Katekoliestradiolien glukuronidaatio

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201801151187
Title: Katekoliestradiolien glukuronidaatio
Author: Hirvisaari, Laura
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2012
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201801151187
http://hdl.handle.net/10138/35742
Thesis level: master's thesis
Discipline: Farmaceutisk kemi
Pharmaceutical Chemistry
Farmaseuttinen kemia
Abstract: Estradiol is a female sex hormone which is metabolized to two different catechol estradiols. 2-hydroxyestradiol (2-OHE2) is normally the major catechol estradiol metabolite but breast cancer patients have increased amounts of genotoxic 4-hydroxyestradiol (4-OHE2) and it arises to predominant metabolite with these patients. These catechol estradiols can form reactive quinones that can bind to DNA and lead to mutations and finally cause cancer. Catechol-O-methyl transferase can add methyl groups and UDP-glucuronosyl transferase (UGT) glucuronic acid groups to catechol estradiols. These phase II enzymes play important role in the inactivation of catechol estradiols because only non-conjugated catechol estradiols can be oxidized to quinones. The aim of this study was to find out which human UGTs catalyze glucuronidation of 2-OHE2 or 4-OHE2, how many different glucuronides are formed and in which part of the substrate glucuronic acid is added. To answer these questions chromatography methods for 2-OHE2 and 4-OHE2 glucuronides were developed using HPLC. Eleven UGT-enzymes glucuronidate 2-OHE2. UGTs 1A1, 1A7 and 1A10 form two different glucuronides and UGTs 1A3, 1A8, 1A9, 2A1, 2A2, 2A3, 2B7 and 2B15 form only the second glucuronide. It was possible to detect three different glucuronides for 4-OHE2 but the amount of the first glucuronide was under quantification limit. UGT1A10 catalyzed the formation of the second glucuronide and UGTs 1A7, 1A8, 1A9, 2B7 and 2B15 catalyzed the formation of the last glucuronide. One aim of the study was to find out which part of the substrate is glucuronidated but this aim was not achieved because suitable standards were not available.Estradioli on naisten tärkein naissukupuolihormoni, ja se metaboloituu elimistössä kahdeksi katekoliestradioliksi. 2-hydroksiestradioli (2-OHE2) on normaalisti vallitseva estradiolin katekolimetaboliitti, mutta rintasyöpäpotilailla genotoksinen 4-hydroksiestradioli (4-OHE2) kohoaa vallitsevaksi katekoliestradiolimetaboliitiksi. Molemmat katekoliestradiolit muodostavat reaktiivisia kinoneja, jotka voivat DNA:ta vaurioittamalla johtaa mutaatioihin ja lopulta syövän kehittymiseen. 4-OHE2:n karsinogeenisuuden syyt eivät ole vielä täysin selvillä, mutta 4-OHE2:sta muodostuu enemmän DNA:ta vaurioittavia kinoneja. Faasi II metaboloivat entsyymit voivat inaktivoida muodostuvia katekoliestradioleita metyloimalla (COMT) tai liittämällä substraattiin glukuronihapon (UGT:t). Nämä faasi II entsyymit voivat näin suojata rintasyövältä, sillä ainoastaan konjugoimattomat katekoliestradiolit voidaan hapettaa reaktiivisiksi kinoneiksi. Tässä työssä tutkittiin ihmisen UDP-glukuronosyylitransferaasien (UGT) katalysoimia glukuronidaatioreaktioita katekoliestradioleiden kanssa. Tätä varten 2-OHE2:n ja 4-OHE2:n glukuronideille kehitettiin omat HPLC-menetelmänsä. 2-OHE2:lla havaittiin kahta eri glukuronidia. 11 UGT-isoentsyymiä katalysoi 2-OHE2:n glukuronidaatiota, ja näistä UGT:t 1A1, 1A7 ja 1A10 muodostavat molempia glukuronideja. UGT:t 1A3, 1A8, 1A9, 2A1, 2A2, 2A3, 2B7 ja 2B15 muodostavat ainoastaan toisena retentoitunutta glukuronidia, joka oli vallitseva glukuronidi myös UGT1A1:llä, UGT1A7:llä ja UGT1A10:llä. 4-OHE2:lla muodostui kolmea eri glukuronidia, mutta ensimmäisen glukuronidin pitoisuudet jäivät alle kvantitointirajan. UGT1A10 katalysoi toisena ja UGT:t 1A7, 1A8, 1A9, 2B7 ja 2B15 katalysoivat kolmantena retentoitunutta glukuronidia. Tavoitteena oli myös selvittää mihin hydroksyyliryhmään glukuronidi kiinnittyy, mutta tämä tavoite jäi saavuttamatta, sillä sopivia standardeja ei ollut saatavilla.
Subject: UGT
HPLC
Catechol estradiols
glucuronidation
2-hydroxyestradiol
4-hydroxyestradiol
UDP-glucuronosyl transferase
separation method development
glukuronidaatio
2-hydroksiestradioli
4-hydroksiestradioli
UDP-glukuronosyylitransferaasi
kromatografiamenetelmä
katekoliestradioli


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record