Riippuvainen, kärsivä ja erilainen? -Vammaisuuden diskurssit peruskouluissa laadituissa yhdenvertaisuussuunnitelmissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202207053195
Title: Riippuvainen, kärsivä ja erilainen? -Vammaisuuden diskurssit peruskouluissa laadituissa yhdenvertaisuussuunnitelmissa
Alternative title: Dependent, suffering and different? -Disability discourses in equality plans prepared in primary schools
Author: Leppäniemi, Anniina
Other contributor: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Helsingfors universitet, Pedagogiska fakulteten
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2022
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-202207053195
http://hdl.handle.net/10138/345863
Thesis level: master's thesis
Degree program: Kasvatustieteiden maisteriohjelma
Master´s Programme in Education
Magisterprogrammet i pedagogik
Specialisation: Erityispedagogiikka
Special Education
Specialpedagogik
Abstract: Tämän pro gradu -työn tarkoituksena on tarkastella vammaisuuden diskursseja peruskou-luissa laadituissa yhdenvertaisuussuunnitelmissa. Tavoitteena on selvittää vammaisuuden aineistossa saamia merkityksiä sekä vammaiselle oppilaalle diskursseissa tarjoutuvia posi-tioita ja toimijuuden mahdollisuuksia. Vaikka vammaisuus on varsin laajalti tutkittu ilmiö, ei aiempaa tutkimusta vammaisuudesta yhdenvertaisuussuunnitelmien kontekstissa tätä kirjoittaessa ole saatavilla. Tässä pro gradu -työssä vammaisuuden rakentumista inklusiivisissa koulutukseen liittyvissä dokumenteissa tarkasteltiin kriittisesti tiedostaen, ettei vammaisten oppilaiden koulutuksellisen yhdenvertaisuuden voi katsoa toteutuneen suomalaisessa koulu-tusjärjestelmässä. Tutkielmassa käytetty aineisto koostui kolmestakymmenestä peruskoulussa laaditusta yh-denvertaisuussuunnitelmasta. Aineistoa lähestyttiin diskurssianalyysin näkökulmia hyödyntäen. Diskurssin käsite viittaa tietyllä alalla tai tietyssä tilanteessa suhteellisen vakiintuneeseen kielenkäyttöön. Diskurssianalyysin avulla on mahdollista tutkia sekä tekstin järjestäytymistä että kielenkäyttöön liittyviä seurauksia. Vammaisuus rakentui tutkimusaineistossa neljässä eri diskurssissa, jotka nimettiin tuen ja tarpeen, esteettömyyden, erilaisuuden ja terveydentilan diskursseiksi. Diskurssit kuvaavat vammaisuutta ennalta-arvattavalla ja kulttuurisesti vakiintuneella tavalla. Vammaiselle oppilaalle tarjoutuvat positiot näyttäytyivät rajoittuneena ja kapeana toimijuutena. Toisaalta vammainen oppilas jäi aineistossa hahmottomaksi ja jopa näkymättömäksi, mikä näyttäytyy ongelmallisena koulutusta kuvaavissa dokumenteissa.The purpose of this master's thesis is to examine the discourses of disability in the equality plans prepared in primary schools. The aim is to find out the meanings of disability in the material, as well as the positions and possibilities offered to a disabled student in discourses. Although disability is a fairly widely studied phenomenon, previous research on disability in the context of equality plans is not available. In this master's thesis, the construction of disability in inclusive educational documents was examined critically, recognizing that the educational equality of students with disabilities cannot be considered to have been achieved in the Finnish education system. The material used in the dissertation consisted of thirty equality plans drawn up in primary schools. The material was approached using the perspectives of discourse analysis. The concept of discourse refers to the relatively established use of language in a particular field or situation. With the help of discourse analysis, it is possible to study both the organization of the text and the consequences of language use. Disability was constructed in the research material in four different discourses, which were named the discourses of support and need, accessibility, difference, and health status. The discourses describe disability in a predictable and culturally established way. The positions offered to a student with a disability appeared to be limited and narrow. On the other hand, a student with a disability remained in the material as invisible, which appears to be problematic in the documents that are supposed to describe the inclusiveness in the education.
Subject: Vammaisuus
yhdenvertaisuus
yhdenvertaisuussuunnitelmat
peruskoulu
diskurssianalyysi
vammaisuuden diskurssit


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Leppaniemi_Anniina_progradu_2022.pdf 527.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record