Keskustelua työtaistelun aikana : diskursiivinen näkökulma sairaanhoitotyön imagoon

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201209138073
Title: Keskustelua työtaistelun aikana : diskursiivinen näkökulma sairaanhoitotyön imagoon
Author: Lehtonen, Kaisa
Other contributor: Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Institute of Behavioural Sciences
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för beteendevetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2012
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201209138073
http://hdl.handle.net/10138/36749
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education (General and Adult education)
Kasvatustiede (yleinen ja aikuiskasvatus)
Pedagogik (allmän och vuxenpedagogik)
Abstract: Aims. Imago has an important role in the business-oriented worklife. Seeing things as socially produced meets the needs to understand the interpretative nature of reality. In the study imago is defined as lingual construction which consists of different discourses. The imago is studied on the basis of ontological social constructionism which takes both the lingual and non-lingual dimension of reality into account. The research questions are: What sort of imago of nursing is constructed in the language of opinion columns in Helsingin Sanomat during the industrial action of trade union Tehy in 2007? and What is the relationship of the imago of nursing and the societal context of the time of the industrial action? Methods. The analytic method tailored for the research was analytic-rhetoric discourse analysis which takes the societal context into account. It was used to analyse both the way the discourses were constructed and the strategies of convince used and the way the discourses relate to the societal context. The data for the study consisted of 68 opinion columns published during the industrial action (1.10.-19.11.2007) of the finnish trade union of health and social care professionals called Tehy. The contents of columns chosen related for example to the argument of the rise in wages. The constraining of the data was validated from the research questions. Results. The imago of nursing was constructed of four discourses: nursing in the vertical positioning -, nursing in the horizontal positioning -, nursing as instrumental value - and nursing as absolute value -discourse. These also for their part constructed the imago of nursing as women's work. The strategies of convince used in the discourses were multiple which amongst other things included the use of extreme expressions, the use of metaphors and the quantification. The discourses were seen as in logical relation to the societal context and for their part as reproducing the prevailing practices of society. Conclusions. The imago of nursing can be seen both as demonstrating the subordinate status of nursing in the hierarchies of professions and the important role of nursing in the holistic and multiprofessional work of nursing. It also tells about the understanding of nursing as paid work and the ethical nature of the work. Thus it is seen as reproducing the traditional understanding of nursing as a women's work. The concept of calling is seen old-fashioned when used to describe nursing. The aspect of nursing as ethical professional work combining the traditional and more moderns aspects serves better the societal dialogue of the day. The quality of the study was evaluated by criteria suitable to discourse analytic research and therefore the coherence of the research report and the rising of fresh ideas were underlined as criteria.Tavoitteet. Markkinoituneessa työelämässä imagon rooli on suuri. Ilmiöiden tarkastelu sosiaalisesti tuotettuina vastaa todellisuuden tulkinnallisen ymmärtämisen tarpeeseen. Tutkimuksessa imago määritellään diskursseista koostuvaksi kielelliseksi konstruktioksi ja sitä tutkitaan kielellisen sekä ei-kielellisen todellisuuden huomioivan ontologisen sosiaalisen konstruktionismin pohjalta seuraavien tutkimuskysymysten kautta: Millainen imago sairaanhoitotyölle rakentuu Tehyn vuoden 2007 työtaistelun aikaisissa yleisönosastokirjoituksissa? ja Millainen on sairaanhoitotyön imagon ja työtaistelun ajan yhteiskunnallisen kontekstin suhde? . Menetelmät. Metodina käytettiin tutkimukseen räätälöityä yhteiskunnallisen kontekstin huomioivaa analyyttis-retorista diskurssianalyysia, jolla analysoitiin diskurssien muodostumista ja diskursseissa käytettyjä faktuaalistamisstrategioita sekä diskurssien suhdetta ei-kielelliseen kontekstiin. Aineistoksi valittiin 68 sosiaali- ja terveysalan ammattiliitto Tehyn vuoden 2007 työtaistelun aikana (1.10. 19.11. 2007) Helsingin Sanomissa julkaistua yleisönosastokirjoitusta, joissa käsiteltiin muun muassa sairaanhoitajien palkkakiistaa. Aineiston rajaus perusteltiin tutkimuskysymyksillä. Tulokset. Sairaanhoitotyön imago rakentui neljästä diskurssista: sairaanhoitotyö vertikaalisissa eronteoissa -, sairaanhoitotyö horisontaalisissa eronteoissa -, sairaanhoitotyö välinearvona - ja sairaanhoitotyö itseisarvona -diskurssista. Ne myös osaltaan tuottivat sairaanhoitotyöstä kuvaa naisen työnä. Diskursseissa käytettiin useita faktuaalistamisstrategioita kuten ääri-ilmaisuja, metaforia ja määrällistämistä. Diskurssit rakentuivat loogisessa suhteessa yhteiskunnalliseen kontekstiin ja niiden nähtiin osaltaan uusintavan yhteiskunnallisia käytäntöjä. Johtopäätökset. Sairaanhoitotyön imago ilmentää sekä sairaanhoitotyön alisteista asemaa ammattien välisissä hierarkioissa että sairaanhoitotyön tärkeää roolia kokonaisvaltaisessa ja moniammatillisessa hoitotyössä. Se kertoo käsityksistä sairaanhoitotyöstä palkkatyönä ja työn eettisestä luonteesta. Näin sen nähdään uusintavan perinteistä käsitystä sairaanhoidosta naisen työnä. Kutsumus sairaanhoitotyötä kuvaavana käsitteenä on vanhentunut. Vanhemmat ja uudemmat ajatukset kokoava eettisen ammattityön näkökulma palvelee paremmin nykyistä yhteiskunnallista keskustelua. Tutkimuksen luotettavuutta arvioitiin diskurssianalyysiin sopivin kriteerein, jolloin arvioinnissa korostettiin tutkimuksen sisäistä johdonmukaisuutta ja uusien näkökulmien esiinnostamista.
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
keskuste.pdf 414.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record