Maitotilojen talouden kehitys vuosina 2000–2010 : Investointien näkökulma

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211929
Title: Maitotilojen talouden kehitys vuosina 2000–2010 : Investointien näkökulma
Alternative title: Economic development of dairy farms in 2000-2010 : The investment point of view
Author: Niskanen, Olli
Other contributor: Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Taloustieteen laitos
University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management
Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekonomi
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2012
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201507211929
http://hdl.handle.net/10138/34869
Thesis level: master's thesis
Discipline: Lantbruksekonomi (lantbrukets företagsekonomi)
Agricultural Economics (Production Economics and Farm Management)
Maatalousekonomia (maatalouden liiketaloustiede)
Abstract: Tutkielman tarkoituksena oli selvittää maidontuotantoa harjoittavien tilojen investointien taloudelli-sia vaikutuksia. Tutkielma tehtiin yhteistyössä Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:n Tyyppinavetta-hankkeen kanssa. Investointien tarpeeseen johtaneita syitä taustoitettiin kuvaamalla maidontuotannon toimintaympäristöä. Tutkielmassa perehdyttiin olennaisimpiin investointeihin vaikuttaviin tekijöihin, kuten poliittisiin investointien- ja tuotannon ohjaamiseen liittyviin keinoihin, investoimisen kustannuksiin sekä investoinneista saataviin tuottoihin. Maidontuotannon kokonaismäärää ohjannutta meijerimaidon maakiintiötä on nostettu viime vuosina ja kiintiöjärjestelmä tulee poistumaan kokonaan huhtikuussa 2015. Kirjallisuusselvitys osoitti inves-tointitarpeen olevan voimakas, mutta kohonneet investointikustannukset, tuotteiden ja panosten hin-tavaihtelut sekä epävarmuus tulevista maatalouteen vaikuttavista poliittisista ratkaisuista tekevät maidontuotannon kehityksen arvioinnista ja viljelijöiden tuotantopäätösten teosta haastavaa. Empiirisessä osassa käytettiin aineistona kannattavuuskirjanpitoon vuosina 2000–2010 osallistunei-den maitotilojen tietoja. Koko jakson mukana olleita tiloja oli 151 kappaletta. Tutkimusaineiston euromääräisistä kotieläinrakennusinvestoinneista vuosina 2000–2010 22 % sijoittui AB-alueelle, 31 % C1-alueelle ja 23 % C2-alueelle tilamäärään suhteutettuna. Tutkimuksen ensimmäisessä osassa tilat jaettiin ryhmiin investointiasteen perusteella. Voimakkaamman tai vähäisemmän investointias-teen taloudellisia vaikutuksia kartoitettiin liiketaloustieteen tunnuslukujen avulla. Aineisto testattiin Kruskal-Wallisin yhdensuuntaisella ANOVA-testillä. Tutkimuksen toisessa osassa tutkittiin kah-denkymmenen vuosina 2005–2007 yli 300 000 euron rakennusinvestoinnin toteuttaneen tilan inves-toinnin aikaisia erityispiirteitä ja sen jälkeisinä vuosina tapahtuvaa kehitystä. Tutkimuksessa havaittiin korkeammalla investointiasteella olleen pitkällä tähtäimellä positiivisia vaikutuksia taloudelliseen menestymiseen. Voimakkaammalla investointiasteella oli positiivinen vaikutus kotieläintyön tuottavuuteen ja kokonaispääoman tuottoon. Rakentaneiden tilojen tarkaste-lussa havaittiin investointiprosessin aikana ja sen jälkeen tapahtuva voimakas työtuntimäärän kas-vaminen sekä keskituotoksen putoaminen. Prosessin rahoittaminen kuluttaa tilan maksuvalmiuden tiukalle mutta vakavaraisuus säilyy hyvällä tasolla. Näistä tekijöistä aiheutuvien sopeutumiskustan-nusten vuoksi kestää 2-3 vuotta, ennen kuin reaali- ja rahaprosessi normalisoituu ja kannattavuus palaa alkuperäistä tilannetta vastaavalle tasolle.The aim of this study was to examine the economic development of Finnish bookkeeping dairy farms from the point of view of investment impacts. The study was made in co-operation with the Central Union of Agricultural Producers and Forest Owners (MTK) Standard Cow House-project. The milk production environment and the reasons for investment needs were described as a back-ground of the study. This study also described the most essential determinants currently involved to investments, such as the current agricultural policies, investment and production control, the cost of investing and the uncertainty for incomes in the future. The country quota for milk production has been increased in recent years and the quota system will be completely abolished in April 2015. Literature survey showed that maintaining current produc-tion level in Finland will require a large number of investments in the near future, but the increasing investment costs, product- and input price volatility and uncertainty about future agriculture policy responses makes it challenging for farmers to develop their production. Empirical data included accounting, production and labor information of years 2000-2010 from 151 dairy farms. In the first part of the empirical study farms were divided into groups based on the in-vestment ratio. Economical development was surveyed with financial indicators and groups were compared with Kruskal-Wallis one-way ANOVA test. In the second part of the study, farms which had invested more than 300 000 € to a cattle building during years 2005-2007 were studied more closely. The study found that a higher rate of investment had some positive effects on economic success in the long run. Higher investment rate had a positive effect on livestock-work productivity and the return on capital. A closer look to cattle-building investments revealed that financing the investment makes liquidity tight, but solvency is maintained at a healthy level. A sharp increase in the number of working hours were found as well as loss in the average milk yield during the investment process and even after it. These factors caused adjustment costs and it took 2-3 year period before the real- and monetary process recovered to the level before the investment.
Subject: milk production
milk quotas
investments
northern support scheme
bookkeeping farms
maidontuotanto
maitokiintiöt
investoinnit
pohjoinen tuki
kannattavuuskirjanpito


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record