Pronominal subjects in Peninsular Spanish and European Portuguese: semantics, pragmatics, and formulaic sequences

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, nykykielten laitos fi
dc.contributor Helsingfors universitet, humanistiska fakulteten, institutionen för moderna språk sv
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages, Department of Modern Languages / General Linguistics en
dc.contributor.author Posio, Pekka fi
dc.date.accessioned 2012-10-08T06:16:44Z
dc.date.available 2012-10-23 fi
dc.date.available 2012-10-08T06:16:44Z
dc.date.issued 2012-11-02 fi
dc.identifier.uri URN:ISBN:978-952-10-83203-7 fi
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/37111
dc.description.abstract The expression of pronominal subjects by independent subject pronouns is considered optional in both Peninsular Spanish (PS) and European Portuguese (EP). The present dissertation examines and compares the factors affecting the expression vs. omission of subject pronouns in these two languages. The goals are to provide and compare empirical data from PS and EP, to present a theoretical account of the findings and to deepen the understanding of factors affecting subject pronoun use in languages with variable subject expression. The theoretical framework is cognitive-functional, usage-based linguistics. The four articles of the dissertation examine data from different speech corpora. The methodology combines qualitative examination with quantitative frequency analyses. EP is shown to have a significantly higher general rate of expressed subjects than PS. In the first person singular, verb semantics affect subject expression in both languages: agentive verbs have a lower rate of expressed subjects while stative verbs have a higher rate. This tendency is connected with the focusing of attention on either the subject referent or on other participants in the event. In addition to this general tendency, subject expression in connection to the most frequently occurring verb tokens (i.e. I think , I say , I know ) deviates from the general pattern, causing differences between PS and EP. With frequently occurring verb tokens, subject expression has become formulaic, i.e. fixed as a part of the construction where it occurs. While semantics and frequency effects affect subject expression in the first person singular, the first person plural differs between PS and EP in that in PS subject expression is rare and typically restricted to hearer-exclusive reference. In EP, subject expression is found with hearer-inclusive, hearer-exclusive and impersonal reading. In all grammatical persons, the postverbal placement of subject pronouns is shown to serve both contrasting and backgrounding functions. In EP the postverbal placement is mostly restricted to certain non-productive, formulaic sequences. The study contributes to the discussion of variable subject expression in a wider typological and theoretical context. Previously null subject languages have been assumed to form a relatively homogeneous group where subject omission is the norm and expression is reserved for e.g. contrast and emphasis. It is shown that while the factors affecting subject expression may be similar, even closely related languages differ with regard to subject expression rates and subject expression in formulaic constructions. en
dc.description.abstract Espanja ja portugali kuuluvat niin sanottuihin nollasubjektikieliin, joissa erillisen subjektipronominin käyttö persoonamuotoisten verbien yhteydessä ei ole pakollista. Tämä tutkimus vertailee subjektipronominin ilmaisemiseen ja pois jäämiseen vaikuttavia tekijöitä espanjan ja portugalin eurooppalaisissa varieteeteissa. Teoreettisena viitekehyksenä on kognitiivis-funktionaalinen ja käyttöpohjainen kielitiede. Väitöskirjan neljä artikkelia tarkastelevat subjektin ilmaisemista puhutun kielen korpuksista koostetuissa aineistoissa. Menetelmänä on sekä aineistojen kvantitatiivinen analyysi että esimerkkien laadullinen tarkastelu kontekstissaan. Tutkimus osoittaa, että subjektipronominien käyttö on lähes kaikissa käyttöyhteyksissä merkittävästi yleisempää portugalissa kuin espanjassa. Yksikön ensimmäisessä persoonassa verbisemantiikka vaikuttaa subjektin ilmaisemiseen: pronominin läsnäolo on harvinaisempaa agentiivisten kuin statiivisten verbien yhteydessä. Tämä tendenssi selittyy huomion kohdistumisella subjektiin tai muihin lauseen kuvaaman tilanteen osallistujiin. Lisäksi kummassakin kielessä frekventeimmin käytetyt verbimuodot (esim. ajattelen , sanon , tiedän ) poikkeavat subjektipronominin käytön suhteen yleisistä tendensseistä. Subjektin ilmaiseminen tai pois jättäminen on kiteytynyt osaksi rakenteita, joissa nämä verbimuodot esiintyvät. Näissä rakenteissa espanja ja portugali eroavat merkittävästi toisistaan subjektipronominin käytön suhteen. Toisin kuin yksikössä, monikon ensimmäisessä persoonassa eri verbien välillä ei ole merkittäviä eroja subjektin ilmaisemisessa. Espanjassa monikon ensimmäisen persoonan subjektipronominin ilmaiseminen on harvinaista ja tyypillisintä silloin, kun kuulija ei sisälly monikon ensimmäisen persoonan viittausalaan. Portugalissa monikon ensimmäisen persoonan subjektipronominin käyttö on yleisempää ja sitä esiintyy myös silloin, kun viittaus sisältää kuulijan tai kun verbimuotoa käytetään impersonaalisesti. Subjektipronominin ilmaiseminen verbinjälkeisessä asemassa on kummassakin kielessä harvinaista, mutta produktiivisempaa espanjassa kuin portugalissa, jossa se on keskittynyt tiettyihin, kiteytyneisiin rakenteisiin. Tutkimus osallistuu laajempaan teoreettiseen ja typologiseen keskusteluun niin sanotuista nollasubjektikielistä vertailemalla subjektin ilmaisemiseen vaikuttavia tekijöitä kahdessa lähisukukielessä. Aiemmassa tutkimuksessa nollasubjektikieliä on pidetty keskenään samanlaisina ja subjektin ilmaisemisen päämotivaatioiksi on esitetty muun muassa kontrastointi ja subjektin korostaminen. Vaikka subjektin ilmaisemiseen vaikuttavat semanttiset ja pragmaattiset tekijät ovat pitkälti samoja, läheisetkin sukukielet voivat erota toisistaan merkittävästi subjektipronominien käytön yleisyyden sekä frekventtien, kiteytyneiden konstruktioiden suhteen. fi
dc.format.mimetype application/pdf fi
dc.language.iso en fi
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.relation.isformatof URN:ISBN:978-952-10-8302-0 fi
dc.relation.isformatof Helsinki: 2012 fi
dc.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi
dc.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dc.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dc.subject yleinen kielitiede fi
dc.title Pronominal subjects in Peninsular Spanish and European Portuguese: semantics, pragmatics, and formulaic sequences en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Doktorsavhandling (sammanläggning) sv
dc.ths Kittilä, Seppo fi
dc.ths Serrano, María José fi
dc.ths Bartens, Angela fi
dc.opn Cornillie, Bert fi
dc.type.dcmitype Text fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
pronomin.pdf 355.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record