Keskustelupiirit koululuokan ryhmäkoheesion edistäjinä : Toimintatutkimus eräässä alakoulun luokkaryhmässä

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, opettajankoulutuslaitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, beteendevetenskapliga fakulteten, institutionen för lärarutbildning sv
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education en
dc.contributor.author Meriruoho, Markku fi
dc.date.accessioned 2012-09-24T08:36:59Z
dc.date.available 2012-10-16 fi
dc.date.available 2012-09-24T08:36:59Z
dc.date.issued 2012-10-26 fi
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-952-107860-6 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/36904
dc.description.abstract Discussion Circles as a Promotor of Group Cohesion in a Classroom : An Action Research in a Classroom Group in Primary School The objective of this action research was to study group cohesion in a classroom. The objective covered three research questions: 1. How do regularly repeated discussion circles influence the group cohesion of a school class?, 2. Which factors threaten the creation of a supportive discussion culture? and 3. How can the method of discussion circles be further developed? When evaluating the development stage of group cohesion, I used the four-staged model for a classroom group presented by Richard and Patricia Schmuck (2001) and the division of development stages for discussion culture constructed by Richard Ross (1994). In the theoretical part of the study, I estimate the present state of social education in Finland and present the social psychology of education as a framework as well as the basic facts of group cohesion. Finally, I report what the method of discussion circles mean as a form of studying. The empirical phase of the research took place in a 6th grade primary school class in Southern Finland during the 2008-2009 school year. The research class comprised 25 school students aged 11-12 years. Moreover, I served not only, as a researcher, but also as a teacher of the class. The research strategy was qualitative, and the research method was the action research-based teacher as a researcher model. The study also included features of design research, because my aim was to develop the method of discussion circles further. The research data consisted of field notes based on participant observations, interviews, surveys, discussions, essays and video recordings. I chose four case-study students to obtain more precise research data. I observed these four in particular and interviewed them more often than other students in the class. The results of the study indicate that discussion circles clearly promoted group cohesion. In its progress the class partly attained the highest, The self-renewal stage. Bullying, annoying and verbally dominating students as well as friendship-based subgroups threatened the creation of a supportive discussion culture and the development of group cohesion. Out of the study arose a dynamic working model which teachers can use in their own learning environments. Keywords: discussion circles, group cohesion, social education, action research, teacher as a researcher model, group dynamic exercises en
dc.description.abstract Tämän toimintatutkimuksen tavoitteena oli ryhmäkoheesion tutkiminen koululuokassa. Tavoite jakautui kolmeen tutkimuskysymykseen, jotka olivat: 1. Miten säännöllisesti toistuvat keskustelupiirit vaikuttavat koululuokan ryhmäkoheesioon? 2. Mitkä tekijät ovat uhkana hyvän keskustelukulttuurin syntymiselle? ja 3. Miten keskustelupiirimenetelmää voidaan mallintaa? Ryhmäkoheesion kehitystasoa arvioidessani käytin apuna Richard ja Patricia Schmuckin (2001) esittämää neliportaista mallia luokkaryhmän kehitysvaiheista sekä Richard Rossin (1994) laatimaa jaottelua keskustelukulttuurin eri kehitysvaiheista. Tutkimuksen teoriaosassa arvioin sosiaalisen kasvatuksen nykytilaa, käsittelen kasvatuksen sosiaalipsykologista viitekehystä, esittelen ryhmäkoheesioon liittyvät perusasiat ja lopuksi kerron, mitä keskustelupiirimenetelmä tarkoittaa työskentelymuotona. Tutkimuksen empiirinen vaihe tapahtui eräässä eteläsuomalaisen alakoulun kuudennessa luokassa lukuvuoden 2008-2009 aikana. Tutkimusluokassa oli 25 oppilasta, jotka olivat iältään 11-12 vuotiaita. Tutkijan roolin ohella toimin samalla luokkaryhmän opettajana. Tutkimusote oli etupäässä laadullinen ja tutkimusmenetelmänä oli toimintatutkimuksellinen opettaja tutkijana malli. Tutkimuksessa oli myös design-tutkimuksen piirteitä, sillä pyrin kehittämään keskustelupiirimenetelmää edelleen. Tutkimusaineisto koostuu osallistuvan havainnoinnin huomioista, haastatteluista, lomakekyselyistä, keskusteluista, kirjoitelmista ja videoinneista. Valitsin tutkittavan luokan lisäksi neljä tapausoppilasta, joilta sain tarkempaa tutkimustietoa. Havainnoin heitä erityisesti ja haastattelin useammin kuin luokan muita oppilaita. Tutkimuksen tuloksiin nojautuen voin todeta, että keskustelupiireillä oli selvästi luokan ryhmäkoheesiota edistävä vaikutus. Luokkaryhmä ylsi kehityksessään osittain ryhmän kehitysvaiheiden korkeimmalle, neljännelle tasolle, Luokkaryhmän uusiutumisen tasolle. Kiusaaminen ja ärsyttäminen, verbaalisesti dominoivat oppilaat sekä luokan sisäiset ystävyysryhmittymät muodostuivat uhkiksi hyvän keskustelukulttuurin syntymiselle ja ryhmäkoheesion kehittymiselle. Tutkimuksen tuloksena kehittyi dynaaminen työskentelymalli, jota opettajat voivat käyttää omissa oppimisympäristöissään. Avainsanat: keskustelupiirit, ryhmäkoheesio, sosiaalinen kasvatus, toimintatutkimus, opettaja tutkijana malli, ryhmädynaamiset harjoitteet fi
dc.language.iso fi fi
dc.relation.ispartof Tutkimuksia 339 fi
dc.relation.ispartof URN:ISSN:1799-2508 fi
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject kasvatustiede fi
dc.title Keskustelupiirit koululuokan ryhmäkoheesion edistäjinä : Toimintatutkimus eräässä alakoulun luokkaryhmässä fi
dc.title.alternative en
dc.type.ontasot Väitöskirja (monografia) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (monograph) en
dc.type.ontasot Doktorsavhandling (monografi) sv
dc.ths Lipponen, Lasse fi
dc.ths Krokfors, Leena fi
dc.opn Korpinen, Eira fi
dc.type.dcmitype Text fi

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record