects of different acoustic features on the perception of clear news speech. Additional goal was to increase knowledge on informational clear speech, more closely the Finnish plain language radio news speech. Plain language news is produced by the national Finnish broadcasting station for listeners with Finnish as a second language. Clear speech in news reading was not previously studied in Finnish and therefore the theoretical aspects were obtained from several studies on clear speech, intelligibility and prosody. Clear speech research has revealed many acoustic-phonetic changes made by speakers attempting to clarify their speech. Features like slower speech rate, wider F0 range, higher mean F0 and increased intensity are said to be characteristic to clear speech. In plain language news slower speech rate and appropriate phrasing are significant. The study consisted of two experiments: a listening experiment and acoustic analysis. The purpose of the listening experiment was to study how speech rate, clarity, pleasantness and intelligibility of different news readers were perceived by listeners with different linguistic background. Ratings of news speech from professional plain news readers were obtained from 15 non-native learners of Finnish and 15 native Finnish listeners. Factors that varied were speech rate (normal versus slow) and speaker (two males and two females). Acoustic analysis was made to study differences between news readers on speech rate, articulation rate, fundamental frequency, prosodic phrasing and voice quality. Measurements were made from news samples with two addressed speaking rates. The relations between the rating results of two subject groups and acoustic features were studied using ordinal logistic regression model. The intelligibility ratings of non-native listeners were affected by linguistic contents and therefore were not reliable for statistical testing. However, results showed that fundamental speech rates and articulation rates affected the perception of clarity. Voice quality had an effect on perceived pleasantness. Methods for measuring intelligibility should be studied further. Also the relations between acoustic features as well as perceived qualities of speech should be studied further. This study can be seen as preliminary study for upcoming research on Finnish clear news speech. The focus of this study was on fundamental acoustic features. In addition to suggested improvements, wider analysis on segmental level acoustics is recommended. en
dc.description.abstract Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitkä puheen akustiset ominaisuudet vaikuttavat siihen, että puhuja koetaan selkeäksi. Tavoitteena oli myös lisätä tietoa suomenkielisestä informatiivisesta selkopuheesta, ja tarkemmin selkouutispuheesta. Selkouutiset on Yleisradion uutispalvelu suomea vieraana kielenä puhuville. Suomenkielistä selkouutispuhetta ei ole aiemmin tutkittu, joten työn teoreettinen viitekehys on muodostettu useista selkopuheen, ymmärrettävyyden ja prosodian tutkimuksista. Aiemmissa tutkimuksissa selkopuheen ominaisuuksiksi on mainittu hitaampi puhenopeus, laajempi perustaajuusala, korkeampi keskimääräinen perustaajuus ja suurempi äänenvoimakkuus. Selkouutispuheessa merkittävimmät ominaisuudet ovat hidas puhenopeus ja tarkoituksenmukainen puheen jaksottelu. Tutkimus koostui kahdesta osasta: arviointikuuntelut ja akustinen analyysi. Kuuntelukokeen tarkoitus oli kartoittaa sekä toimittajien välisiä havaittuja eroja että kuuntelijan kielitaustan vaikutusta arviointeihin. 15 äidinkielistä ja 15 vieraskielistä suomen kielen oppijaa arvioi selkouutistoimittajien uutispuheesta puhenopeutta, selkeyttä, miellyttävyyttä ja ymmärrettävyyttä. Uutisnäytteiden muuttujina olivat lukunopeus (normaali/selkonopeus) ja puhuja (kaksi naista ja kaksi miestä). Toimittajien puheesta analysoitiin puhe- ja artikulaationopeuksia, perustaajuutta, epämodaalista puhetta ja prosodista jaksottelua. Mittaukset tehtiin kahdella eri ohjenopeudella luetuista uutisnäytteistä. Arviointitulosten ja akustisten ominaisuuksien riippuvuuksien tutkimiseen käytettiin järjestysasteikollisen aineiston analyysiin tarkoitettua logistista regressiomallia. Kielellinen konteksti vaikutti vieraskielisten kuulijoiden kokemukseen ymmärrettävyydestä, joten ymmärrettävyyden ja akustisten muuttujien välisen riippuvuuden tutkimista ei voida pitää luotettavana. Sen sijaan tulokset osoittivat, että puhe- ja artikulaationopeuksilla on merkitystä puheen selkeyden kokemiseen. Lisäksi äänenlaadulla on vaikutusta miellyttävyyteen. Ymmärrettävyyden mittausmenetelmiä tulee kehittää vastaavanlaisia tutkimuksia varten. Myös sekä akustisten muuttujien että puheen ominaisuuksien havaintojen keskinäisiä riippuvuuksia tulee tutkia tarkemmin. Tätä työtä voidaan pitää alustavana tutkimuksena tuleville suomenkielisen selkouutispuheen tutkimuksille. Painopiste oli laajemmalla aikavälillä ilmenevissä puheen ominaisuuksissa. Jo esitettyjen parannusehdotusten lisäksi on suositeltavaa analysoida laajemmin myös yksittäisiä puhesegmenttejä. fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.
dc.subject clear news speech en
dc.subject speech perception en
dc.subject intelligibility en
dc.subject acoustic features en
dc.subject selkouutispuhe fi
dc.subject puheen havaitseminen fi
dc.subject ymmärrettävyys fi
dc.subject foneettiset ominaisuudet fi
dc.title Uutispuheesta selkoa. : Foneettiset erot selkouutistoimittajien puheessa ja kuulijoiden kokemuksia ymmärrettävyydestä. fi
dc.title.alternative Clarifying the news speech. Acoustic differences on plain language news readers speech and listeners experiences on intelligibility. en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Puhetiede fi
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe201206156008

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
uutispuh.pdf 924.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record