Kielellinen erityisvaikeus (SLI) ja sen kehitys ensimmäisinä kouluvuosina

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, kliininen laitos, Akateeminen terveyskeskus fi
dc.contributor Helsingfors universitet, medicinska fakulteten, institutionen för klinisk medicin sv
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Medicine, Institute of Clinical Medicine en
dc.contributor Vantaan kaupunki, Sosiaali- ja terveydenhuolto, Kuntoutus fi
dc.contributor.author Isoaho, Pia fi
dc.date.accessioned 2012-08-07T07:37:44Z
dc.date.available 2012-08-28 fi
dc.date.available 2012-08-07T07:37:44Z
dc.date.issued 2012-09-07 fi
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-952-10-8054 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/35716
dc.description.abstract Specific language impairment (SLI) has an estimated prevalence between two and seven percent. SLI can effect production and/or understanding of speech. International longitudinal studies have shown SLI to be constant and to have strong influence on individuals life. At school age SLI is a risk factor for reading disabilities and broader learning disabilities. In Finland, the study of SLI is sparse. Thesis examines the development of linguistic abilities in SLI in school-aged children. It also focuses on the interplay between this development and reading and mathematical abilities. In the study, I observed the development of linguistic abilities of 43 children with a diagnosis of SLI at the age of 7 9 (1.-3. grades). Battery of tests was used yearly to map children s language abilities, reading and mathematical skills. A questionnaire was sent to parents, teachers and speech therapists for their views on children s language abilities, learning and future. SLI-children continued to develop their language abilities through the study-period, but didn't obtain the level of linguistic abilities of their peers in all respects. Specific difficulties persisted in word naming, difficulties with grammatical rules were also common. Despite the large individual variation in language abilities, diagnostic category F80.2 (problems in understanding) contained a larger number of weak results in language tests than diagnostic category F80.1 (problems in production). Technical reading ability declined during the study-period, at the same time reading comprehension abilities strengthened. At 3rd grade major part of children had weak skills in technical reading and ⅓ of them had weak skills in reading comprehension. Good abilities in reading were achieved by less than tenth of children. Mathematical skills developed through study-period, no specific mathematical difficulties emerged. Parents and teachers maintained a positive outlook on children s learning and future. SLI does not disappear in school-age. The clear risk for reading difficulties it carries needs to be taken into consideration in schooling SLI-children. Continued research is needed both in development of SLI and in factors contributing to the quality of life in school-aged SLI-children. In Finland, there's need for broader range of language tests for school-aged children both in research and speech therapy practice. en
dc.description.abstract Kielellistä erityisvaikeutta (SLI) arvioidaan esiintyvän 2 7 prosentilla lapsista. Vaikeudet voivat näkyä puheen tuotossa ja/tai ymmärtämisssä. Kielellinen erityisvaikeus on kansainvälisissä pitkittäistutkimuksissa todettu pysyväksi, laajasti elämään vaikuttavaksi ilmiöksi. Kouluiässä se on riski lukivaikeudelle ja laajemmille oppimisvaikeuksille. Suomessa kielellisen erityisvaikeuden tutkimusta kouluikäisillä lapsilla on vähän. Väitöskirja käsittelee kielellisten taitojen kehitystä kielellisessä erityisvaikeudessa kouluiässä sekä tämän kehityksen suhdetta luki- ja matematiikan taitoihin. Tutkimuksessa seurattiin 43 vantaalaisen kielellinen erityisvaikeus-diagnoosin saaneen lapsen kielellisiä taitoja 7 9-vuotiaina (1. 3.-luokka). Kielen, lukemisen ja matematiikan taidot kartoitettiin testipatteristolla vuosittain. Vanhempien, opettajien ja puheterapeuttien näkemys lasten kielellisistä taidoista, oppimisesta sekä arviot tulevasta kartoitettiin kyselylomakkeilla. Tutkimusjoukon kielelliset taidot kehittyivät tutkimusjaksolla, mutta eivät saavuttaneet kaikin osin ikätoverien taitotasoa. Erityistä vaikeutta oli nimeävässä sanavarastossa, myös kieliopillisten taitojen vaikeudet olivat yleisiä. Kielellisissä taidoissa oli paljon yksilöllistä vaihtelua. Diagnoosiluokassa F80.2 (puheen ymmärtämisen häiriö) oli enemmän heikkoja kielellisiä testituloksia kuin diagnoosiluokassa F80.1 (puheen tuoton häiriö). Tutkimusjoukon tekninen lukutaito heikkeni tutkimusjaksolla, mutta luetun ymmärtämisen taidot vahvistuivat. 3.luokalla pääosa tutkittavista jäi teknisessä lukemisessa heikolle tasolle, ⅓ tutkittavista jäi luetun ymmärtämisessä heikolle tasolle. Vahvat taidot lukemisen kaikilla osa-alueilla oli 3.luokalla alle kymmenesosalla tutkimusjoukosta. Matemaattiset taidot kehittyivät tasaisesti eikä erityisiä matemaattisia vaikeuksia tullut esiin. Kyselylomakkeiden vastauksissa korostui positiivinen suhtautuminen lasten oppimiseen ja tulevaisuuteen. Kielellinen erityisvaikeus ei häviä kouluiässä, siihen liittyvä selkeä lukivaikeuden riski on huomioitava SLI-lasten opiskelussa. Jatkotutkimus sekä kielellisen erityisvaikeuden kehityksestä kouluiässä että SLI-lapsen elämänhallinnan tunteen säilymiseen vaikuttavista tekijöistä on edelleen tarpeen. Suomessa kouluikäisillä käytettyjen kielellisten testien valikoimaa olisi laajennettava sekä tutkimuksen että puheterapiatyön tarpeisiin. fi
dc.format.mimetype application/pdf fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-952-10-8053 fi
dc.relation.isformatof Unigrafia Oy: 2012 fi
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject logopedia fi
dc.title Kielellinen erityisvaikeus (SLI) ja sen kehitys ensimmäisinä kouluvuosina fi
dc.type.ontasot Väitöskirja (monografia) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (monograph) en
dc.type.ontasot Doktorsavhandling (monografi) sv
dc.ths Launonen, Kaisa fi
dc.ths Kauppila, Timo fi
dc.opn Ahonen, Timo fi
dc.type.dcmitype Text fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
kielelli.pdf 4.338Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record