Opisanie kartinok dvujazyčnymi do kol nikami: leksiko-grammatičeskij i narrativnyj aspekty

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201206156012
Title: Opisanie kartinok dvujazyčnymi do kol nikami: leksiko-grammatičeskij i narrativnyj aspekty
Author: Petrovskaja, Viktoria
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tämä työ liittyy yksi- ja kaksikielisten perheiden lasten puheen tutkimukseen ja käsittelee erityispiirteitä, joita ilmenee lasten puheessa kaksikielisessä ympäristössä. Tutkimukseen sisältyi kommunikatiivis-kielellisiä eksperimenttejä, joihin osallistui kaksi- ja yksikielisten perheiden Suomessa asuvia lapsia. Kuvista kertominen on tavallinen menetelmä henkilön kielellisen kompetenssin selvittämiseksi. Esikouluikäinen lapsi ei vielä pysty vastaanottamaan pelkkää puhetta merkityskokonaisuutena vaan tarvitsee tueksi graafista esitystä. Lasten kerronta on tallennettu haastattelujen aikana videokameralla, ja myöhemmin saadut näytteet on litteroitu. Tutkimukseen osallistui 32 lasta, joista 15 oli kaksikielisistä perheistä ja 17 yksikielisistä perheistä. Tutkielmassa tarkastellaan kaksikielisyyden käsitettä ja kaksikielisyyden ilmenemismuotoja, luokittelua ja siihen liittyviä käsitteitä. Kaksikielisyydellä eli bilingvismillä tarkoitetaan tavallisesti sitä, että henkilön oletetaan osaavan käyttää kielellisessä kommunikaatiossaan kahta kieltä yhtä hyvin. Lasten puhetta arvioitaessa tein havaintoja siitä, kuinka lapset osaavat rakentaa toimivia ja sisällöltään oikeita lausumia, ilmaista predikatiivisia suhteita ja esittää ne lauseina sekä noudattaa kieliopillisia normeja. Tutkimuksessa on sovellettu enemmän kvalitatiivista kuin kvantitatiivista analyysiä siitä syystä, että päätarkoituksena oli yksi- ja kaksikielisten lasten puheen tyypillisimpien ominaisuuksien kuvaus ja analyysi eikä niinkään lasten puhetaidon tason arviointi. Puheessa esiintyvien rakenteiden vaikeutuminen ja puutteellisuus voi johtua kahdesta syystä: aihetta ei ole ymmärretty tai haastateltava kokee vaikeuksia siirtyessään sisäisestä puheesta ulkoiseen, jolloin hänen on vaikea luoda tai käyttää asianmukaisia kieliopillisia rakenteita. Suurimmalla osalla haastatteluun osallistuneista lapsista on foneettisesti ja kieliopillisesti normaalista poikkeamaton, normien mukainen puhe. Saadussa materiaalissa havaittiin esimerkkejä interferenssistä, siirrosta, lainauksesta, jäljittämisestä, kielten vaihdosta ja kielten sekoittumisesta. Toisen kielen vaikutus näkyy enemmän sanastossa kuin kieliopissa. Lausumien vaihtelevuutta verrattaessa havaittiin, että samat kuvat aiheuttavat enemmän tai vähemmän variaatiota sekä yksi- että kaksikielisten perheiden lapsilla; kuvien kuvailun periaatteet ovat lapsilla samanlaiset; joitain yhdelle kielelle tyypillisiä mutta toiselle kielelle vieraita rakenteita siirretään sellaisenaan toiseen kieleen. Tutkimuksessa tarkasteltiin lasten käyttämien lausumien pituutta. Havaittiin, että lausumien pituus kasvaa, kun lapsi ottaa käyttöön tietyn rakenteen tai muodon ja yrittää käyttää sitä useamman kuin yhden lausuman perustana. Saatuja tuloksia on analysoitu eri parametrien suhteen: on tarkkailtu lasten kykyä ilmaista predikatiivisia suhteita ja esittää ne käyttämällä oikeita kieliopillisia rakenteita, semanttisen merkityksen sopivuutta, taukojen ja virkkeiden pituutta, sanavalintoja ja eri sanaluokkien käyttöä. Tulosten tarkastelussa on otettu huomioon myös kuvien ja niiden sisällön ennakoitavissa oleva vaikutus tuotokseen, tietyn sanaston aktivoituminen, dialogisen osuuden laajuus jne. Verratessani kaksikielisten lasten kommunikatiivis-kielellistä kompetenssia havaitsin, että lapset, joilla on alustavasti vahva ensimmäisen tai äidinkielen pohja, omaksuvat toisen kielen huomattavasti nopeammin ja saavuttavat siinä melkein äidinkieltä lähestyvän tason. Kielikompetenssien vertaileva analyysi osoittaa äidinkielen tärkeyden toisen kielen omaksumisen kannalta.
URI: URN:NBN:fi-fe201206156012
http://hdl.handle.net/10138/34543
Date: 2012
Discipline: Russian Language and Literature (Russian as a Mother Tongue)
Venäjän kieli ja kirjallisuus, venäjä äidinkielenä
Ryska språket och litteraturen, ryska som modersmål
Rights: Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
opisanie.pdf 954.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record