Lessons Learned from Horses : Three Pedagogical Interventions Promoting Well-being of Students with Special Educational Needs

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-8872-4
Title: Lessons Learned from Horses : Three Pedagogical Interventions Promoting Well-being of Students with Special Educational Needs
Author: Mickelsson, Ritva
Other contributor: Helsingin yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta
Helsingfors universitet, pedagogiska fakulteten
University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences
Koulun, kasvatuksen, yhteiskunnan ja kulttuurin tohtoriohjelma
Doktorandprogrammet i skola, fostran, samhälle och kultur
Doctoral Programme in School, Education, Society and Culture
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2023-01-27
Language: en
Belongs to series: URN:ISSN:2489-2297
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-8872-4
http://hdl.handle.net/10138/352403
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: The study examines whether optional interventions influence the well-being of special class students. The interventions were implemented during the spring term, starting in February, with a post-test conducted in May. Equine-assisted social education (EASE) is an informal non-verbal intervention with horse ac-tivities. Aggression Replacement Training® (ART) is a cognitive behavior pro-gram designed for special class students improve their social competence and control their anger. Co-operational mathematics (MATH) offers students a way to collaborate on mathematical and problem-solving tasks. The intervention groups were compared with each other and with a treatment as usual (TAU) control group. In addition, how students, parents, and teachers conceived of the students’ school success and well-being was assessed. The main instrument was the Achenbach System of Empirically Based Assessment (ASEBA), used to collect data concerning students’ school success and well-being. The parallel instruments assessed aggression, empathy, locus of control, and loneliness. Participants included 60 students from a regional special class consisting of third- and seventh-grade students. Results from an Independent Kruskal-Wallis H test analysis indicate that those students having good relations with their parents perceive themselves as more successful in mathematics. No evidence was found that the opinions of students, parents, or teachers concerning school success related to the length of time in special class education. However, the longer the 7th grade girls had studied in a special class, the lower their aggressive behavior and rule-breaking behavior. Results from the Related-Samples Wilcoxon Signed-Ranks test indicate that withdrawn-depressed symptoms, somatic complaints, social problems, attention problems, and aggressive behavior all improved among boys participating in EASE. However, the internal locus of control for both those participating in EASE and MATH was lower in the post-test assessment. The ART group showed improvement in thought problems and rule-breaking behavior. The (TAU) control group also demonstrated improvement (in withdrawn-depressed symptoms, thought problems). Moreover, TAU was the only group to improve in empathy. Keywords: equine-assisted social education, special education, well-being, intervention, informal learningTässä tutkimuksessa selvitään, onko ylimääräisellä interventiolla vaikutusta erityisluokan oppilaiden hyvinvointiin. Interventiot aloitettiin helmikuussa, ke-vätlukukaudella, ja jälkimittaukset suoritettiin toukokuussa. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta (EASE) toimii informaalisena oppimisena hevosten kanssa toteutettavine harjoituksineen. Aggression Replacement Training® (ART) on kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan pohjautuva ryhmämuotoinen interventio, jolla tavoitellaan sosiaalisten taitojen kehittymistä ja aggression hallintaa. Yh-teistoiminnallinen matematiikka (MATH) tarjoaa oppilaille tavan toimia yhdessä matemaattisten ja ongelmanratkaisutehtävien parissa. Interventioihin osallistuneita ryhmiä verrattiin sekä toisiinsa että ryhmiin, jotka eivät osallistuneet ylimääräiseen ohjelmaan (TAU) ja toimivat kontrolliryhminä. Lisäksi tarkastel-tiin oppilaiden, vanhempien ja opettajien käsityksiä oppilaiden koulumenestyksestä ja hyvinvoinnista. Tutkimuksen tärkein mittari oli Achenbach System of Empirically Based Assessment (ASEBA), jolla saatiin tietoa oppilaiden koulu-menestyksestä ja hyvinvoinnista. Rinnakkaismittarit tuottivat tietoa aggressiivi-suudesta, empatiasta, hallinnan tunteesta ja yksinäisyyden tunteesta. Tutkimukseen osallistui 60 kolmas- ja seitsemäsluokkalaista, jotka opiskelivat alueellisissa erityisluokissa. Kruskal-Wallis H -testin tulokset osoittivat, että ne oppi-laat, joilla oli hyvät suhteet vanhempiensa kanssa, tunsivat onnistumisia mate-matiikassa. Tutkimuksessa ei löytynyt näyttöä siitä, että oppilaiden erityisluokkaopetuksen ajanjakson pituudella olisi ollut yhteyttä oppilaiden, vanhempien tai opettajien käsitykseen oppilaiden koulumenestyksestä. Kuitenkin mitä pidempään 7. luokan tytöt olivat olleet erityisluokkaopetuksessa, sitä vähemmän heillä esiintyi aggressiivista tai ohjeiden vastaista käyttäytymistä. Wilcoxon Signed-Ranks-testin tulokset osoittivat, että EASE-interventioon osallistuneilla pojilla vähenivät masentuneisuus (vetäytyminen), somaattiset oireet, sosiaaliset ongelmat, keskittymisen ongelmat sekä aggressiivisuus. Sekä EASE- että MATH-interventioihin osallistuneiden sisäinen hallinnan tunne väheni jälkimit-tauksessa. ART-ryhmällä vähenivät ajattelun ongelmat ja sääntöjä rikkova käyt-täytyminen. TAU-kontrolliryhmällä näkyi myös kehittymistä, masentuneisuus (vetäytyminen) ja ajattelun ongelmat Avainsanat: sosiaalipedagoginen hevostoiminta, erityisopetus, hyvinvointi, interventio, informaali oppiminen
Subject: kasvatustiede (erityspedagogiikka)
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
mickelsson_ritva_dissertation_2023.pdf 7.958Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record