Kestävä käsityö Suuri Käsityö -lehdessä vuosina 2000-2008

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201208166305
Title: Kestävä käsityö Suuri Käsityö -lehdessä vuosina 2000-2008
Author: Vaara, Johanna Maaria
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2010
Language: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201208166305
http://hdl.handle.net/10138/35924
Thesis level: master's thesis
Discipline: Craft Science
Käsityötiede
Slöjdvetenskap
Abstract: The aim of this study is to find out how sustainable craft is presented in Suuri Käsityö, a Finnish textile crafts and design magazine. Sustainable craft is a concept I developed for the purpose of this study, and it is based on the theoretical framework regarding this thesis. The activity of craft between a consumer and producer defined sustainable development, sustainable consumption and sustainable fashion as the aspects of the frame of reference. Therefore, the outline of the research problem was motivated by the sustainable point of view in textile consumption and the fields of sustainable fashion. This study aims to find out how sustainable craft is presented in the articles of Suuri Käsityö magazine. I examined my primary research question with the help of secondary questions: What kind of materials are represented in the articles? What techniques are introduced to renew used textile materials? Has there been trends in sustainable craft during the years between 2000 and 2008? I approached my research problem by conducting a content analysis and a systematic analysis. My data consisted of the Suuri Käsityö magazine's volumes between 2000 and 2008. Of all the articles published in the volumes, I chose only those that introduced used materials as a source to create handicrafts. I found a number of 160 articles of this kind in nine volumes, and the articles included 206 handicrafts. After this, I examined both text and pictures of the articles. The observational units of my analysis were handicrafts, and the categorical units were materials and techniques. In addition, I analysed the trends of each volume according to separate categories. During the analysis, I categorized different materials and techniques. The categories for the materials were old products, leftover material and wastematerial. I divided the category of old products further to the subcategories of old clothes, interior textiles, furniture and interior objects. Similarly, the subcategories of the techniques became remake, renewal, refashion, repair, decoration and hobby activity. The trends seemed to be renewing and reclaiming of material, increasing of remaking, diversifying of techniques as well as the variety of material. I discussed the results of my analysis by conducting a systematic analysis. I discovered that sustainable craft is presented through appreciation toward the material and usage of craft techniques in order to restore the value of the products. To use old products is the most popular category in my data. There is some variation in the category of techniques, but remaking shows the most rapid increase during the years. During the first years of the 21st century, attention was drawn toward the product's life cycle by renewing products and reclaiming different materials. However, by the end of the decade remaking was very well-presented, all types of material were used in handicrafts and they were made using versatile techniques. Based on qualitative analysis of the articles, it seems that product life cycle and quality, material, joy and insight and renewal of tradition are, indeed, qualities of sustainable craft.Tutkielman tavoitteena oli selvittää, millaista on kestävä käsityö Suuri Käsityö -lehdessä. Kestävä käsityö on käsite, joka kehittyi tutkimusta varten viitekehyksen pohjalta. Käsityön luonne kuluttaja-tuottaja -toimintana rajasi viitekehykseksi kestävän kehityksen lisäksi kestävän kulutuksen ja kestävän muodin. Kestävän kulutuksen näkökulma tekstiilien kuluttamiseen ja kestävän muodin osa-alueet ohjasivat tutkimustehtävän hahmottumista. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten kestävä käsityö ilmenee Suuri Käsityö -lehden artikkeleissa. Ongelman selvittämisen apuna olivat alakysymykset: Millaisia materiaaleja artikkeleissa tuodaan esille? Millaisin keinoin esimerkkitöissä tehdään uutta käytetystä materiaalista? Onko kestävässä käsityössä nähtävissä kehitystä vuosittain? Tutkimustehtävää lähestyttiin sisällönanalyysin ja systemaattisen analyysin avulla. Tutkimuksen aineiston muodostivat Suuri Käsityö -lehden vuosikerrat 2000 2008. Vuosikertojen artikkeleista tutkimukseen päätyivät sellaiset, joissa käytettiin käsityön tekemiseen vanhaa materiaalia. Tällaisia artikkeleita yhdeksässä vuosikerrassa oli 160, ja niissä oli 206 käsityötä. Artikkeleista käsiteltiin niin tekstejä kuin kuviakin. Havaintoyksikköjä olivat artikkelien käsityöt, ja luokitusyksikköjä olivat tutkimuskysymysten materiaalit ja keinot. Lisäksi luokitusyksikköjä apuna käyttäen analysoitiin vuosikerroissa ilmenevää kehitystä. Tutkimuksessa materiaalit ja keinot jaettiin luokkiin. Materiaalin luokkia olivat vanhat tuotteet, ylijäämämateriaali ja jätemateriaali. Vanhat tuotteet jakautuivat vielä alaluokkiin vanhat vaatteet, sisustustekstiilit, huonekalut ja esineet. Keinojen luokkia olivat uusiokäyttö, uudistaminen, muodistaminen, korjaaminen, koristelu ja askartelu. Kehityslinjoiksi näyttäytyivät uudistaminen ja materiaalin hyödyntäminen, uusiokäytön lisääntyminen, keinojen monipuolistuminen ja materiaalin kirjo. Systemaattinen analyysi toimi analyysin tulosten tulkinnassa. Kestävä käsityö ilmeni käytetyn materiaalin arvostuksena ja käsityön keinojen käyttönä vanhentuneiden tuotteiden arvon palauttamiseen. Vanhojen tuotteiden käyttö oli yleisintä aineistossa. Keinoissa tapahtui jonkin verran vaihtelua, mutta eniten lisääntyi uusiokäyttö. Kun 2000-luvun alussa huomioitiin tuotteiden elinkaari uudistamalla tuotteita ja hyödyntämällä materiaalia, 2000-luvun lopussa uusiokäyttö oli hyvin näkyvää, materiaaleina käsitöissä käytettiin mitä tahansa ja käsitöitä tehtiin monipuolisin keinoin. Artikkelien laadullisen analyysin perusteella kestävän käsityön piirteinä näyttäytyivät elinkaari ja laatu, materiaali, ilo ja oivallus sekä perinteen uudistaminen.
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
kestavak.pdf 3.902Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record