Spontaaneista kohtaamisista kalenteroituihin kahvihetkiin : Kunta-alan tietotyöläisten kokemuksia työyhteisöviestinnästä ja yhteisöllisyydestä korona-ajan etätyössä

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202206293066
Title: Spontaaneista kohtaamisista kalenteroituihin kahvihetkiin : Kunta-alan tietotyöläisten kokemuksia työyhteisöviestinnästä ja yhteisöllisyydestä korona-ajan etätyössä
Alternative title: From spontaneous meetings to calendarized coffee breaks : Experiences of municipal information workers about work communication and communality in telework during the COVID-19 pandemic
Author: Korhonen, Christa-Jemina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2022
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202206293066
http://hdl.handle.net/10138/345546
Thesis level: master's thesis
Degree program: Politiikan ja viestinnän maisteriohjelma
Master's Programme in Politics, Media and Communication
Magisterprogrammet i politik, medier och kommunikation
Specialisation: Viestintä
Media and Communication
Medier och kommunikation
Abstract: Tämän tutkielman tarkoituksena on ollut selvittää kunta-alan tietotyöläisten kokemuksia työyhteisöviestinnästä ja työyhteisön yhteisöllisyydestä koronaepidemian synnyttämän laajan etätyön aikana. Tutkimusaiheeni valikoitui sen ajankohtaisuuden vuoksi. Koronapandemia pakotti lähestulkoon kaikki tietotyöläiset etätöihin ympäri maailmaa maaliskuussa 2020. Tutkimusaiheen valintaan vaikutti myös oma kokemus etätyön vaikutuksista työyhteisöön. Tarkasteluun päätyi kolme pääkaupunkiseudulla toimivaa kuntaa ja niiden hallinnoissa työskenteleviä tietotyöläisiä. Pääkaupunkiseudulla koronaepidemia on ollut sen puhkeamisesta lähtien eniten tartuntoja, jonka vuoksi voidaan olettaa, että pääkaupunkiseudulla etätyö toteutettiin laaja-alaisimmin. Kunta-alalla etätyötä ei juurikaan tehty ennen koronaepidemiaa, jonka vuoksi kunnan tietotyöläiset tarjosivat oivallisen kohteen tutkia etätyön synnyttämiä kokemuksia. Tutkimuksen empiirinen aineisto kerättiin puolistrukturoitujen haastatteluiden avulla 7.4.-3.5.2021 välisenä aikana. Haastateltavina toimi kymmenen kolmen eri pääkaupunkiseudun kunnan hallinnossa työskentelevää tietotyöläistä. Kolme haastateltavista toimi esimiesasemassa ja seitsemän työntekijöinä. Haastattelut analysoitiin teoriaohjaavaa sisältöanalyysiä käyttäen. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys koostuu aiemmista työyhteisöllisyyteen, työyhteisöviestintää ja etätöitä koskevasta tutkimuksesta, tieteellisistä artikkeleista ja kirjallisuudesta. Aineiston analyysi osoitti, että koronaepidemian tuoma laaja etätyö heijastuu erityisesti koko organisaation väliseen yhteisöllisyyteen. Kuntaorganisaatioissa työsuhteet ovat usein pitkiä, jonka vuoksi työyhteisöissä on keretty luomaan tiiviitä ystäväsuhteita, jotka pysyivät myös koronaepidemian tuomassa etätyössä. Yhteisöllisyys nähtiin kuitenkin yleisesti heikentyneen koko organisaatiotasolla. Yhteisöllisyyden muutoksiin liitettiin myös kokemus viestinnän muuttumisesta asiapitoisemmaksi ja kokouskäytäntöjen muokkaantuminen byrokraattisemmaksi kuin aikaisemmin toimistolla. Etätyön aikana viestintä on tiivistynyt, jonka seurauksena vapaammat kohtaamiset ovat vähentyneet tai poistuneet lähes kokonaan vuorovaikutustilanteista. Johtopäätöksenä todettiin, että viestintä ja vuorovaikutus ovat merkittäviä yhteisöllisyyden ylläpitämisessä. Erityisesti esihenkilöille asetettiin viestinnän ja vuorovaikutuksen ylläpitämisestä vastuu. Toisaalta jokainen haastateltavista olevista työntekijöistä tunnisti oman henkilökohtaisen vastuun ja merkityksen työyhteisön viestinnän ylläpitämisessä ja sitä kautta yhteisöllisyyden edistämisessä. Jatkotukimusta laajan etätyön merkityksestä työyhteisön yhteisöllisyyden ja viestinnän näkökulmasta tarvitaan, sillä aihe on suhteellisen tuore eikä tutkimusta aiheesta ole vielä riittävästi.
Subject: viestintä
etätyö
työyhteisöviestintä
yhteisöllisyys


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Korhonen_Christa-Jemina_maisteritutkielma_2022.pdf 586.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record