Oulujoen vesistöalueen vesistövisio – ARVOVESI-hankkeen tulokset

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-5568-0 http://hdl.handle.net/10138/357036

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SykeRa_08_2023_Arvovesi.pdf 10.00Mb PDF View/Open
Title: Oulujoen vesistöalueen vesistövisio – ARVOVESI-hankkeen tulokset
Author: Marttunen, Mika; Turunen, Jarno; Kukkonen, Malla; Vilmi, Annika; Mustajoki, Jyri; Huuki, Hannu; Härkönen, Laura; Hyvärinen, Pekka; Louhi, Pauliina; Räsänen, Satu; Kopsakangas-Savolainen, Maria; Hellsten, Seppo
Publisher: Suomen ympäristökeskus
Date: 2023
Language: fin
Belongs to series: Suomen ympäristökeskuksen raportteja 8/2023
ISBN: 978-952-11-5568-0
ISSN: 1796-1726
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-5568-0
http://hdl.handle.net/10138/357036
Abstract: Oulujoen vesistöalueen vesistövisio laadittiin osana laajempaa ARVOVESI - Elinvoimaa Kainuun järviltä Perämeren rannikolle - Oulujoen vesistöalueen vesistövisio 2035 -hanketta (hankekoodi A76240) vuosina 2020–2023. Yhteenvetoraporttiin on koottu selvitysten keskeiset tulokset ja johtopäätelmät sekä neuvottelukunnassa muotoillut tavoitteet ja niiden saavuttamista edistävät toimenpide-ehdotukset. Hankkeen toteutuksesta vastasivat Oulun yliopisto, Suomen ympäristökeskus ja Luonnonvarakeskus. Rahoittajina olivat Euroopan aluekehitysrahasto, alueen kunnat ja joukko yrityksiä (Fortum, Oulun Energia, Loiste, Kainuun Voima Oy, UPM, Terrafame Oy, Sotkamo Silver Oy ja Kaicell Fibers). Hanke toteutettiin tiiviissä vuoropuhelussa alueen eri viranomais- ja yritystoimijoiden ja sidosryhmien kanssa. Visiotyössä koottiin ja jäsennettiin eri osapuolten tavoitteita ja toiveita vesistön tulevaisuudelle ja keskusteltiin niitä koskevista näkemyksistä ja näkemyseroista. Keskeinen osa visiotyötä oli pyrkimys sidosryhmien erilaisten näkemysten ja tavoitteiden yhteensovittamiseksi ja yhteisesti hyväksyttyihin toimenpide-ehdotuksiin. Työssä olivat apuna laajat selvitykset, jotka tuottivat tietoa vesien tilasta ja maankäytöstä, kalakannoista ja niiden hoidosta sekä vesivoimatuotannosta ja aluetaloudesta. Osana visiotyötä tunnistettiin lisäksi merkittävimpiä vesistöalueen tilaan ja käyttöön vaikuttavia tekijöitä ja arvioitiin tulevaisuuden kehitysnäkymiä. Vesistövisiohanke oli sekä temaattisesti että maantieteellisesti erittäin laaja-alainen. Tarkasteltavat aihepiirit jaettiin viideksi teemaksi: (i) vesien tila ja luonnon monimuotoisuus, (ii) kalakannat ja kalastus, (iii) virkistyskäyttö ja luontomatkailu, (iv) vesivoima ja ilmastotavoitteet ja (v) yhdyskunnat, elinkeinot ja vetovoima. Teemat muodostuivat kolmesta–viidestä päämäärästä; yhteensä päämääriä oli 19. Laajan aineiston jäsentämisessä ja havainnollistamisessa hyödynnettiin Excel-pohjaista työkalua, jossa kunkin päämäärän kohdalla arviotiin sen nykytilaa, kehitysnäkymiä (trendi), uhkia, mahdollisuuksia, lainsäädäntöä/lupakäytäntöjä ja tutkimustarpeita. Tulokset koottiin tilakortteihin. Eri teemoihin liittyviä tavoitteita esitettiin yhteensä 72 ja toimenpide-ehdotuksia 64. Teemoista eniten toimenpide-ehdotuksia (yhteensä 28) esitettiin liittyen kalakantoihin ja kalastukseen. Toimenpiteille määritettiin vastuutahot ja viitteelliset aikataulut neuvottelukunnassa tehdyn priorisoinnin perusteella. Visiotyössä määritettyjen tavoitteiden saavuttaminen ja toimenpide-ehdotusten toteuttaminen edellyttää pitkäjänteistä ja suunnitelmallista yhteistyötä vesistöalueen eri toimijoiden välillä, toimenpidesuositusten edistämistä hankkeiden avulla sekä aktiivista rahoituksen hakua unohtamatta vetovastuun ja -organisaation valintaa. The watershed vision of the Oulujoki watershed – Results of the ARVOVESI project The watershed vision of the Oulujoki watershed was drafted as a part of the wider ARVOVESI project (A76240) during years 2020–2023. The results and conclusions have been compiled in a summary report, along with goals set by the advisory board and the proposed measures aimed at achieving those goals. University of Oulu, the Finnish Environment Institute (Syke) and the Natural Resources Center (Luke) were responsible for implementing the project. Funding for the project was provided by the European Regional Development Fund, municipalities in the area and a number of private businesses (Fortum, Oulun Energia, Loiste, Kainuun Voima Oy, UPM, Terrafame Oy, Sotkamo Silver Oy and Kaicell Fibers). The project was implemented in close dialogue with public authorities and private business as well as stakeholders in the region. The goals and hopes of the different stakeholders for the future of the watershed were compiled and organized, and the various related views and differing opinions discussed during the vision work. A key part of the vision work was the effort to harmonize the different views and goals of the stakeholders and agreeing on the jointly accepted measures to be taken. Extensive assessments providing information on the water quality and land use, fish stocks and their management as well as hydropower production and the regional economy supported the vision work. As a part of the work on the vision, key factors affecting the condition and use of the waterbasin were identified and future visions for development were evaluated. The watershed vision project was both thematically and geographically very extensive. The topics examined were divided into five different themes: (i) state of waters and biodiversity, (ii) fish stocks and fishing, (iii) recreational use and nature tourism, (iv) hydropower and climate goals and (v) communities, livelihoods and municipal vitality. The themes comprised of three to five goals; the total number of goals was 19. To structure and visualize the extensive material, an Excel-based tool was used to analyze each goal for its present state, development prospects (trends), threats, opportunities, legislation/licensing practices and research needs. The results were compiled into status cards. A total of 72 goals connected with the different themes and 64 proposed measures to be taken were put forward. The greatest number of proposals for measures to be taken (a total of 28) were proposed for fish stocks and fishing. Responsible parties and suggested schedule for the proposed measures to be taken were set based on the prioritization of the advisory board. Achieving the set goals and implementing the proposed measures defined in the vision work requires persevering and well-planned collaboration among the different actors in the water basin area, promotion of suggested measures with the help of projects, and an actively seeking funding. A key factor in succeeding is also finding the right organizations and individuals to lead and carry on the efforts to secure research funding and providing leadership for the continuation of the work identified in the watershed vision. Vattendragsvisionen för Ule älvs avrinningsområde – Resultat av projektet ARVOVESI Vattendragsvisionen för Ule älvs avrinningsområde utarbetades som en del av det mer omfattande projektet ARVOVESI (A76240) under 2020–2023. Den sammanfattande rapporten innehåller de centrala resultaten och slutsatserna av utredningarna samt de mål som delegationen formulerat och åtgärdsförslag som främjar uppnåendet av dem. Uleåborgs universitet, Finlands miljöcentral och Naturresursinstitutet ansvarade för att genomföra projektet. Finansiärer var Europeiska regionala utvecklingsfonden, kommunerna i området och en rad företag (Fortum, Oulun Energia, Loiste, Kainuun Voima Oy, UPM, Terrafame Oy, Sotkamo Silver Oy och Kaicell Fibers). Projektet genomfördes i nära dialog med olika myndighets- och företagsaktörer och intressentgrupper i området. I arbetet med visionen sammanställdes och strukturerades de olika parternas mål och önskemål gällande vattendragets framtid och man diskuterade synpunkter och meningsskiljaktigheter kring dessa. En central del av visionsarbetet var strävan efter att samordna intressentgruppernas olika synpunkter och mål och skapa åtgärdsförslag som alla godkände. I arbetet tog man hjälp av omfattande utredningar med information om vattnens status och markanvändningen, fiskbestånden och skötseln av dem samt vattenkraftproduktionen och den regionala ekonomin. Som en del av visionsarbetet identifierades dessutom de viktigaste faktorerna som påverkar avrinningsområdets status och användning och framtidsutsikterna bedömdes. Vattenvisionsprojektet var såväl tematiskt som geografiskt mycket omfattande. De ämnesområden som granskades delades in i fem teman: (i) vattnens status och den biologiska mångfalden, (ii) fiskbestånd och fiske, (iii) rekreation och naturturism, (iv) vattenkraft och klimatmål och (v) samhällen, näringar och dragningskraft. Varje tema hade tre till fem mål; sammanlagt 19 mål. För att strukturera och åskådliggöra det omfattande materialet utnyttjades ett Excel-baserat verktyg där man för varje mål bedömde dess nuläge, utvecklingsutsikter (trend), hot, möjligheter, lagstiftning/tillståndspraxis och forskningsbehov. Resultaten sammanställdes på lägeskort. Det presenterades sammanlagt 72 mål och 64 åtgärdsförslag med anknytning till de olika temana. Det presenterades flest åtgärdsförslag (sammanlagt 28) som hänförde sig till fiskbestånden och fisket. För åtgärderna fastställdes ansvariga instanser och riktgivande tidtabeller utifrån delegationens prioritering. För att uppnå de mål som fastställts i visionsarbetet och genomföra åtgärdsförslagen krävs långsiktigt och systematiskt samarbete mellan olika aktörer i avrinningsområdet, att åtgärdsrekommendationerna främjas med hjälp av projekt, att man aktivt ansöker om finansiering samt väljer vilken aktör och organisation som har ledningsansvaret.
Subject: Elinvoimaa Kainuun järviltä Perämeren rannikolle - Oulujoen vesistöalueen vesistövisio 2035 (ARVOVESI)


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record