"Mut koskaan ei ollut lasta, johon ei ois saanu koskee" : Koskettamisen tulkintakehykset alakoulun erityisopettajien haastatteluissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202206293107
Title: "Mut koskaan ei ollut lasta, johon ei ois saanu koskee" : Koskettamisen tulkintakehykset alakoulun erityisopettajien haastatteluissa
Alternative title: "Never has it been a child to whom it would not have been allowed to touch" : Frames of the touching in interviews of the special teachers at the elementary school
Author: Laine-Åström, Heidi
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2022
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202206293107
http://hdl.handle.net/10138/345669
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master´s Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Luokanopettaja, kasvatustiede
Class Teacher, Education
Klasslärare, pedagogik
Abstract: Tavoitteet: Tämän työn keskeinen sisältö on kohtaaminen, jota tutkitaan analysoimalla erityisopettajien haastatteluissa itse esiin tuomia merkityksiä koskettamiselle. Kosketuksen merkitys on tunnustettu aivojen terveyden näkökulmasta. Yhteys toisiin ihmisiin on merkityksellinen ja tunnustettu myös oppimisen näkökulmasta. Tutkimusten mukaan kosketus kuuluu kouluun osana inhimillistä vuorovaikutusta. Tässä tutkimuksessa tavoitteena oli tutkia tulkintakehysten kautta erityisopettajien itsensä kertomia kosketukseen liittyviä merkityksiä. Tutkimuksessa tarkasteltiin opettajan ja oppilaan välisiä kosketuksia. Tutkimustehtävänä tässä tutkimuksessa on lisätä ymmärrystä erityisopettajan keinoista hyödyntää kosketusta koulun muuttuvissa tilanteissa. Menetelmät: Aineistona toimi Koskettava koulu -hankkeen viisi valmiiksi litteroitua erityisopettajan haastattelua. Ne analysoitiin hyödyntäen sisällönanalyysiä tutkimusyksiköiden löytymiseksi. Nämä tutkimusyksiköt luokiteltiin keskeisten sisältöjen mukaan neljäksi eri kehykseksi. Kussakin kehyksessä oli mahdollista havaita opettajien tuottamana kosketuksen puhetapoja, diskursseja, jotka rakensivat kuvaa kosketuksesta koulussa. Tutkimuksen kohteena oli se, mitä merkityksiä opettajat kosketukselle koulussa antavat ja minkälaista todellisuutta he kosketuksesta puhuessaan rakentavat. Tulokset ja johtopäätökset: Erityisopettajien haastatteluiden puheenvuoroista suurin osa pai-nottui Arjen ja Oppilaantuntemuksen kehyksen kautta tarkasteltavaksi. Arjen kehyksessä tarkasteltiin diskursseja, jotka käsittelivät kosketusta ohjaamisen, säätelyn, kannustamisen, lohduttamisen ja rutiinien näkökulmasta. Oppilaantuntemuksen kehyksen kautta tarkasteltiin kosketukseen liittyviä diskursseja, joissa painottui opettajan kyky tuntea oppilas ja hänen taustansa, oppilaan ikä sekä oppilaan aloitteet. Vaaran kehyksessä opettajien puheenvuorot toivat esille kosketusta koulussa rajoittamisen, mediasta nousevan huolen, huoltajien riittävän tiedottamisen sekä turvataitojen näkökulmasta. Vuorovaikutuksen kehyksen kautta koske-tusta tarkasteltiin kommunikaation ja luottamuksen teemojen kautta. Tulokset eivät ole yleis-tettävissä koskemaan kaikkia erityisopettajia, mutta ne antavat näkökulmia kosketuksen merkityksistä koulussa.Tiivistelmä - Referat - Abstract Aims. The content of this work is meeting which is studied by analysing special teacher`s self-bring out significances for the touching from their interviews. The significance of the touch has been confessed from the point of view of the health of brain. The connection to others is significant and confessed from the point of view of the learning. According to studies the touch is a part of the school human interaction. In this study the goal was to examine through the interpretation frames the meanings that special teachers themselves give related to the touch. In the study were examined the touches between teacher and the student. In this study the study task is to increase the understanding of the means to utilise the touch in the changing situations of the school by the special teachers. Methods. The research data was gathered from Koskettava koulu -projects five ready transcribed special teacher’s interviews. They were analyzed by using content analysis to find research units. These units were categorized to four different interpretation frames. Through each of the frames is a possibility to observe the teacher’s manner on speaking from the touch, so called discourses of touch, which build up the picture of the touch in the school. A subject of the study is to find out purposes of the touch given buy teachers and also to find out what kind of reality teachers are building when they talk about touch. Results and conclusions. The majority from discourse of the teacher’s interviews were emphasised the frames of Everyday life and Pupil knowing. In the frame of everyday life were observed discourse’s which processed the touch through steering, regulation, encouraging, the act of consoling and routines. Through the frame of the Pupil knowing were observed discourses of touch in which the teacher’s ability to know the pupil and his/her background, pupils age and the pupil’s initiative was emphasised. Through the frame of danger, the teachers addresses brought out the touch at school from the point of view of restriction, worry which rises from the media, sufficient informing of the supporters and protection skills. In the frame of interaction touch was analysed through discourses of trust and communication. The result of this study cannot be generalized to apply all the special teachers, but they will give a points of view from significance of the touch in the school
Subject: kosketus
alakoulu
erityisopettaja
oppilas
diskurssianalyysi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record