Inarijärven tilan kehittyminen vuosina 1960–2009

Visa fullständig postPermalänk

http://hdl.handle.net/10138/37035

Filer under denna titel

Totalt antal nerladdningar: Laddar...

Filer Storlek Format Granska
SY_19_2011_Inarijarven_tila_1960_2009.pdf 3.374Mb PDF Granska/Öppna
Titel: Inarijärven tilan kehittyminen vuosina 1960–2009
Författare: Puro-Tahvanainen, Annukka; Aroviita, Jukka; Järvinen, Erkki A.; Kuoppala, Minna; Marttunen, Mika; Nurmi, Teemu; Riihimäki, Juha; Salonen, Erno
Utgivare: Suomen ympäristökeskus & Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Datum: 2011
Språk: fi
Tillhör serie: Suomen ympäristö 19/2011
ISBN: 978-952-11-3914-7
ISSN: 1796-1637
Permanenta länken (URI): http://hdl.handle.net/10138/37035
Abstrakt: Inarijärvestä on olemassa kohtuullisen hyvin tutkimus- ja seurantatietoa usean vuosikymmenen ajalta, mikä antaa hyvät mahdollisuudet järven tilaa ja sen kehittymistä kuvaavien mittareiden kehittämiseen ja hyödyntämiseen. Työssä pyrittiin löytämään tutkimus- ja seuranta-aineistoon perustuvia mittareita, jotka kuvaavat monipuolisesti Inarijärven tilaa ja käyttöä, etenkin järven yleisiä hydrologisia ja meteorologisia olosuhteita ja niiden kehittymistä (ilmastonmuutos), järveen tulevaa kuormitusta ja veden laatua, virkistyskäyttöä, rantavyöhykkeen eliöyhteisöjen tilaa, kalakantoja ja kalastusta sekä säännöstelykäytäntöä ja säännöstelyn vaikutuksia. Tavoitteena oli kuvata myös eri muuttujien välisiä vuorovaikutuksia. 2000-luvulla toteutetulla Inarijärven vesiluonnon tilan kannalta aikaisempaa paremmalla säännöstelykäytännöllä on parannettu virkistyskäytön olosuhteita kesällä ja osittain vähennetty säännöstelyn aiheuttamia haittoja rantavyöhykkeen eliöstöön. Vesistön tilan ja käytön kannalta eniten myönteisiä muutoksia on tapahtunut kalakannoissa. Punalihaisten petokalojen saaliit, yksikkösaaliit ja saaliskalojen koko ovat suurentuneet 2000-luvulla hyvän muikkukannan ja tuloksellisten istutusten ansiosta. Inarijärven hydrologisissa mittareissa on havaittavissa merkkejä ilmaston lämpenemisestä. Julkaisu tarjoaa kattavan yhteenvedon Inarijärven tilasta ja sen kehittymisestä viime vuosikymmeninä. Raportin tuloksia voidaan hyödyntää mm. säännöstelykäytännön ja kalaston hoidon kehittämisessä sekä matkailussa, opetuksessa ja yleisessä viestinnässä. Tarkastelu tukee myös vesienhoitotyötä, koska se auttaa ymmärtämään biologisten laatutekijöiden tilaan vaikuttavia tekijöitä ja selittämään syitä järven ekologisen tilan kehityssuunnille. Työssä kehitettyä lähestymistapaa ja mittareita voidaan soveltuvin osin hyödyntää myös muissa vesistöissä.
Subject: järvet
vesistöjen säännöstely
vedenkorkeus
vesistönkuormitus
vedenlaatu
ekologinen tila
vesikasvillisuus
pohjaeläimistö
kalastus
kalakannat
virkistyskäyttö
seuranta
mittarit
hydrologia
Inarijärvi
Lappi


Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post