Seksuaalikasvatuksen asiantuntijoiden näkemyksiä peruskoulun seksuaalikasvatuksesta

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201206216091
Title: Seksuaalikasvatuksen asiantuntijoiden näkemyksiä peruskoulun seksuaalikasvatuksesta
Author: Tuominen, Sofia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2012
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201206216091
http://hdl.handle.net/10138/34664
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Objectives. Most sex education related studies prior to this study have focused on describing the current sex education situation from different perspectives, often bringing attention to certain problems. The field of sex educational research has been in need of studies that focus on solving those problems. This study aims to find ways to develop school sex education by defining what sex education should be, how the teaching should be organized, and how it could be developed. Methods. The research approach of this study was qualitative. The data was collected by interviewing eight sex education experts from different backgrounds. The experts were selected due to their sex educational experience that varied from scientific research concerning sex education to decades of sex educational teaching experience. The interviews were transcribed and processed using content analysis. The main subject of the analysis was the information from the experts, not so much the experts themselves. Through content analysis the information was brought to a more general level in a more compact and informative form. Results and conclusions. Increasing and developing school sex education was considered important. Experts wanted to improve the quality of sex education by taking sexuality more into account in the everyday life of schools. The basis of sex education was set on the fact that children have a right to good quality sex education and teachers need professional skills to implement this right. The most important goal of sex education is to raise individuals who are satisfied with their lives and allow the same to others. When this goal is fulfilled can sex education generate positive chance in both personal and community level. The results can be applied to the development of school sex education and used by individual teachers, schools, municipalities and national projects.Tavoitteet. Aiemmat koulun seksuaalikasvatukseen liittyvät tutkimukset ovat keskittyneet vallitsevan seksuaalikasvatustilanteen kuvailuun eri näkökulmista ja usein tiettyjen epäkohtien valaisemiseen. Seksuaalikasvatuksen kenttä onkin kaivannut tutkimusta, jonka avulla löydettyihin epäkohtiin voitaisiin puuttua. Tässä tutkimuksessa pyritään löytämään keinoja peruskoulun seksuaalikasvatuksen kehittämiseen määrittelemällä, mitä seksuaalikasvatuksen tulisi olla, miten sen opetus tulisi järjestää, ja miten sitä voitaisiin kehittää. Menetelmät. Tutkimuksen ote oli laadullinen. Aineisto kerättiin haastattelemalla kahdeksaa seksuaalikasvatuksen asiantuntijaa eri aloilta ja työtehtävistä. Asiantuntijat valittiin tutkimukseen heidän seksuaalikasvatukseen liittyvän kokemuksensa perusteella, mikä vaihteli henkilöstä riippuen aina seksuaalisuuteen liittyvästä tieteellisestä tutkimuksesta kymmenien vuosien seksuaaliopetuskokemukseen. Haastattelut litteroitiin ja käsiteltiin sisällön analyysin avulla. Pääasiallisena analyysin kohteena oli asiantuntijoilta saatu informaatio, eivät niinkään asiantuntijat itse. Sisällön analyysin avulla informaatio pyrittiin tuomaan yleisemmälle tasolle tiiviimmässä ja informatiivisemmassa muodossa. Tulokset ja johtopäätökset. Seksuaalikasvatuksen lisääminen ja kehittäminen kaikilla sen toteutumisen tasoilla koettiin tärkeäksi. Opetuksen laatua haluttiin parantaa ottamalla seksuaalisuus laajemmin huomioon koulun arkipäivässä. Opetuksen lähtökohdaksi asetettiin se, että oppilailla on oikeus laadukkaaseen seksuaalikasvatukseen ja opettajalla riittävästi ammattitaitoa tämän oikeuden toteuttamiseen. Seksuaalikasvatuksen tärkeimpänä pyrkimyksenä näyttäytyi yksilön tyytyväisyys omaan elämäänsä siten, että hän sallii saman myös muille. Tuon pyrkimyksen täyttyessä, nähtiin seksuaalikasvatuksella olevan mahdollisuuksia tuottaa positiivista muutosta niin yksilön kuin yhteiskunnankin tasolla. Tuloksia voidaan soveltaa koulun seksuaalikasvatuksen kehittämiseen. Niitä voivat hyödyntää niin yksittäiset opettajat kuin päättävät elimet kouluissa, kunnissa ja valtakunnallisissa hankkeissa.
Subject: sex education
sex education expert
sexuality
seksuaalikasvatus
seksuaalikasvatuksen asiantuntija
seksuaalisuus
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
seksuaal.pdf 1.225Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record