Amorfinen lääkejauhe

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201801151181
Title: Amorfinen lääkejauhe
Alternative title: Amorphous medical powder
Author: Pietarinen, Teemu
Other contributor: Helsingin yliopisto, Farmasian tiedekunta
University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Helsingfors universitet, Farmaceutiska fakulteten
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2012
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201801151181
http://hdl.handle.net/10138/34873
Thesis level: master's thesis
Discipline: Farmaceutisk teknologi
Pharmacy Technology
Farmasian teknologia
Abstract: Solid materials can exist in two major forms: in crystalline or amorphous form. Amorphous form is defined as no long term order existing in solid structure in molecular scale. Amorphous materials have different physicochemical properties compared crystalline forms of same substance. Amorphous materials doesn't have sharp melting point as crystalline materials. When heated above so called glass transition temperature amorphous materials become rubbery (plasticization) and when cooled below they become glassy (hard and brittle). Amorphous forms can also have different dissolution properties which makes them useful in formulation of poorly soluble drugs. Amorphous forms are less stable compared to crystalline form. That's due amount of free energy stored in it's structures. Amorphous materials can be manufactured in many ways including quench cooling, hot-melt-extrusion, spray drying and lyophilisation (freeze drying). In experimental section effect of grinding method in properties of amorphous indomethacin was studied. Amorphous indomethacin was prepared by quenching of melt in liquid nitrogen. Properties of amorphous indomethacin was studied by x-ray powder diffraction and differential scanning calorimetry. Measurements were performed in different time stamps varied form 0 to 92 days. Measured properties were crystalline content, glass transition temperature, change in heath capacity, heat of crystallization, heat of melting and melting points of crystallized forms. Calorimetry data was recorded only from totally amorphous samples. It can be seen in results that different patches are not comparable statistically but when comparing room temperature ground and liquid nitrogen ground samples to each other differences can be found in every set. Difference is observed in initial time of crystallization (time when crystallinity can be measured first time) and in thermodynamical properties such as change in heat capacity, glass transition temperature and heat of melting. Solid dispersions of indomethacin and xylitol were prepared in 3 different compositions (5%, 10% and 20% xylitol in indomethacin). XRPD and DSC data were measured at different time stamps (aged 1 to 63 days). 5% and 10% dispersions found to be stabile and being amorphous in all time stamps. 20% dispersion was already partly crystallized at 63 days (especially liquid nitrogen ground sample).Aine voi esiintyä kiinteässä tilassa kiteisenä tai amorfisena. Amorfisella tilalla tarkoitetaan sellaista tilaa, jossa ei ole laajamittaista jäjestäytyneisyyttä molekyylien suhteen. Amorfisella aineella on usein erilaiset fysikokemialliset ominaisuudet kuin saman aineen kiteisillä muodoilla. Amorfisella aineella ei ole tavanomaista sulamispistettä vaan se muuttuu lasisiirtymäksi kutsutussa lämpötilassa viskositeetiltaan juoksevammaksi eli plastisoituu. Sillä voi olla myös erilaiset liukoisuusominaisuudet, mikä vuoksi amorfisessa muodossa olevaa ainetta voidaan käyttää apuna formuloitaessa niukkaliukoisia yhdisteitä. Amorfisen tilan stabiilisuus on yleensä heikompi kuin saman aineen kiteisen muodon. Tämä johtuu vapaan energian määrästä joka on sitoutuneena amorfisen aineen rakenteisiin. Amorfisia aineita voidaan valmistaa useilla eri menetelmillä. Valmistusmenetelmiä ovat esimerkiksi nopea jäähdytys, kuumasulatusekstruusio, sumukuivaus ja kylmäkuivaus. Kokeellisessa osassa tutkittiin jauhamismenetelmän vaikutusta amorfisen indometasiinin ominaisuuksiin. Amorfisen indometasiininäytteet valmistettiin indometasiinisulatetta nopeasti nestetypessä jäähdyttämällä. Amorfisten indometasiininäytteiden ominaisuuksia määritettiin jauheröntgendiffraktometrisesti sekä differentiaalipyyhkäisykalorimetrisesti. Mittaukset suoritettiin eri aikapisteissä jotka vaihtelivat 0 ja 92 päivän välillä. Määritettyjä ominaisuuksia eri aikapisteissä olivat kiteisyysaste, lasisiirtymälämpötila,lämpökapasiteetin muutos, kiteytymislämpö, kiteytyneiden muotojen sulamislämmöt ja sulamispisteet. Kalormetriset määritykset tehtiin vain täysin amorfisista näytteistä. Tuloksista voidaan havaita, että näytesarjojen välillä on havaittavissa ero eivätkä ne ole keskenään vertailukelpoisia. Näytesarjojen sisällä kuitenkin on havaittavissa jauhatusmenetelmien välillä eroja kiteytymisen alkamisajankohdassa sekä termodynaamisissa ominaisuuksissa, kuten lämpökapasiteetin muutoksessa, lasisiirtymälämpötiloissa ja sulamislämmöissä. Kiinteitä dispersioita valmistettiin indometasiinista ja ksylitolista kolmessa eri koostumuksessa (5%, 10% ja 20% ksylitolia indometasiinissa). Röntgendiffraktogrammit ja DSC-termogrammit mitattiin eri aikapisteissä jotka vaihtelivat 1 ja 63 päivän välillä. 5% ja 10% dispersiot olivat stabiileja ja amorfisia kaikissa aikapisteissä. 20% dispersiot olivat 63 päivän aikapisteessä huomattavasti kiteytyneet (erityisesti nestemäisessä typessä jauhettu näyte).
Subject: amorphous
indomethacin
grinding
liquid nitrogen
solid dispersion
amorfinen
indometasiini
jauhaminen
nestemäinen typpi
kiinteä dispersio


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
amorfinenlaakejauhe_Pietarinen_Teemu.pdf 4.588Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record