Kriittinen diskurssianalyyttinen tutkimus osaamisen kehittämisestä asiantuntijaorganisaatiossa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201207126196
Title: Kriittinen diskurssianalyyttinen tutkimus osaamisen kehittämisestä asiantuntijaorganisaatiossa
Author: Leppäharju, Saara
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2011
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201207126196
http://hdl.handle.net/10138/35586
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: This study is about competence development in an expertise organization. Also, gender as a cultural and discursive construction was examined. The foucauldian critical discourse analysis and the theory of critical management and organization studies formed the theoretical and methodological framework. As the research phenomenon was understood as discursively produced, power is defined through the idea of government and as a knowledge constituting concept. It was examined what kind of reality, discursive subject positions, and finally, what kind of gender is produced in the discourse covered in this study. The context of the study was an expertise company that provides comprehensive infrastructure services. Managing and leading experts were therefore one of the main themes of the study. The qualitative research data was collected in a research project which concentrated on the possibilities, barriers and preconditions of the competence and career development in three different organizations. The gender viewpoint was included in the research project. The data was collected with a semi-structured interview. In this study nine individual interviews from one of the organizations were used, of which three were managers' interviews and six were the interviews of employees . The data was analyzed with the critical discourse-analytical reading approach when the data was interpreted as the discourse of competence development. The findings identify the examined discourse as a governmental method of discipline which entwines to the business strategy of the company, producing reality about the importance of continuous competence development. It demands employees to define themselves as self-developmental and active subjects. The employees adopted the discourse by constructing themselves as experts who are willing to develop, but who at the same time are challenging hierarchical power relationships. Expertise enables position to challenge manager-subordinate relationships by constructing them as cooperational and equal. Manager-position was constructed as a legitimized developer imposed by the organization as well as a mentor who facilitates the self-direction of the employees. Generally gender was produced as a concept independent of sex. However, at the same time gender was constructed through the differences between the sexes, being either advantage or a barrier for an individual. As a conclusion, it can be interpreted that being a subordinate and a manager seems to be changing and situational in contemporary organizations. The study reveals the changing forms of control in organizations and the requirement of more subjective work.Tutkimuksessa tarkastellaan kriittisestä näkökulmasta osaamisen kehittämistä asiantuntijaorganisaatiossa. Lisäksi tutkimuskohteena oli sukupuolen rakentuminen kulttuurisena ja diskursiivisena jäsennyksenä. Tutkimuksen teoreettis-metodologisessa lähestymistavassa sovellettiin foucault'laista kriittistä diskurssianalyysiä ja kriittisen johtamis- ja organisaatiotutkimuksen teoreettisia näkökulmia. Tutkimusilmiön ymmärtäminen diskursiivisesti tuotettuna kytkeytyy näkemykseen vallasta hallinnallisena ja tietoa tuottavana. Tutkimuskysymyksinä oli millaista todellisuutta, esimiehen ja alaisen subjektipositioita sekä sukupuolta tutkimuksen kohteena olevassa diskurssissa tuotetaan. Tutkimuksessa tarkasteltiin yhtä infra-alan suunnittelupalveluja tarjoavaa asiantuntijayritystä, jolloin asiantuntijoiden johtaminen oli yksi tutkimuksen keskeisistä teemoista. Laadullinen tutkimusaineisto kerättiin puolistrukturoidulla haastattelulla eräässä tutkimushankkeessa, jossa tutkittiin kolmessa eri organisaatiossa osaamisen ja uran kehittämisen mahdollisuuksia, esteitä ja edellytyksiä sukupuolinäkökulmasta. Aineistona käytettiin yhdestä yrityksestä yhteensä 9 yksilöhaastattelua, joista 3 oli esimiesten ja 6 toimihenkilöiden haastattelua. Aineisto analysoitiin kriittisen diskurssianalyyttisen luennan avulla, jolloin aineistoa tulkittiin osaamisen kehittämisen diskurssina . Tarkastelemani diskurssi hallinnallisena kurinpitomenetelmänä kytkeytyy organisaation strategiaan tuottaen todellisuutta jatkuvasta osaamisen kehittämisen tärkeydestä. Tällöin se asettaa työntekijöille vaatimuksen määrittää itseään uusliberalistisen ihanteen mukaisena itseään kehittävänä subjektina. Työntekijät toisaalta sisäistivät diskurssin puhetavan rakentamalla itseään kehittymishaluisina ja aktiivisina asiantuntijoina, mutta haastaen samalla alaisuutta ja hierarkkisia valtasuhteita. Asiantuntijuutta tuotettiin resurssina, jonka avulla esimies-alaissuhdetta voi haastaa tuottamalla sitä pikemminkin yhteistoiminnallisena ja tasaveroisena suhteena. Esimieheys rakentui diskurssissa organisaation asettamana legitimoituna kehittäjäna, mutta myös vähemmän hierarkkisena mentori-positiona, joka edistää työntekijöiden itseohjautuvuutta. Sukupuolta tuotettiin pääasiassa sukupuolineutraalina konstruktiona. Lisäksi sitä tuotettiin samalla naisia ja miehiä koskevien erontekojen kautta, jolloin sukupuoli voi toisaalta mahdollistaa ja toisaalta rajoittaa toimijuutta. Johtopäätöksenä voidaan tulkita, että alaisuus ja esimiehisyys näyttäytyvät muutoksessa olevina ja tilanteisina subjektipositioina nykyajan organisaatioissa. Tutkimus kertoo laajemmin työn kontrollimuotojen muutoksesta ja subjektivoituvan työn merkityksestä.
Subject: critical discourse analysis
manager
leader
subordinate
expertise
gender
power
kriittinen diskurssianalyysi
esimieheys
alaisuus
asiantuntijuus
sukupuoli
valta
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
kriittin.pdf 834.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record