Valtakunnallisesti arvokkaat tuuli- ja rantakerrostumat

Show full item recordPermalink

http://hdl.handle.net/10138/37025

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
SY_32_2011.pdf 6.871Mb PDF View/Open
Title: Valtakunnallisesti arvokkaat tuuli- ja rantakerrostumat
Author: Mäkinen, Kalevi; Teeriaho, Jari; Rönty, Hannu; Rauhaniemi, Tom; Sahala, Lauri
Publisher: Ympäristöministeriö
Date: 2011
Language: fi
Belongs to series: Suomen ympäristö 32/2011
ISBN: 978-952-11-3955-0
ISSN: 1796-1637
URI: http://hdl.handle.net/10138/37025
Abstract: Tämän tutkimushankkeen tarkoituksena oli luoda kattava kuva Suomen tuuli- ja rantakerrostumista sekä tuottaa niistä ympäristöperusteinen luokitusaineisto alueidenkäytön ja suojelusuunnittelun sekä maa-aineslain mukaisen lupaharkinnan tausta-aineistoksi. Tuuli- ja rantakerrostumilla on geologisten ja maisemallisten arvojen lisäksi biologista merkitystä ja ekologisia erityispiirteitä uhanalaisten lajien elinympäristöinä. Monet niistä edustavat luonnonsuojelulain ja luontodirektiivin luontotyyppejä sekä metsälain erityisen tärkeitä elinympäristöjä. Tuuli- ja rantakerrostumista luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeimpiä ovat rannikoiden dyynit, joihin liittyy useita erityisiä luontotyyppejä sekä uhanalaista tai harvinaista lajistoa. Taloudellisesti tuuli- ja rantakerrostumat ovat maa-ainesvarantona vielä puutteellisesti tunnettuja. Kiviaineshuollon kannalta lähinnä hiekka- ja soravaltaisilla rantakerrostumilla voi esiintymisalueillaan olla huomattavaa taloudellista merkitystä. Rantakerrostumien kiviaines tuleekin todennäköisesti olemaan jo lähitulevaisuudessa merkittävä kiviainesreservi. Tuuli- ja rantakerrostumat on tässä tutkimuksessa arvotettu niiden geologisten, biologisten ja maisemallisten ominaisuuksien perusteella. Julkaisun lopussa on kohdeluettelo, josta ilmenevät kohteiden sijaintikunta, muodostumatyyppi, arvoluokka, pinta-ala ja arvotettujen tekijöiden pistearvot. Tuuli- ja rantakerrostumien kartat ja kohdekuvaukset on esitetty ympäristökeskuksittain julkaisun liitteenä olevalla DVD-levyllä.
Description: Alueiden rajaukset ovat saatavissa myös digitaalisessa muodossa ympäristöhallinnon Oiva-palvelusta: www.ymparisto.fi/oiva
Subject: pinnanmuodot
kerrostumat
rannat
rannikot
dyynit
lentohiekka
vallit
särkät
maankohoaminen
luontoarvot
luonnon monimuotoisuus
biodiversiteetti
geodiversiteetti
maisema
Itämeri


This item appears in the following Collection(s)

Show full item record