Suomen yorkshire-sikojen hedelmällisyysominaisuuksien genominen analyysi SNP-markkereiden avulla

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Maataloustieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Agricultural Sciences en
dc.contributor Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för lantsbruksvetenskaper sv
dc.contributor.author Wallén, Sini
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201507211951
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/36980
dc.description.abstract Hedelmällisyysominaisuuksien alhaisen periytymisasteen vuoksi näiden ominaisuuksien parantaminen perinteisen jalostusvalinnan avulla on osoittautunut haasteelliseksi, eikä niiden perinnöllinen edistyminen ole täysin vastannut odotuksia myöskään Suomessa. Yksi mahdollisuus hedelmällisyysominaisuuksien perinnöllisen edistymisen nopeuttamiseen on käyttää geenimerkkejä. Assosiaatioanalyysin tuloksena löydetään ne geenimerkit, joilla on tilastollisesti merkitsevä vaikutus tutkittavan ominaisuuden suhteen. Tutkimuksen tavoitteena oli löytää yorkshire-sioilla ne kromosomialueet, jotka ovat yhteydessä sian hedelmällisyysominaisuuksiin. Tarkoituksena oli myös selvittää, ovatko yorkshire-sioista löydetyt kromosomialueet yhteydessä samoihin hedelmällisyysominaisuuksiin aiemmin maatiaissioilta löydettyihin alueisiin. Lisäksi tutkimuksessa pyrittiin löytämään tilastollisesti merkitsevien SNP-markkereiden lähellä sijaitsevia geenejä. Tutkimuksessa tarkasteltiin yhdeksää naarashedelmällisyyden ominaisuutta, jotka olivat syntyneiden porsaiden lukumäärä ensimmäisessä ja myöhemmissä pahnueissa, kuolleina syntyneiden porsaiden lukumäärä ensimmäisessä ja myöhemmissä pahnueissa, porsaskuolleisuus syntymästä vieroitukseen ensimmäisessä ja myöhemmissä pahnueissa, emakon ikä ensimmäisellä porsimisella sekä ensimmäinen ja toinen porsimisväli. Ominaisuuksien ja SNP-markkerien välisen assosiaation selvittämiseen käytettiin lineaarista sekamallia, joka sisälsi kiinteän SNP-vaikutuksen ja satunnaisen polygeenisen vaikutuksen. Assosiaatioanalyysi tehtiin AI-REML-menetelmällä, lisäksi tutkimuksessa käytettiin deregressoituja EBV:eitä ja painokertoimia. Tilastollisen merkitsevyystason selvittämisessä käytettiin Bonferronin korjausta. Tutkimuksessa löydettiin 20 sian hedelmällisyysominaisuuksiin vaikuttavaa tilastollisesti merkitsevää (P-arvo ? 2,0E-06) kromosomialuetta. Näistä markkereista yksi (krom. 7) liittyi syntyneiden porsaiden lukumäärään ensimmäisessä pahnueessa (P-arvo = 8,39E-08), kaksi (krom. 7 ja 1) syntyneiden porsaiden lukumäärään myöhemmissä pahnueissa (P-arvot = 2,77E-07 ja 1,91E-06), yksi (krom. 8) ensimmäisessä pahnueessa kuolleina syntyneiden porsaiden lukumäärään (P-arvo = 9,72E-08), kolme (krom. 13) ensimmäisen pahnueen syntymän ja vieroituksen väliseen porsaskuolleisuuteen (P-arvo = 2,12E-07 ja kahdella jälkimmäisellä molemmilla 7,01E-07), 11 (krom. 7) emakon ikään ensimmäisellä porsimisella (P-arvot 1,74E-06 ja 3,89E-08 välillä) ja kaksi (krom. 7) toiseen porsimisväliin (molemmilla P-arvot 4,03E-07). Tutkimuksessa löydettiin myös suuntaa antavia (P-arvo ? 4,0E-06) alueita kromosomeista 1 ja 8. Nämä kromosomialueet vaikuttavat myöhempien pahnueiden pahnuekokoon ja kuolleena syntyneiden porsaiden lukumäärään ensimmäisessä pahnueessa. Jos tässä tutkimuksessa löydetyt kromosomialueet saadaan varmistettua, voidaan näitä SNP-markkereita hyödyntää merkkiavusteisen valinnan avulla kansallisessa jalostusohjelmassa. MAS:n avulla sikoja voidaan alkaa valita hedelmällisyysominaisuuksien kannalta suotuisien SNP-markkereiden suhteen ja pidemmällä tähtäimellä hedelmällisyysominaisuuksien geneettinen edistyminen alkaa nopeutua. Laajempien populaatiotutkimusten avulla voidaan myös selvittää, mitkä geenit vaikuttavat hedelmällisyysominaisuuksiin ja millaiset niiden geenivaikutukset ovat. fi
dc.description.abstract It has been challenging to genetically improve reproduction traits with the resources of the conventional breeding because of the low heritability of these traits. In Finland genetic improvement of the reproduction traits hasn’t either meet the expectations entirely. Gene markers are one possibility to make genetic improvement of the reproduction traits more effective. With an association analysis it is possible to find those gene markers which have statistically significant effect on the trait. The purpose of this study was to identify SNP markers associated with reproduction traits in the Finnish Yorkshire pig breed. Other purpose of this study was to find out if both Finnish pig breeds have certain chromosomal regions associated with same reproduction traits. In this study one goal was also to discover genes which are placed near statistically significant SNP markers. Under this study were nine female reproduction traits which are total number of piglets born in first and later parities, number of stillborn piglets in first and later parities, piglet mortality between birth and weaning in first and later parities, age at first farrowing, first farrowing interval and second farrowing interval. Prior to SNP association analysis, unstandardized EBVs were deregressed and corresponding weights were calculated. The association between SNP markers and deregressed EBV was studied using a mixed linear model, for each SNP separately. The model included a fixed SNP effect and a random polygenic effect. The analyses were performed using the AI-REML method. Statistical significance of the associations was based on Bonferroni-corrected P-values. In this study 20 statistically significant (P-value ? 2,0E-06) associations on the reproduction traits were observed. One of these SNP markers (P-value = 8,39E-08, on chromosome 7) is associated in total number of piglets born in first parity, two markers (P-values = 2,77E-07 and 1,91E-06, on chromosomes 7 and 1) in total number of piglets born in later parities, one marker (P-value = 9,72E-08, on chromosome 8) in number of stillborn piglets in first parity, three markers (P-value = 2,12E-07 and next two P-value was 7,01E-07, on chromosome 13) in piglet mortality between birth and weaning in first parity, 11 markers (P-values between 1,74E-06 and 3,89E-08, on chromosome 7) in age at first farrowing and two markers (P-values = 4,03E-07, on chromosome 7) in second farrowing interval. In this study statistically suggestive (P-value ? 4,0E-06) associations were also observed on chromosomes 1 and 8. These are associated in total number of piglets born in later parities and number of stillborn piglets in first parity. If these chromosomal regions found in this study are confirmed, these SNP markers will be valuable in the national breeding program through their use in marker-assisted selection. With MAS it’s possible to select pigs which have favourable SNP markers as for reproduction traits. In the long run genetic improvement of the reproduction traits is going to accelerate. There is still need of more extensive population analysis in order to discover genes associated reproduction traits and to estimate those gene effects. en
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject Yorkshire pig breed en
dc.subject reproduction traits en
dc.subject SNP markers en
dc.subject association analysis en
dc.subject yorkshire-sika fi
dc.subject hedelmällisyysominaisuudet fi
dc.subject SNP-markkerit fi
dc.subject assosiaatioanalyysi fi
dc.title Suomen yorkshire-sikojen hedelmällisyysominaisuuksien genominen analyysi SNP-markkereiden avulla fi
dc.title.alternative Whole-genome SNP association analysis of reproduction traits in the Finnish Yorkshire pig breed en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Husdjursvetenskap (husdjursförädling) sv
dc.subject.discipline Animal Science (Animal Breeding) en
dc.subject.discipline Kotieläintiede (kotieläinten jalostustiede) fi
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201507211951

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Gradu_Sini_Wallén.pdf 894.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record