Luomu Suomen suurten elintarviketoimijoiden strategioissa vuosina 2000–2011: sisällönanalyysi vuosikertomuksista

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Taloustieteen laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Economics and Management en
dc.contributor Helsingfors universitet, Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten, Institutionen för ekonomi sv
dc.contributor.author Malmberg, Kaisa
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201507211953
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/37062
dc.description.abstract Luomu voidaan nähdä monellakin tapaa olevan vallalla oleva trendi yhteiskunnassa. Yleisesti ruokaan, ja erityisesti luomuruokaan liitettyjä ominaisuuksia katsotaan olevan turvallisuus, aistinvarainen laatu ja eritoten maku, ekologisuus, terveellisyys ja eettisyys. Luomu on myös jatkuvasti esillä julkisessa keskustelussa sekä poliittisessa päätöksenteossa, juurikin edellä mainittuihin ominaisuuksiin liittyen. Luomulla on myös kysynnän puolella painetta, sillä kuluttajat suhtautuvat luomuun pääasiassa hyvin luottavaisesti ja positiivisesti. Luomu koetaan turvallisena, ei-teollisena, laadultaan hyvänä ja hyvinvointia edistävänä. Tässä tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, kuinka Suomen elintarviketoimijat alkutuotannosta kauppaan ovat ottaneet luomun näkyväksi osaksi strategioitansa. Tarkoituksena oli peilata luomun näkyvää kehitystä toimijoiden julkaisemissa vuosikertomuksissa 2000-luvulta nykypäivään. Tutkimuskysymyksenä oli, onko luomusta osaksi Suomen elintarviketoimijoiden strategioita. Tällä pyrittiin saamaan selville syitä tutkimusongelmaan, miksi luomu ei ole päässyt kehittymään Suomessa EU:n tai kansallisten vaatimusten tasolle ja vastaamaan kuluttajien odotuksia. Teoriaosassa avattiin strategian käsitettä yleensä ja liiketaloustieteessä, tarkasteltiin Euroopan Yhteisön, sekä kansallisen lainsäädännön asettamia vaatimuksia suomalaiselle luomutuotannolle ja –ruoalle, sekä ajankohtaisia luomun kehittämiseen liittyviä hankkeita ja strategioita. Lopuksi kuvattiin, millainen talous- tai strategiaviestinnän väline vuosikertomus on. Tutkimusosassa tarkasteltiin 12 suurta suomalaista elintarvikejärjestelmän toimijaa. Vuosikertomukset haettiin vuosilta 2000–2011. Kvalitatiivisen sisällönanalyysin avulla vuosikertomuksista haettiin kaikki maininnat luomusta. Niistä analysoitiin löydettyjen mainintojen merkittävyys yhtiön strategisissa toimenpiteissä, tavoitteissa ja tahtotilassa kehittää Suomen luomujärjestelmää. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että suuret elintarviketoimijat Suomessa eivät ole ottaneet luomua näkyväksi ja merkittäväksi osaksi strategiaansa, tai ainakaan se ei näy toimijoiden vuosikertomusraportoinnissa. Tutkimuksen johtopäätöksenä voidaan pitää, että suurilla elintarviketoimijoilla on paineita niin kuluttajien kuin päättäjien toimesta asettaa luomuruoka vahvempaan ja näkyvämpään asemaan perusstrategiassaan. Vain siten luomun on mahdollista menestyä, sillä suuret yritykset laativat huolella strategioitansa, sitouttavat organisaation ja sidosryhmät omaan arvoketjuunsa sekä panostavat strategian toteutukseen ja näin voivat saavuttaa kilpailuetua. Hyvät toimintaperiaatteet eivät yksinään riitä, vaan tarvitaan syvemmälle meneviä arvoja. fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject luomu fi
dc.subject strategia fi
dc.subject vuosikertomus fi
dc.subject sisällönanalyysi fi
dc.subject elintarvikeketju fi
dc.title Luomu Suomen suurten elintarviketoimijoiden strategioissa vuosina 2000–2011: sisällönanalyysi vuosikertomuksista fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Livsmedelsekonomi sv
dc.subject.discipline Food Economics en
dc.subject.discipline Elintarvike-ekonomia fi
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201507211953

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
GRADU_Kaisa_Malmberg.pdf 939.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record