Millainen oppikirja Suomi-kouluun? : Suomi-koulujen 8-vuotiaiden oppilaiden suomen kielen opetusta tukevien oppi- ja harjoituskirjojen ominaisuuksista

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201209268152
Title: Millainen oppikirja Suomi-kouluun? : Suomi-koulujen 8-vuotiaiden oppilaiden suomen kielen opetusta tukevien oppi- ja harjoituskirjojen ominaisuuksista
Author: Alho, Christina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2012
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201209268152
http://hdl.handle.net/10138/36918
Thesis level: master's thesis
Abstract: The purpose of the research was to examine the views Finnish school (Suomi-koulu) teachers working outside Finland have regarding the educational components of text- and exercise books used for 8-year-olds. The aim was to find out which features the teachers considered to support or hinder the learning of the pupils. Additionally it investigated the teachers' wishes for what would make a good text/exercise book for Finnish schools. The purpose was also to find out which text- and exercise books were used in the schools, how suitable the teachers found them to be and what criteria the teachers had used to select them. This research is the first study made on this topic. The research data was collected by using an online half-structured questionnaire. No sample was used, because the study aimed to collect views of the total population (all the teachers who taught 8-year-olds). The study utilised a mixed methods research design, thus the questionnaire contained both quantitative and qualitative components. The philosophical approach of the study was phenomenographic. Collected data (N = 50) was analysed using quantitative and qualitative methods. The research results showed that the text- and exercise books that were most used could be classified as either Finnish as a mother tongue (for first and second grade) or Finnish as a second language publications. Mainly the teachers considered the books to be quite suitable for Finnish schools. Most of the teachers had chosen the books based on their content-related and pedagogical features. The teachers specifically promoted a textbook that offers information about Finnish culture, society and nature; a supportive feature that affirms the pupils' cultural identity. Other supportive features the teachers emphasised as important in the text- and exercise books were: a suitable level of difficulty, exercises and topics which the pupils found interesting, possibilities to pedagogically individualise the exercises, as well as features which helped the teacher's task of teaching. The teachers found exercises that concentrated on receptive language skills (listening and reading comprehension) and literacy skills very supportive. Reading comprehension and spelling exercises were specially considered to support the learning process whereas over ten percent of the teachers found creative writing to hinder the learning process. Exercises aiming to improve deeper cognitive processes (thinking skills) were considered as the least supportive exercise types. This study offers a baseline for future research on the topic. Additionally, educational courses given to Finnish school teachers can utilise the study's results. The research findings may also instigate a thorough dialogue about the objectives of Finnish schools.Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, minkälaisten oppi- ja harjoituskirjojen ominaisuuksien eri puolilla maailmaa toimivien Suomi-koulujen opettajat katsoivat tukevan tai hankaloittavan Suomi-koulujen 8-vuotiaiden oppilaiden oppimista ja mitä toiveita opettajat ehdottivat Suomi-kouluille soveltuvalle oppikirjalle. Tutkimuksella haluttiin myös kartoittaa, mitä oppi- ja harjoituskirjoja Suomi-kouluissa käytettiin 8-vuotiaiden opetuksessa, millä perusteella opettajat olivat nämä oppikirjat valinneet ja miten soveltuvina he pitivät kyseisiä kirjoja. Tutkimusaiheesta ei ollut aiempaa tutkimustietoa, joten kyseessä oli ensimmäinen aihetta käsittelevä tutkimus. Suomi-koulujen opettajien näkemykset (N = 50) kerättiin verkossa olevalla puolistrukturoidulla kyselylomakkeella. Tutkimuksen kohdejoukon muodostivat kaikki 8-vuotiaita opettavat Suomi-koulun opettajat, joten otantaa ei käytetty. Tutkimus oli mixed methods -tutkimus, koska kyselylomake sisälsi sekä määrällisiä että laadullisia osioita. Tutkimuksen filosofinen lähtökohta oli fenomenografinen lähestymistapa. Kyselylomakkeella saatu aineisto analysoitiin määrällisin ja laadullisin menetelmin. Tutkimustulokset osoittivat, että Suomi-kouluissa käytettiin eniten ensimmäisen ja toisen luokan äidinkielen ja kirjallisuuden oppikirjoja sekä S2-oppikirjoja. Pääosin opettajat katsoivat käyttämiensä oppikirjojen soveltuvan opetuksensa tueksi melko hyvin. Suurin osa opettajista oli valinnut oppikirjan sen sisällöllisten ja didaktisten ominaisuuksien vuoksi. Oppikirjan oppimista tukevana ominaisuutena opettajat korostivat erityisesti sitä, että se välittää oppilaille tietoa suomalaisesta kulttuurista, yhteiskunnasta ja luonnosta ja tukee siten oppilaiden kulttuuri-identiteettiä. Oppikirjan ominaisuuksina opettajat painottivat myös oppilaille soveltuvaa taitotasoa, tehtävien ja aiheiden kiinnostavuutta, eriyttämismahdollisuuksia sekä opettajan työtä helpottavia ominaisuuksia. Tehtävien osalta opettajat pitivät kielen vastaanottamistaitoja (puheen ja luetun ymmärtäminen) sekä lukitaitoja kehittäviä tehtävätyyppejä hyvin 8-vuotiaan oppilaan oppimista tukevina. Lukitaitoja kehittävistä tehtävistä korostuivat luetun ymmärtämis- ja oikeinkirjoitustehtävät. Luovan kirjoituksen harjoituksia piti puolestaan yli kymmenesosa opettajista oppimista hankaloittavana tehtävätyyppinä. Vähiten oppimista tukevina tehtävätyyppeinä opettajat pitivät ajattelun taitoja kehittäviä tehtäviä. Tutkimus tarjoaa peruslähtökohdan myöhemmille aihetta käsitteleville tutkimuksille. Tutkimustuloksia voidaan lisäksi hyödyntää Suomi-koulujen opettajille suunnatuissa koulutuksissa ja tulokset voivat käynnistää syvällistä keskustelua Suomi-koulujen opetuksen tavoitteista.
Discipline: Education (Early Childhood)
Kasvatustiede (varhaiskasvatus)
Pedagogik
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
millaine.pdf 1.577Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record