Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

 

Recent Submissions

 • Tillder, Eva-Maria (2015)
  Since the release of the Lord of the Rings movie trilogy (2001, 2002, 2003) New Zealand has been visited by millions of people wanting to experience the mythical Middle-earth they saw on the silver screen. The Kiwi director Peter Jackson’s interpretation of the epic story of adventure, sacrifice and friendship in the fantasy land created by the English author J.R.R. Tolkien has widely be seen as an ‘authentic’ and New Zealand as a fair representation of the Middle-earth with its lush valleys, barren wastelands and remote mystical mountains. Film tourism contains any tourist activity that is induced by the viewing of the moving image. It is a relatively new field of study and even though the Lord of the Rings is the most studied topic within the film tourism literature, the on-site tourism experience process is still not fully understood. The research concentrates on the experiences of three different types of Lord of the Rings tours; Hobbiton Movie Set is the only built set left in New Zealand, Nomad Safaris besides the movies also concentrates to the other activities and the rugged landscape around the Queenstown area, whereas Adventure Safari Movie Tours tries to compensate the fact all of its locations are in public parks by re-enactments and movie clips. The main focus of the study is to find out how the tour participants experience their tours; what elements are in present in a film tourism experience, and what qualities make the locations and experiences authentic? As the main source of material is used reviews written on the TripAdvisor website. Triangulation is the most appropriate method to analyse user-generated data as it gives an opportunity to combine qualitative and quantitative methods. Content analysis can be used to analyse the reviews, but because of the subjectivity of experiences it is also relevant to compare the results of the study to the researcher’s own experiences and observations from the chosen Lord of the Rings tours. Film tourist experience is a complex research matter as it is highly subjective sum of many parts. The experience starts already in the planning phase when the expectations are formed, and the anticipation builds up during the travel to the attraction. The experience at the attraction itself holds in both the physical and social aspects, and authentic locations and interactions are the key to the satisfying film tourist experience. With the help of the guides’ interpretative skills the narratives turn into myths and reality merges with hyperreal fantasy. Memorabilia, such as rocks, t-shirts and pictures gained from the attraction help in the post-trip recollection phase and work as a status symbols. The results indicated that the sample reflected the typical Lord of the Rings tour participant as identified in previous research, with reviewers being mainly part of the working-age population (25-49 year olds), predominantly female, and from the Western and English-speaking markets, majority being from Australia and USA. The biggest negative factor in the film tourist experience is the bad value for the money. Whereas a good tour guide is the most important part in the value creation. Passionate tour guides are even able to turn weaker locations into experiences worth paying. The scenery seems to be the balancing factor, as a bad tour guide combined to the beautiful location seems to lead to an average experience. Hobbiton is seen as the most authentic and iconic of the three studied locations because of its lifelike details and the surrounding pastoral landscape. The set is the actual piece where the outdoor scenes of the Hobbiton where filmed. The Nomad Safaris participants on the other hand immerse into the beauty of the natural landscape and are not even missing any set structures.
 • Laakkonen, Teemu (2015)
  Tässä tutkielmassa käsitellään roolien muodostumista ketterissä ja Lean-ajattelun mukaisissa itseohjautuvissa ohjelmistokehitysryhmissä. Kirjallisuuskatsauksessa tarkastellaan ketterien menetelmien sekä Lean-ajattelun taustalla olevia periaatteita ja arvioidaan, miten nämä vaikuttavat ketterissä ohjelmistoprojekteissa esiintyviin rooleihin. Lisäksi tutkitaan, minkälaisia rooleja tutkimuksen kohteeksi valituissa ketterissä ohjelmistokehitysmenetelmissä on määritelty. Näissä menetelmistä voidaan havaita neljä roolityyppiä, jotka esiintyvät kaikissa tarkastelluissa menetelmissä. Näitä ovat johto, ohjaaja, ohjelmistokehittäjä sekä asiakas. Kirjallisuuskatsauksessa myös tarkastellaan ominaisuuksia, jotka tekevät ryhmästä itseohjautuvan. Näitä ovat autonomia, ryhmäsuuntautuneisuus, osaamisen päällekkäisyys sekä oppiminen. Tämän lisäksi kirjallisuuskatsauksessa selvitetään, minkälaisia rooleja itseohjautuvissa ohjelmistokehitysryhmissä syntyy. Käsitellyssä tutkimuksessa havaitut roolit ovat mentori, koordinaattori, kääntäjä, mestari, promoottori sekä terminoija. Tutkielmassa tehdään myös tapaustutkimus, jossa tarkastellaan yhtä Helsingin yliopiston tietojenkäsittelylaitoksen Software Factory –laboratoriossa suoritettua projektia. Tutkimuksessa selvitetään, miten itseohjautuvuutta määrittelevät ominaisuudet ilmenevät projektissa. Tutkimuksessa havaitaan, että itseohjautuvuutta määräävät ominaisuuden esiintyivät projektissa melko hyvin sisäistä autonomiaa ja osaamisen päällekkäisyyttä lukuun ottamatta. Lisäksi tutkimuksessa arvioidaan, millä tavalla kirjallisuuskatsauksessa esitellyt roolit ilmenivät tarkastellussa projektissa. Ketterissä menetelmissä yleisesti ilmenevät roolit esiintyivät myös tutkitussa projektissa. Myös itseohjautuvien ryhmien roolit esiintyivät projektissa promoottorin roolia lukuun ottamatta. ACM Computing Classification System (CCS): • Social and professional topics - Project and people management • Software and its engineering - Agile software development
 • Kulju, Kai (2015)
  Yksikkötestaaminen on tieteellisten tutkimusten mukaan kustannustehokas ja hyödyllinen laadunvarmistusmenetelmä. Yksikkötestaamisen hyödyllisyyttä tai kustannustehokkuutta ei ole kuitenkaan juuri tieteellisesti tutkittu web-ohjelmistokehityksen kontekstissa. Tutkielman tavoitteena on tutkia web-ohjelmistokehitystä konsulttityönä tekevien suomalaisten yritysten suhtautumista yksikkötestaamiseen, ja kerätä heidän kokemuksia yksikkötestien hyödyllisyydestä ja niiden tuomista ongelmista. Tässä tutkielmassa suoritetun kyselytutkimuksen perusteella yksikkötestaaminen on hyödyllistä web-ohjelmistokehityksessä, mutta testien määrä ei korvaa laatua. Tutkielmassa suoritetun kyselytutkimuksen tuloksista voidaan päätellä, että yksikkötestaaminen ei ole kaikkiin ongelmiin soveltuva laadunvarmistuskeino, vaan sen käytölle täytyy olla liiketoiminnalliset perusteet. Kyselyyn vastanneista yrityksistä monet pitivät ongelmallisena testitynkien liiallista käyttöä ja turhia yksikkötestejä. Tutkielmassa tehdyn tutkimuksen tulokset vahvistavat aikaisempien tutkimuksien tuloksia ja tuo lisää empiiristä aineistoa yksikkötestaamisen ongelmista. ACM Computer Classification System (CCS): D2.5 [Software Engineering]: Testing and Debugging, D2.9 [Software Engineering]: Management
 • Kallio, Santeri (2015)
  Jatkuva käyttöönotto (Continuous Deployment) on ohjelmistosuunnittelun tekniikka, jolla pyritään mahdollistamaan ohjelmistoon lisättävien ominaisuuksien ja siihen tehtävien muutosten julkaiseminen, välittömästi kun ne ovat valmiita. Se on kehittynyt asteittain ketterän ohjelmistokehityksen ja automatisoitujen testausmenetelmien integraation seurauksena. Jatkuvan käyttöönoton automatisoitu prosessi julkaisee tyypillisesti pienen ohjelmiston osan itsenäisesti, kunhan se on läpäissyt kehitysympäristön sisältämät automatisoidut testit. Sille on tyypillistä lyhyt automatisoitu kehitysprosessi, jonka uskotaan mahdollistavan joustavamman ja nopeamman julkaisumallin, ohjelmiston paremman laadun sekä työntekijöiden paremman tuottavuuden. Jatkuva käyttöönotto on uusi tekniikka, eikä siitä ole olemassa paljoa tutkimuksia eikä pitkäaikaisia kokemuksia. Sen käyttöönotto vaatii yrityksiltä toiminnallisia ja asenteellisia muutoksia niin organisaation, kehitysvälineiden, yritysten sisäisen kommunikaation kuin teknisen osaamisen tasolla. Jatkuvan käyttöönoton hyötyjen ja haasteiden ennakoiminen on vaikeaa. Kuitenkin niiden ymmärtäminen on välttämätöntä. Tutkielmassa tutkitaan jatkuvaan käyttöönottoprosessiin siirtymisen haasteita ohjelmistoalan yrityksille. Jatkuvan käyttöönottoprosessin implementointi yrityksissä vaikuttaa niiden liiketoimintamalliin, organisaatiorakenteeseen, sosiaalisiin käytäntöihin sekä kommunikaatioon organisaation sisällä että sen sidosryhmien kanssa. Tutkimuksen lähdemateriaalina on käytetty jatkuvien tekniikoiden kokemuksista tehtyjä alan tieteellisiä tutkimuksia ja julkaisuja sekä ohjelmistoalan yritysten kokemuksiin pohjaavia artikkeleita ja dokumentoituja yhteenvetoja. Tutkielmaa varten haastateltiin suomalaisia ohjelmistoalan yrityksiä niiden kokemuksista, odotuksista ja ilmenneistä haasteista jatkuvaan käyttöönottoon siirryttäessä. Tutkielmassa analysoidaan haastatteluista saatuja tuloksia alalla aiemmin tunnistettuhin jatkuvan käyttöönoton edellytyksiin ja haasteisiin. Tutkielmassa pyritään muodostamaan selkeä kuva siitä, mitä jatkuvan käyttöönoton implementointi yrityksissä vaatii. Lisäksi tutkielmassa pohditaan näkökulmia todettujen haasteiden minimoimiseksi ja helpottamiseksi.
 • Ye, Yina (2015)
  Gesture recognition is a fundamental technology for understanding human behavior and providing natural human-computer interaction, of which the need has been boosted by the popularity of ubiquitous systems and applications. Currently, there are mainly two classes of gesture recognition approaches: parametric methods and the template matching methods. Although both approaches provide accurate recognition performance, the former is usually highly constrained in time and resources, while the latter is limited within a small range of gesture types that are simple and distinct from each other. The objective of the thesis is to present a novel stroke-based gesture recognition solution, Gestimator, that recognizes dynamic hand gestures with high accuracy, run-time efficiency, and ease for customization, considering a wide range of complexity, ambiguity, and difficulty for user to perform the gesture. A stroke-wise elastic gesture matching framework alongside an adaptive sequence segmentation technique were developed for improving recognition accuracy. We conducted extensive evaluations using three datasets that included pen-based command gestures, character gestures, and mid-air gestures collected from a user authentication experiment. Results from extensive benchmark evaluations prove that Gestimator achieves higher overall accuracy, compared with three state-of-the-art gesture recognizers, dealing with both touch-screen based gestures (98:9%) and spatial gestures (96:61%). Results also show that Gestimator outperforms baseline methods on recognizing ambiguous gestures.
 • Kaakinen, Essi (2015)
  Nykypäivänä mobiililaitteet kasvattavat suosiotaan entisestään. Useat eri mobiilialustat kuitenkin hankaloittavat mobiiliohjelmointia, koska jokaiselle mobiilialustalle ohjelmoidaan sovelluksia eri ohjelmointikielellä, erilaisilla toteutusvälineillä ja erilaisten periaatteiden mukaisesti. Alustariippumaton mobiiliohjelmonti sisältää mekanismeja sovelluskehitykseen usealle mobiilialustalle yhtä aikaa. Alustariippumattoman mobiiliohjelmoinnin mekanismeja ovat selainsovellukset, hybridisovellukset (selainsovellus natiivin sovelluksen sisällä), tulkitut sovellukset, ristiinkäännökseen (binäärikoodin käännös toiseen ympäristöön) perustuvat ratkaisut ja koodin generointiin perustuvat ratkaisut. Malliperustaisessa ohjelmistotuotannossa sovellus suunnitellaan mallien avulla ottamatta suunnitteluvaiheessa kantaa varsinaisiin toteutusteknologioihin. Vasta vaiheittain mallimuunnosten kautta valitut teknologiat otetaan huomioon ja lopuksi generoidaan mallista ohjelmakoodi valitulle ohjelmointikielelle. Tämä lähestymistapa on erittäin kiinnostava mobiiliohjelmointia ajatellen, koska toteuttajilla on selkeä tarve tuottaa sovelluksia useille mobiilialustoille. Tutkielmassa selvitetään malliperustaisen mobiiliohjelmoinnin nykytila etsimällä olemassa olevia työkaluja mobiilisovellusten tuottamiseen malliperustaisesti. Löydetyt työkalut esitellään lyhyesti ja yhtä löydetyistä työkaluista tutkitaan tarkemmin toteuttamalla tutkielmassa määritelty esimerkkisovellus kyseisellä työkalulla Android mobiilialustalle ja iOS mobiilialustalle.
 • Ahopelto, Laura; Ahopelto, Laura (2015)
  Ekosysteemipalvelut ovat ekosysteemien eri tasoilla tapahtuvien toimintojen tuottamia suoria tai välillisiä hyötyjä ihmisille. Ne voidaan luokitella tuotanto-, säätely- ja ylläpito- sekä kulttuurisiin ekosysteemipalveluihin. Ekosysteemipalveluiden merkitystä korostava ekosysteemipalvelu­lähestymistapa on uudenlainen konsepti, joka pyrkii kytkemään luonnon käytön ja suojelun kestävästi yhteen. Sitä soveltamalla ihminen tunnistaa ekosysteemien rakenteen ja ymmärtää niiden ihmiselle tarjoamat hyödyt eli ekosysteemipalvelut. Tunnistetut palvelut pyritään turvaamaan. Lähestymistapaa voidaan soveltaa esimerkiksi maankäytön suunnittelussa. Tutkimuksessa tarkastellaan kaupunkialueiden ekosysteemipalveluita. Kaupunkialueilla maankäyttö muuttuu jatkuvasti ja maankäytön suunnittelussa joudutaan tekemään päätöksiä ja valintoja ekosysteemipalveluihin liittyen. Erityisesti juuri ekosysteemipalveluita tuottavat viherrakenteet ovat jatkuvan täydennysrakentamispaineen alaisena. Vihreän infrastruktuurin konseptin kautta kaupunkien viherrakenne suunnitellaan siten, että se tuottaa ekosysteemipalveluita ja myös muu kaupunkirakenne hyötyy niistä. Tätä ennen tulee kuitenkin selvittää, mitkä rakenteet tuottavat ekosysteemipalveluita. Ekosysteemipalvelukartoitukset tuovat ekosysteemipalveluihin liittyvää taustatietoa suunnittelun tueksi. Kartoitusmenetelmiä on runsaasti eikä yhtä oikeaa menetelmää ole. Voimme kartoittaa mm. ekosysteemipalveluiden kysyntää, tarjontaa tai tuotantopotentiaalia. Tapaustutkimuksen tavoitteena on selvittää Espoon Kivenlahdessa sijaitsevan tutkimusalueen ekosysteemipalvelupotentiaali. Potentiaalia selvitettiin paikkatietokartoituksella. Tutkimuksessa tuotettiin kaksi kartoitusta hyödyntäen erilaisia aineistoja. Toisena aineistona käytetty viherrakennekartta laadittiin ilmakuvien ja muun paikkatietoaineiston sekä maastokäyntien pohjalta. Toinen aineisto oli valmis Corine Land Cover -aineisto. Kummassakin kartoituksessa käytetty menetelmä on sama, mutta erilaisten aineistojen oletettiin tuottavan toisistaan poikkeavia tuloksia. Kumpikin maanpeiteaineisto ristiintaulukoitiin maanpeitekohtaisesti ekosysteemipalveluiden kanssa, jotta kunkin maanpeitemuodon ekosysteemipalvelupotentiaali selvisi. Tutkimuksessa käytettiin asteikkoa 0-3, jossa O tarkoittaa, että maanpeite ei tuota palvelua ja 3 tarkoittaa että tuotantopotentiaali on suuri. Ristiintaulukointien tuloksista laadittiin kartoituksia palvelusektoreittain. Kartoituksista voidaan päätellä, että kumpikin aineisto mahdollistaa ekosysteemipalveluiden kannalta merkittävien ja vähemmän merkittävien alueiden löytämisen. Ekosysteemipalvelukeskittymiä löytyy tutkimusalueelta viisi. Katvealueiksi lukeutuvat tiiviisti rakennetut alueet. Metsät sekä merialueet nähdään merkittävimpinä rakenteina jokaisessa palveluluokassa. Tuotantopalveluiden merkitys on tutkimusalueella vähäinen ja kulttuuristen palveluiden suuri. Säätely- ja ylläpitopalveluiden kirjo on monipuolinen ja niitä tuottavia rakenteita on eniten. Menetelmien suurin ero on tarkkuus: vektorimuotoinen viherrakennekartta on hyvin yksityiskohtainen, kun taas 25 metrin rasterikoon omaava Corine-aineisto ei anna yksityiskohtaista tietoa. Corine-aineisto sen sijaan kattaa koko Suomen, joten sama tutkimus voitaisiin toistaa myös muilla alueille. Viherrakennekartoituksen maanpeiteluokittelu pätee, mutta itse kartoitus tulee tehdä aina uudelleen. Tutkimukseni tuloksia voidaan hyödyntää tausta-aineistona tutkimusalueen tulevassa kaavoituksessa. Löytämiäni ekosysteemipalvelukeskittymiä voidaan yrittää tukea viherrakennetta suunniteltaessa. Toimiva ekosysteemipalveluverkosto tukee myös monin muin tavoin kaupunkirakennetta. Toimiva viherrakenne takaa ekosysteemipalveluiden säilymisen myös tulevaisuudessa.
 • Palon, Preston (2015)
  A recommender system suggests items that the user of the system is likely to find valuable. Together with the explosion of e-commerce, recommender systems have become a focus of academic research. Within this field prediction of film ratings is a popular research area and the topic of this thesis. Many websites that sell, rent or stream films allow users to give ratings to films they have seen. The goal is to accurately predict ratings the user has not given yet. It would then be possible to recommend films the user may want to see. Different ways of predicting film ratings in recommender systems were compared at this thesis using MovieLens 100K as the dataset. The algorithms were implemented in MATLAB, tested using 5-fold cross-validation, and ranked using mean absolute error as the accuracy metric. In total nine different recommender system designs were tested, including four hybrid systems designed and created for this thesis. Techniques used include user and item-based collaborative filtering, singular value decomposition, content-based recommendation and demographic method. Separate tuning data was used to optimise parameters including similarity measure used and the best nearest neighbourhood size. Of the basic methods item-based collaborative filtering gave the best results, followed by singular value decomposition. User-based collaborative filtering, content-based recommendation and demographic method performed slightly worse. The overall best results were achieved with a hybrid design that combines baseline predictors with user-based and item-based collaborative filtering. Choosing the best similarity measure and finding ideal values for parameters like nearest neighbourhood size had a significant impact on the results.
 • Tantarimäki, Mika (2015)
  Grafiikkaprosessorin avustama järjestäminen on hyödyllistä tilanteissa, joissa keskusyksikkö ei pysty järjestämään syötettä riittävän nopeasti, tai jos syöte on jo valmiiksi grafiikkaprosessorin muistissa muun laskennan yhteydessä. Tässä työssä käydään läpi pikajärjestämisen, kantalukujärjestämisen ja lomitusjärjestämisen peräkkäin toimivat algoritmit ja selitetään uusimpien tutkimusten perusteella, kuinka niitä sovelletaan grafiikkaprosessorille rinnakkain suoritettavaksi. Lomitusvaihtojärjestäminen toteutettiin CUDA-alustalle ja sen suorituskykyä verrattiin Thrust-kirjaston lomitus- ja kantalukujärjestämistoteutuksiin. Mittausten mukaan lomitusvaihtojärjestäminen on keskusyksikössä toimivaa pikajärjestämistä nopeampi, mutta se ei pärjää suorituskyvyssä kirjaston toteutuksiin, kun syötteen alkioiden lukumäärä kasvatetaan. Lisäksi mitattiin, miten syötteen alkioiden koon muuttaminen vaikuttaa mainittujen kolmen toteutuksen järjestämisnopeuksiin. Kokeiden mukaan kantalukujärjestäminen on nopein, kun alkiot ovat muutaman tavun kokoisia, mutta alkioiden koon kasvaessa lomitusjärjestäminen menee suorituskyvyssä edelle.
 • Kurkela, Janita (2015)
  Monsuuni-ilmastoa luonnehtivat vuodenaikojen mukaan suuntaansa vaihtavat ilmamassojen liikkeet sekä niihin liittyvät sadekaudet. Aasian monsuunisysteemi on yksi maapallon merkittävimmistä ilmastosysteemeistä ja sen vaikutusalue ulottuu Arabian meren länsiosista Itä-Aasiaan sekä Australian pohjoisosiin. Se jaetaan kahteen ala-systeemiin: Intian monsuuniin ja Itä-Aasian monsuuniin. Monsuunialueella asuu yli puolet maapallon ihmisistä ja näiden yhteiskuntien hyvinvointi on täysin riippuvainen kesämonsuuni sateiden maantieteellisestä jakautumisesta sekä voimakkuudesta. On esitetty, että käynnissä oleva ilmastonmuutos on jo vaikuttanut monsuunisysteemeihin. Tässä tutkimuksessa perehdyin holoseenin aikaisiin monsuunivaihteluihin. Omia tuloksiani vertasin muualta monsuuni alueelta peräisin oleviin monsuuni-ilmastoa käsitteleviin tuloksiin sekä myös Pohjois-Atlantin alueen ilmastorekonstruktioihin. Tutkimuskohteeni on Kumphawapi järvi, joka sijaitsee Koillis-Thaimaassa. Thaimaa on ihanteellinen kohde monsuunitutkimuksille, koska se sijaitsee molempien monsuunin ala-systeemien vaikutusalueella. Järven syvimmästä kohdasta noudettiin 3.81 metriä pitkä sedimenttisarja, josta määritin orgaanisen aineksen määrän sekä analysoin kasvimakrofossiili koostumuksen. Sedimenttisarja ajoitettiin radiohiili menetelmällä suhteellisen tiheällä näytevälillä ja ajoitusten perusteella luotiin ikä-syvyys malli. Tätä aineistoa käytin menneiden vedenpintojen vaihteluiden eli holoseenin aikaisen monsuunin voimakkuuden rekonstruoimiseen. Laskin näytteistä myös makroskooppiset hiilipartikkelit. Näiden avulla arvioin ihmistoiminnan mahdollista vaikutusta ympäristöön. Omaa aineistoani tukemaan minulla oli käytettävissäni aiempaa paleoekologista aineistoa samasta järvestä. Tutkimustulokseni paljastivat, että järven hydrologiset olosuhteet olivat holoseenin aikana vaihdelleet huomattavasti. Holoseenin alussa järvi oli suhteellisen syvä, ja tämä viittaa kosteisiin olosuhteisiin eli voimakkaaseen kesämonsuuniin. Keski holoseenin aikana veden syvyys oli matala, joka taas viittaa heikkoon kesämonsuuniin. Myöhäis holoseenin aikana veden syvyys vaihteli. Tämä viittaa monsuuni-ilmastossa tapahtuneisiin lyhyempikestoisiin vaihteluihin. Omat tulokseni vertautuvat hyvin muihin ilmasto rekonstruktioihin Aasiasta. Kumphawapi-järven aineisto myös viittaa siihen, että alueellinen monsuuni-ilmasto on ollut yhteydessä pohjoisten leveysasteiden ilmastoon. Lisäksi Aasian monsuuni-ilmasto näyttäisi kytkeytyvän trooppiseen nk. ENSO systeemiin. Kumphawapi-järven sedimentaatiossa esiintyi usean tuhannen vuoden katkos, joka ajoittuu keski holoseeniin, Siksi tulkinta siitä oliko keski holoseenin veden pinnan lasku ilmaston vai ihmisen aiheuttama, jää tässä tutkimuksessa selvittämättä. Joka tapauksessa aineistoni viittaa siihen, että myöhäis holoseenin vaihtelut veden pinnoissa oli ilmaston eikä ihmistoiminnan aiheuttamaa. Kasvimakrofossiilimenetelmä yhdistettynä hyvään kronologiaan ja litologiseen analyysiin, muulla paleoekologisella aineistolla tuettuna, osoittautui hyväksi tavaksi tutkia holoseenin aikaisia kosteusolosuhteita. Eri tutkimusten tulkintojen välillä esiintyi kuitenkin epäyhtenäisyyttä ja siksi lisätutkimukset ovat tarpeellisia; ja näissä tutkimuksissa kannattaa hyödyntää myös kasvimakrofossiili menetelmää.
 • Turunen, Sanni (2015)
  Tutkimus kuvaa Karoon magmaprovinssiin liittyvän pikriittilaavojen sarjan Mosambikin Luenha-joelta. Karoon magmaprovinssin Afrikan mantereella noin 180 Ma sitten purkautuneiden laakiobasalttien lähteet tunnetaan huonosti. Niihin liittyviä primitiivisiä vulkaniitteja ei ole aikaisemmin dokumentoitu. Luenha-joen pikriittilaavat ovat tämän tutkimuksen perusteella primitiivisiä, ja ne muistuttavat HREE-köyhtymättömiltä hivenalkuainekoostumuksiltaan Afrikan laakiobasaltteja. RE-alkuaineiden pitoisuudet ja Sr-isotooppisuhteet vaihtelevat sarjan sisällä voimakkaasti, mikä on AFC-mallinnuksen perusteella selitettävissä primitiivisen kantasulan kuorellisella kontaminaatiolla. Näytteiden korkeat deltaNb-arvot (0,4–0,6), matala TiO2-pitoisuus (0,3–1,0 paino-%), spinelliydinten korkea Al-pitoisuus, primitiivisimpien näytteiden kondriittiset isotooppiarvot ja primitiiviseen vaippaan normalisoituina tasaiset, HREE-köyhtymättömät hivenalkuainekoostumukset sopisivat korkeaan sulamisen asteeseen lähteessä, matalaan sulamissyvyyteen ja muuhun kuin köyhtyneeseen ylävaippalähteeseen. Luenhan pikriitit saattavat edustaa Karoon matalan lähteen laavojen kantasulaa, ja saattavat auttaa luonnehtimaan niiden vaippalähdettä. Pääalkuainekoostumukset analysoitiin röntgenfluoresenssimenetelmällä (XRF), hivenalkuainekoostumukset induktiivisesti kytketyllä plasmamassaspektrometrillä (ICP-MS), mineraalikoostumukset elektronimikroanalysaattorilla ja Sr- sekä Nd-isotooppisuhteet mitattiin termiseen ionisaatioon perustuvalla massaspektrometrillä (TIMS). Petrografiseen tarkasteluun käytettiin polarisaatiomikroskooppia.
 • Palsamäki, Christian (2015)
  Höyryvoima mullisti merenkulkua 1800-luvun alussa. Paikallisella tasolla uusi teknologia mahdollisti nopeamman, ennalta määrättyihin aikatauluihin ja reitteihin perustuvan, vesiliikenteen synnyn. Pro gradu -tutkielman tarkoituksena on luoda katsaus Helsingin paikallisen höyryveneliikenteen syntyyn, kehitykseen ja päättymiseen. 1800-luvun jälkipuoliskolla käynnistynyt teollistuminen, nopea väestönkasvu ja kaupungistumiseen liittyvät ilmiöt muokkasivat kaupunkia ja yhteiskuntaa monella eri tavalla. Höyryveneliikenteen kehitystä tarkastellaan osana tätä kaupunkirakenteellista ja yhteiskunnallista murrosta. Työn varsinaisessa tutkimusosuudessa on tarkasteltu höyryveneliikenteen verkostojen varrelle sijoittuneen asutuksen kehitystä 1890-luvulta 1930-luvulle. Aihepiiriltään työ sivuaa historiallisen maantieteen, liikennemaantieteen ja kaupunkimaantieteen tutkimuskenttää. Tutkimusasetelma on kuvaileva. Työn teoreettinen viitekehys nojautuu malliin, joka ilmentää eri liikennemuotojen vaikutusta kaupunkien alueelliseen laajenemiseen ja kaupunkirakenteen muotoutumiseen. Työn tutkimusaineisto koostuu aihepiiriä käsittelevästä kirjallisuudesta, historiallisista kartoista ja paikallisliikenteen aikatauluista. Historiallisen paikkatiedon pohjalta laaditut kartat havainnollistavat kaupunkirakenteessa tapahtuneet muutokset. Työssä käsiteltyjen asioiden perusteella voidaan todeta, että paikallisliikenteen höyryveneet ovat ensisijaisesti palvelleet kaupunkilaisten vapaa-ajan viettoa. Säännölliset vesiliikenneyhteydet loivat edellytykset kesähuvila-asutuksen laajenemiselle ja myöhemmin höyryveneet palvelivat myös useiden 1920- ja 1930-luvulla perustettujen kansanpuistojen liikenneyhteyksiä. Paikallisliikenteen höyryveneverkostot ovat muiden liikenneverkostojen kehityksen rinnalla vaikuttaneet Helsingin kaupunkirakenteen kehitykseen, joskin niiden rooli on ollut marginaalinen muiden liikennemuotojen vaikutuksiin verrattuna. Yhä tänä päivänä ovat monet 1800- ja 1900-luvun vaihteessa rakennetut huvilat osa Helsingin saaristomaisemaa. Useat jäljellä olevista huvila-alueista on luokiteltu valtakunnallisesti merkittäviksi rakennetuiksi kulttuuriympäristöiksi, joka näin ollen vaikuttaa alueiden maankäyttöön myös tulevaisuudessa. Monet 1900-luvun alussa perustetuista kansanpuistoista toimivat yhä tänä päivänä kansalaisten virkistysalueina. Ulkoilusaarten liikenneyhteyksiä ylläpitävät nyt moottorikäyttöiset vesibussit. Höyryveneliikenne on täten, ainakin välillisesti, jättänyt jälkensä Helsingin ympäristön ranta-alueiden ja saarten maisemaan.
 • Virtanen, Elina (2015)
  African climate science is still underdeveloped; the related infrastructure is limited and climate observation network is sparse. The lack of observations is usually compensated with coarse macro-climate models (1 km2), of which only few concentrates on tropical Africa and on the spatial variability of rains. The need for fine-resolution data is growing, as more accurate information (5-100m) is utilized in different scineces. There has been a surge in micro-climate studies utilizing small dataloggers to observe climate variability, as loggers can be placed to different environments regardless of the complexity of a terrain. Accurate, fine-scale climate models are needed in ecological research, where species distributions are related to environmental gradients. Most of the studies describing species occurrences rely on macro-scale climate models that have been averaged over years, although the factors restricting species occurrences in an environment are developed even under one growth season, and are dependent on climate extremes. Accurate information of species and its occurrence environment is even more needed as climate is changing; species habitats are threatened through the warming of climate and its resulted effects. Fine-resolution data of micro-climate is needed especially in the studying of epiphytes living in tropical montane cloud forests, as epiphytes are dependent on the surrounding environments´ specific atmospheric composition, namely relative humidity. The knowledge of epiphytic species distributions is poorly studied, although epiphytes are known to react fast to quick changes in environmental conditions. In this study small dataloggers were placed around the Taita Hills in a mountainous region of Kenya to record spatial and temporal micro-climate variability. Annual, monthly and extreme temperature and humidity parameters were studied through statistical spatial modelling, with generalized additive models (GAMs). The significance of each thriving factor of climate parameters were studied separately with bootstrapping. Of thousands of models created, temperature was best explained by elevation, and humidities by land cover (e.g. distance to forests), a proxy of canopy cover. Modelling extremes requires more research, as extreme models proved to be most difficult to model. More weigth should be put on accurate environment gradients (e.g. canopy cover) when modelling spatial climate variability in a fine-scale. Created fine-resolution grids were tested in modelling the distributions of epiphytic species through Boosted Regression Trees (BRT). Models created gave an insight to the drivers of epiphytic species distributions and to the limitations of their occurrences in a limited environment. Different explanatory variable groups were tested (topographical, in situ, climate groups), of which climate explained most of the variations in epiphytic species occurrences when considered with AUC-values. Some epiphytes seemed to be specialized to certain habitat trees, highlighting the value of not only indigenous trees but exotic ones. Epiphytes were restricted to occur under certain temperatures and humidities ranges that is an indication of the vulnerablility of epiphytes to changing climate.
 • Sandberg, Patrik (2015)
  Följden F_n då n>0 av fibonaccital defineras av rekursionsformeln F_{n+2} = F_{n+1} + F_n för n>0 och med initialvärdena F_0 = 0; F_1 = 1, medan lucastalen L_n då n> 0 defineras av samma rekursionsformel samt initialvärdena L_0 = 2; L_1 = 1. I detta arbete behandlar jag systematiskt de vanligaste identiteterna rörande fibonacci- och lucastalen, som exempelvis Cassinis formel F_{n _1}F_{n+1}-F_n^2=(-1)^n för alla naturliga tal n och summaformeln F_{m+n} = F_{m+1}Fn+F_mF_{n- 1} för alla naturliga tal m och n. Jag behandlar också bland annat det gyllene snittet och Binets formel, orsaken varför fibonaccital hittas i vissa rätvinkliga trianglar, fibonaccitalens och lucastalens förhållande till binomialkoefficienter (Pascals triangel), fibonaccitalens och lucastalens delbarhet, Pisano-period och primtalsegenskaper. Vidare resultat berör sambanden mellan dessa talföljder, differensekvationer och Q-matrisen för båda talföljderna. Nästan alla satser som förekommer i detta arbete bevisas. Jag har haft som utgångspunkt att allt som kan definieras för fibonaccitalen definieras även för lucastalen. För dessa gäller också bland annat den mindre bekanta Q_L-matrisen och Lucas-triangeln. Dessutom innehåller arbetet en lista på de hundra första fibonaccitalen och lucastalen faktoriserade.
 • Hosiaisluoma, Eero (2015)
  Organisaatioiden tavoitteena on mahdollisimman tehokas, eniten arvoa sekä hyötyä tuottava toiminta. Se edellyttää jatkuvaa toiminnan parantamista, toimintaympäristön muutoksiin reagoimista ja erilaisten muutosten läpiviemistä organisaatiossa. Koska organisaatio on monista eri toiminnallisista ja rakenteellisista osatekijöistä muodostuva kokonaisuus, sen kaikissa kehittämistoimenpiteissä on syytä huomioida kaikki osa-alueet kokonaisvaltaisesti. Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen on keino läpiviedä muutoksia organisaatiossa, sillä se käsittää organisaation koko toiminnan ja rakenteen. Mallintaminen on systemaattinen tapa visualisoida kokonaisarkkitehtuuriin liittyviä osatekijöitä ja muutoksia kokonaisvaltaisesti. Tässä tutkielmassa esitellään käytännönläheinen malliperustainen lähestymistapa kokonaisvaltaiseen suunnitteluun, jota voidaan hyödyntää kehittämisen apuvälineenä eri laajuisten muutosten läpiviemiseen organisaatiossa. Lähestymistavan avulla mahdollista mallintaa toiminnalliset ja rakenteelliset osatekijät, sekä niiden väliset riipuvuussuhteet. Kokonaisvaltaisudella tarkoitetaan kaikkia kehittämiseen liittyviä asioita strategisista tavoitteista ja vaatimuksista yksittäisten kehitysprojektien tunnistamiseen. Keskeistä kokonaisvaltaisuudessa on huomioida liiketoimintaan, tietojärjestelmiin ja infrastruktuuriin liittyvät osatekijät, sekä niiden väliset riippuvuussuhteet. Malliperustaista lähestymistapaa voidaan soveltaa eri laajudessa ja eri tarkkuustasoilla. Mallintamisen kohteena voi olla koko organisaatio, jokin sen rajattu alue tai yksittäinen ratkaisu. Tarkkuustaso voi vaihdella yleiseltä tasolta hyvinkin yksityiskohtaiseen. Tutkielmassa esitellään kokonaisvaltaisen kehittämisen ja mallintamisen standardit TOGAF-kokonaisarkkitehtuuriviitekehys ja ArchiMate-mallinnuskieli, sekä kuinka niitä voidaan soveltaa yhdessä. Tutkielmassa arvioidaan myös kuinka Sparx Systems Enterprise Architect-mallinnusväline soveltuu kokonaisvaltaiseen kehittämiseen.