"Hade det inte varit för dem hade jag slutat" : Svenska nyutexaminerade lärares upplevelser om tillgången, de olika formerna och tillräckligheten av socialt stöd i arbetsgemenskapen

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202207053176
Title: "Hade det inte varit för dem hade jag slutat" : Svenska nyutexaminerade lärares upplevelser om tillgången, de olika formerna och tillräckligheten av socialt stöd i arbetsgemenskapen
Alternative title: "I had quit if it were not for them" : Swedish newly graduated teachers’ experiences about the availability, the various forms and adequacy of social support in the work community
Author: Bergström, Isa
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2022
Language: swe
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202207053176
http://hdl.handle.net/10138/345860
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master´s Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Klasslärare
Class Teacher (in Swedish)
Klasslärare
Abstract: The aim of this study is to describe, analyze and interpret how newly graduated teachers in Sweden experience the availability, the various forms and adequacy of social support in the work community. This study is made in collaboration with the research projects SAMS (Samverkan och social stöd i den finlandssvenska skolan) and ECTPA (Early Career Teacher’s Professional Agency across four European countries). The theoretical framework consists of the model for social support at different system levels (Cornér, 2020; Pyhältö, 2018). The model includes of four components and three of them are relevant to this study: support sources, support forms and support fit. Support sources are the sources of social support, i.e., from whom do the newly graduated teachers feel that they receive support from in the work community. Support forms includes the different types of social support, i.e., emotional support, informational support, and instrumental support The experience for what type of social support is needed versus how much the newly graduated teacher receive in practice, is called support fit. This study is based on qualitative, semi-structured interviews conducted in October of 2021 and on the network plots drawn by each informant. The purpose of the network plots was to map the newly graduated teacher’s professional networks. The study involved 9 newly graduated teachers who worked across Sweden in primary, secondary, and upper secondary schools. The interview data were analyzed by using thematic analysis and with a deductive research approach. The most important assets for social support were mentors, the collegial team and the teachers who share the same grade or subject. The principals were one of the smallest assets. Emotional and informative support is provided by agents with teaching and supervisory roles, while school management only provides informative support. Relatives and friends provide both emotional and informative support, while social media only provides informative support. The instrumental support was deficient in terms of insufficient time for planning. The adequacy of social support has decreased due to the Covid-19 pandemic and the newly graduated teachers want more social support from the school management as well as more time for reflection and feedback. Suggestions for further research could be to research the nature of the distance that exists between the newly graduated teachers and the school management.Syftet med denna pro gradu-avhandling är att beskriva, analysera och tolka hur nyutexaminerade lärare i Sverige upplever tillgången, de olika formerna och tillräckligheten av socialt stöd i arbetsgemenskapen. Denna avhandling görs i samarbete med forskningsprojekten SAMS och ECTPA. Som grund ligger modellen för socialt stöd på olika systemnivåer (Cornér, 2020; Pyhältö, 2018). Modellen innefattar fyra komponenter var av tre är relevanta för denna studie: support sources, support forms och support fit. Support sources står för källorna till socialt stöd, det vill säga av vem upplever de nyutexaminerade lärarna att de får stöd av i arbetsgemenskapen. Support forms där emot tangerar de olika formerna av socialt stöd det vill säga emotionellt stöd, informativt stöd och instrumentellt stöd. Support fit innefattar den nyutexaminerade lärarens upplevelse av vad hen skulle behöva för stöd och vad hen i praktiken får. Studien baserar sig på kvalitativa, semistrukturerade intervjuer gjorda i oktober 2021 och på network plot som varje informant ritat upp. Network plotens syfte var att kartlägga de nyutexaminerade lärarnas professionella nätverk som en del av socialt stöd. I studien deltog 9 nyutexaminerade lärare, som arbetade runt om i Sverige på lågstadium, högstadium och gymnasium. Intervjudata analyserades tematiskt och med en deduktiv forskningsansats. De viktigaste tillgångarna till socialt stöd ansågs vara arbetslaget, ämneslaget, lärarlaget och mentorerna medan rektorerna ansågs vara en av de minsta tillgångarna. Emotionellt -och informativt stöd fås av aktörer med undervisande -och handledande roller medan skolledningen endast medför informativt stöd. Släkt och vänner medför både emotionellt -och informativt stöd medan sociala medier endast medför informativt stöd. Det instrumentella stödet var bristfälligt i form av otillräcklig tid för planering. Tillräckligheten av socialt stöd har minskat på grund av Covid-19 pandemin och de nyutexaminerade lärarna efterlyser mera socialt stöd från skolledningen samt mera tid för reflektion och respons. Förslag på fortsatt forskning kunde vara att forska i distansens karaktär som finns mellan de nyutexaminerade lärarna och skolledningen.
Subject: Socialt stöd
stödformer
nyutexaminerade lärare
skola


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Bergstrom_Isa_Avhandling_2022.pdf 716.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record