Aikuissosiaalityö asiakkaiden kirjoituksissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272124
Title: Aikuissosiaalityö asiakkaiden kirjoituksissa
Author: Pitkälä, Johanna
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2012
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272124
http://hdl.handle.net/10138/37132
Thesis level: master's thesis
Discipline: Social Work
Sosiaalityö
Socialt arbete
Abstract: Tutkielmassa tarkastellaan aikuissosiaalityötä asiakkaan näkökulmasta. Tutkimusaineistona on 19 asiakkaiden kirjoittamaa kirjoitusta aikuissosiaalityössä asioimisesta. Kirjoituksia analysoidaan diskurssianalyyttisen tekstin-tutkimuksen keinoin teksteinä, ei tapahtumien reaalisina kuvauksina. Kirjoitukset on kerätty kirjoituspyynnöllä kesän ja syksyn 2011 aikana, jolloin kirjoituspyyntöjä oli esillä muun muassa pääkaupunkiseudun sosiaaliasemien seinillä. Tutkimusmenetelmä pohjautuu sosiaalisen konstruktionismin tutkimusperinteeseen, jossa korostetaan kielen ja vuorovaikutuksen merkitystä sosiaalisen todellisuuden rakentajana. Kielenkäytön tutkiminen on tärkeää, sillä kielen avulla asioita käsitellään ja maailmaa merkityksellistetään. Tutkimusote paikantuu kriittisen diskurssianalyysin alueelle. Kriittiseksi tutkimusotteen tekee kiinnostus ihmisten arkeen, piilossa oleviin rakenteisiin ja valtakysymyksiin. Tutkimustehtävänä on ollut selvittää, miten ja mitä aikuissosiaalityöstä kirjoitettiin. Analyysi jakautuu kahteen osaan, retoriikan ja tematiikan analyyseihin. Retoriikan analyysissa huomio kiinnitetään tekstien retorisiin valintoihin, eli siihen, miten sosiaalityöstä kirjoitettiin. Siinä tarkastellaan asioiden nimeämistä, retorisia keinoja ja toimijuutta teksteissä. Tematiikan analyysissa tutkitaan puolestaan kirjoitusten teemoja, eli mitä aiheita ja teemoja teksteissä esiintyy. Teemoittelussa käytetään apuna temaattisen sisällön analyysin keinoja, pitäytyen kuitenkin tekstien tutkimisessa. Kirjoituksissa oli sekä positiivisia että negatiivisia kuvauksia sosiaalityöstä, mutta kokonaisuutena negatiivisuus oli kirjoituksissa enemmän esillä. Yksilölliseen palveluun ja huomioimiseen liittyvät asiat esiintyivät jokaisessa kirjoituksessa. Retoriset valinnat, kuten se, miten asioita nimetään, kuvastivat asiakkaiden alisteista asemaa sosiaali-työssä. Sosiaalityöntekijät kuvattiin liian usein valtaapitäviksi ja etäisiksi, ja usein heidät etäännytettiin myös tahoksi tai paikaksi, sosiaalitoimeksi. Kirjoituksissa ilmeni sosiaalityöntekijällä olevan valtaa sekä asiakkaan voimaannuttamiseen että lannistamiseen. Sosiaalityöntekijät kuvattiin asiointitilanteissa toimijoiksi, asiakkaat toiminnan kohteiksi. Asiakkaan ja sosiaalityöntekijän yhdessä toimimista ei ilmennyt yhdessäkään kirjoituksessa. Kirjoittajien elämä näyttäytyy teksteissä köyhyyden ja muiden huolien kanssa kamppailemiselta, eikä sosiaalityössä asioiminen tuonut aina helpotusta näihin asioihin. Psykososiaalisen työn osuuden ja asiakkaista välittämisen olisi toivonut esiintyvän teksteissä enemmän. Yllättävää oli myös se, että asiakkaiden aktiivinen rooli ja asiakasosallisuus ei näyttäytynyt teksteissä lainkaan, vaikka se on aiheena paljon esillä tämän päivän sosiaalityön tutkimuksissa ja kehittämisessä. Sosiaalityön niukat resurssit selittävät osittain sen, ettei työntekijöillä ole mahdollisuutta työskennellä asiakkaiden kanssa yksilöllisesti.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
pro gradu.pdf 713.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record