Трансформации библеизмов в современной публицистике

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201206156013
Title: Трансформации библеизмов в современной публицистике
Alternative title: Bibleismien transformaatiot nykylehdistössä;
Transformacii bibleizmov v sovremennoj publicistike
Author: Ijäs, Maria
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Nykykielten laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för moderna språk
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2012
Language: rus
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201206156013
http://hdl.handle.net/10138/34544
Thesis level: master's thesis
Discipline: Russian Language and Literature (Russian as a Mother Tongue)
Venäjän kieli ja kirjallisuus, venäjä äidinkielenä
Ryska språket och litteraturen, ryska som modersmål
Abstract: Tutkielmassa kuvataan bibleisimien eli Raamattuun palautuvien vakiintuneiden sanontojen käyttöä venäläisessä nykylehdistössä. Tarkoituksena on luoda kattava luokittelu bibleismien transformaatioista, joilla tutkielmassa tarkoitetaan mitä tahansa sanonnan muotoon tai merkitykseen tehtyä modifikaatiota ja sen seurauksena syntynyttä muunnosta. Tutkielmassa selvitetään myös mm. sitä, estääkö sanonnan semanttinen motivoimattomuus transformaation toteutumisen. Oletuksena on, että fraseologisten sulaumien kohdalla vain semanttiset transformaatiot ovat mahdollisia. Koska valtaosa bibleismeistä kuuluu fraseologismeihin, on työn teoriaosuudessa tarkasteltu fraseologian teoriaa ja fraseologismien luokitteluperusteita. Fraseologismit on jaettu V. V. Vinogradovin luokittelun perusteella kolmeen ryhmään, fraseologisiin sulaumiin, fraseologisiin yhtymiin ja fraseologisiin yhdistelmiin, joihin on lisätty V. M. anskij n erottama neljäs ryhmä, ns. fraseologisoituneet sanonnat. Työn empiirinen aineisto on kerätty Integrum-tietokannassa olevista neljästä lehdestä (Kommersant, Izvestija, Novye Izvestija ja Nezavisimaja gazeta) siten, että haku on rajattu 1.11.2010 01.05.2011 välisenä aikana ilmestyneisiin numeroihin ja haun kohteena ovat olleet 21 eri bibleismin transformaatiot. Tällä tavoin rajattu haku antoi tuloksena 304 osumaa, joista 77 eli 25,3% edusti transformaatioita. Osa työssä tarkasteltavista esimerkeistä on lisäksi poimittu venäjänkielisiltä Internet-sivuilta ja tutkimuskirjallisuudesta. Tutkimusmetodina on aineistolähtöinen sisällönanalyysi. Kerätty aineisto jakaantui kolmeen ryhmään, leksikaalisiin, semanttisiin ja leksikaalis-semanttisiin transformaatioihin. Semanttisessa transformaatiossa bibleismin merkitys muuttuu sen muodon pysyessä samana. Sen keinoihin kuuluvat bibleismin kirjaimellisen ja kuvainnollisen merkityksen yhtäaikainen aktualisointi, bibleismin käyttö kirjaimellisessa merkityksessä, yksittäisen sanan käyttö irrallaan alkuperäisestä sanonnasta, uuden merkityksen antaminen sekä tyylillinen paradoksi. Leksikaalisessa transformaatiossa bibleismin muoto muuttuu sen merkityksen pysyessä samana. Tätä keinoa edustaa alkuperäisen ilmauksen sanojen korvaaminen toisilla, sanojen lisääminen, sanojen poisjättö ja sanajärjestyksen vaihtaminen. Leksikaalis-semanttisessa transformaatiossa sekä bibleismin muoto että merkitys muuttuvat. Sen keinoja ovat ilmauksen sanojen korvaaminen toisilla sanoilla, kirjainten lisääminen tiettyyn bibleismin sanaan, syntaksinen muunnos, kahden eri sanonnan yhdistäminen sekä vapaan sanaliiton muodostaminen bibleisimiä mukaillen. Analyysi osoitti, että leksikaaliset muutokset ovat mahdollisia myös fraseologisten sulaumien tapauksessa. Fraseologisten yhdistelmien tapauksessa fraseologisesti sidottu sana ottaa usein koko sanonnan merkityksen itselleen, ja merkityksestä tulee näin ollen kyseisen sanan yksi uusi merkitys. Johtopäätös on, että fraseologismin motivoimattomuus ei estä sen transformaatioita. Monet bibleismit sisältävät vanhahtavia kielenaineksia, mistä johtuen useita alun perin tyyliltään juhlallisia bibleismejä käytetään ironian tai parodian välineenä. Bibleismien transformaatioita käytetään lehdistössä runsaasti synnyttämään uusia mielleyhtymiä tai sitomaan bibleismi yhteen artikkelin teeman kanssa.
Rights: Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
transfor.pdf 436.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record