Tekstiilikäsityökurssin kehittäminen verkko-oppimisympäristöön

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201209218142
Title: Tekstiilikäsityökurssin kehittäminen verkko-oppimisympäristöön
Author: Lehti, Helka
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2012
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201209218142
http://hdl.handle.net/10138/36899
Thesis level: master's thesis
Abstract: The research assignment of this development research is to design and develop useful 7th grade textile craft distance education course for distance school Kulkuri. Kulkuri provides distance education for Finnish children living abroad. The education follows Finnish National Core Curriculum for Basic Education. Development process of the course was based on the ADDIE model. The course follows the curriculum for textile craft and the concept of learning outlined in the National Core Curriculum for Basic Education (2004). The course is based on the following pedagogical concepts: supporting human agency, engaged pedagogy, instructional scaffolding and game-based learning. The theory part discusses skill acquisition, distance education and textile craft as a basic school subject. Usefulness of the course was tested with usability evaluation methods. The design principles, structure, scope and objectives of the course were evaluated with heuristic evaluation in the early phases of the development process. Seven experts compared the first version of the course against heuristics created for the thesis. Evaluators were experts in distance education or textile craft or double experts in both fields. The feedback was given through electronic forms. The second, nearly completed version was tested with user testing by pupils of Kulkuri. Five abroad living Finnish pupils (aged 10 14) were given test tasks to perform in the course environment. Screen capture was used to follow the experimenters actions and their comments were recorded by Skype. The usability problems revealed by the evaluations were fixed and the usefulness of the course was further developed based on the evaluations. The usability evaluations indicated that the course was suitable for its purpose, its usability was good and the course implemented its design principles. 7th graders are able to learn craft skills through this course if they are motivated and enough teacher guidance is available. From the user point of view, the course was interesting and clear. The pedagogical concepts behind the course seemed to be functional and they could be applied broadly in designing craft education. In addition the development process with its evaluation methods could be used as an example for further studies in the fields of development and usability research. The course developed in this thesis is the first textile craft course for basic education implemented completely for distance education. It is mainly of benefit for the pupils of Kulkuri, but due to its openness it is also practical for independent studying or as a part of traditional classroom education.Tämän kehittämistutkimuksen tutkimustehtävänä on suunnitella ja toteuttaa käyttökelpoinen yläasteen tekstiilikäsityön verkkokurssi Etäkoulu Kulkurille. Etäkoulu Kulkuri (entinen Ulkosuomalaisten lasten kotiperuskoulu) tarjoaa ulkomailla asuville suomalaislapsille suomalaisen perusopetuksen opetussuunnitelman mukaista etäopetusta. Verkkokurssin kehittämisessä hyödynnettiin opetusteknologian ADDIE-mallia. Kurssi noudattaa valtakunnallisen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2004) mukaista oppimiskäsitystä ja käsityöoppiaineen opetussuunnitelmaa. Lisäksi kurssi perustuu seuraaviin pedagogisiin näkemyksiin: toimijuuden kehittäminen, osallistava pedagogiikka, scaffolding-tukirakenteiden luominen ja opetuksen pelillistäminen. Tutkielman teoriaosassa perehdytään tekstiilikäsityöhön peruskoulun oppiaineena, taidon oppimiseen sekä etäopiskeluun. Verkkokurssin käyttökelpoisuutta arvioitiin käytettävyystutkimuksen menetelmillä. Verkkokurssin suunnitteluperiaatteiden toteutumista ja kurssin rakennetta, laajuutta ja tavoitteita arvioitiin heuristisella asiantuntija-arvioinnilla kehitysprosessin alkuvaiheessa. Seitsemän verkko-opetuksen, käsityöoppiaineen tai molempien alojen asiantuntijaa vertasi kurssin ensimmäistä versiota tutkielmaa varten luotuun heuristiikkalistaan. Asiantuntijat antoivat palautteensa sähköisellä lomakkeella. Kurssin toinen versio, lähes valmis verkkokurssi, testattiin käyttäjätestauksella. Viisi Etäkoulu Kulkurin 10 14-vuotiasta ulkosuomalaista oppilasta suoritti kurssiympäristössä testitehtäviä. Oppilaiden toimintaa seurattiin ruutukaappauksella ja heidän kommenttinsa tallennettiin Skypen välityksellä. Arvioinneissa esiin tulleet käytettävyysongelmat korjattiin ja verkkokurssin käyttökelpoisuutta kehitettiin saadun palautteen perusteella. Käytettävyystutkimukset osoittivat, että kehitetty kurssi soveltui tarkoitukseensa, oli käytettävyydeltään hyvä ja vastasi suunnitteluperiaatteitaan. Arvioinnin perusteella voitiin todeta, että 7-luokkalaisen on mahdollista oppia käsityötaitoja kurssin avulla, mikäli opettajan ohjausta on tarjolla riittävästi ja oppilas on motivoitunut. Käyttäjien näkökulmasta kurssi oli kiinnostava ja selkeä. Kurssin kehittämisen taustalla olevat pedagogiset ratkaisut osoittautuivat toimiviksi ja niitä on mahdollista soveltaa käsityön opetuksen suunnittelussa laajemmin. Myös kehittämisprosessi arviointimenettelyineen voi toimia esimerkkinä tuleville kehittämis- ja käytettävyystutkimuksille. Tutkielmassa kehitetty kurssi on ensimmäinen kokonaan etäopiskeluun tarkoitettu käsityön verkkokurssi perusopetukseen. Se on hyödyllinen Kulkurin oppilaille, mutta sitä on avoimuutensa ansiosta mahdollista käyttää myös käsityön itsenäiseen opiskeluun ja osana luokassa tapahtuvaa opetusta.
Subject: textile craft
basic education
distance education
learning management system
development research
usability
tekstiilikäsityö
perusopetus
etäopiskelu
verkko-opetus
verkko-oppimisympäristö
kehittämistutkimus
käytettävyys
Discipline: Craft Science
Käsityötiede
Slöjdvetenskap
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
tekstiil.pdf 1012.Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record