”Rosvokissojen asuntoauto” – Fröbeliläinen rakenteluleikki Suomessa.

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202207053208
Title: ”Rosvokissojen asuntoauto” – Fröbeliläinen rakenteluleikki Suomessa.
Alternative title: ”Robber cats caravan” – Froebalian blockplay in Finland.
Author: Tilles, Roosa
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2022
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202207053208
http://hdl.handle.net/10138/345859
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master´s Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Varhaiskasvatus
Early Education
Förskolepedagogik
Abstract: Friedrich Fröbel (1782–1852) lastentarhan kantaisä on kehittänyt suomalaisen lastentarhan pedagogiikan. Fröbel ymmärsi varhaislapsuuden merkityksen ja leikin tärkeän roolin osana sitä. Osana leikkipedagogiikkaansa Fröbel kehitti leikkilahjat eli kuusi osaisen loogisesti ete-nevän rakentelusarjan. Koska Fröbelillä on niin merkittävä paikka suomalaisen varhaiskasva-tuksen historiassa, on tärkeää tutkia fröbelin leikkipedagogiikan ja erityisesti rakentelun roolia osana nykypäivän varhaiskasvatusta. Tutkimuksen tavoitteena on kuvata rakentelua osana lastentarhan alkuaikoja ja pohtia sen merkitystä osana tämän päivän varhaiskasvatusta. Tutkimukseen osallistui eräs pääkaupunkiseudulla toimiva varhaiskasvatuksen ryhmä, jossa oli 12 2–4-vuotiasta lasta. Tutkimus tehtiin yhteistyössä Lastentarhamuseon kanssa, josta saimme tutkimuskäyttöön Fröbel-boxin Fröbel-boxi (lastentarhamuseo.fi), josta tämän tutki-muksen ensisijaisena välineenä toimivat aidot Fröbelin palikat. Rakenteluleikkejä videoitiin. Tutkimus toteutettiin laadullisen tutkimuksen keinoin käyttäen osallistuvan havainnoinnin me-netelmää. Aineisto analysoitiin sisällönanalyysiä hyödyntäen. Rakenteluleikillä oli tärkeä rooli osana lastentarhan alkuaikoja. Rakentelu oli viikoittainen työ-tapa, jolla käsiteltiin kulloistakin keskusaihetta. Tutkimusryhmässä rakentelu otettiin ilolla vas-taan ja etenkin jättipalikoilla rakentelu oli mielekästä. Rakentelu kehitti leikkitaitoja monipuoli-sesti ja etenkin jättipalikat rohkaisivat yhteisleikkiin. Rakentelu kehitti matemaattista ajattelua, geometrista ajattelua, havainnointitaitoja ja kauneudenarvostusta. Rakentelu mainittiin Var-haiskasvatussuunnitelman perusteissa (2022) matemaattista ajattelua ja teknologiakasvatus-ta käsittelevissä luvuissa opetuksen menetelmänä. Rakentelun rooli on kuitenkin muuttunut tärkeästä opetustavasta pedagogiikan keskiöstä lähinnä omaehtoisen leikin aikana tarjolla olevaan toimintavaihtoehtoon.Friedrich Froebel (1782-1852) is a founder of the first kindergarten. Froebelian approach has affected greatly in Finnish kindergarten pedagogy. Early on Froebel understood the signifi-cancy of early childhood and play. Part of his pedagogy Froebel invented six gifts which are logically advancing set of construction blocks. Because Froebel has a significant role in finn-ish early childhood education it is important to study Froebels pedagogy, especially the role of block play in todays early childhood education. The aim of this study is to look at the role of block play in the beginning of the Finnish kindergarten tradition and also study the role of block play in present-day. One kindergarten group in metropolitan area participated the study. The group consisted of 12 two- to four-year-old children. The study was made together with the Kindergarten Muse-um, which provided us the Froebelian set of construction blocks. Block play was videotaped. The study was done used by qualitative methods through observation. Video material was analysed using methods of content analysis. The role of block play was significant in the beginning of the kindergarten. Block play was a method to teach each subject the group was handling. The kindergarten group was excited about the Froebelian block play especially when using the set of giant blocks. Block play de-veloped mathematical thinking, observation skills and appreciation of beaty. Early childhood curriculum (2022) mentions block play as a method of practicing mathematics and technolo-gy. The role of block play has changed through time being in the centre of curriculum to one option to choose when it is time to play.
Subject: Rakenteluleikki
Fröbel
leikki


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Roosa_Tilles_Tutkielma_2022.pdf 816.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record