Kontaktihypoteesi vähemmistö-vähemmistökontekstissa, sosiaalisen identiteetin näkökulma

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/37139
Title: Kontaktihypoteesi vähemmistö-vähemmistökontekstissa, sosiaalisen identiteetin näkökulma
Author: Ihalainen, Katriina
Contributor: Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos, sosiaalipsykologia.
Thesis level:
Abstract: Tässä pro gradu-tutkielmassa tarkasteltiin ryhmienvälisen kontaktin ja ulkoryhmäasenteiden yhteyttä vähemmistövähemmistökontekstissa. Mielenkiinnon kohteena olivat venäjänkielisten maahanmuuttajanuorten asenteet muiden maahanmuuttajaryhmien edustajia kohtaan. Tarkastelun keskiössä olivat keskeiset kontaktin laadun ja ulkoryhmäasenteiden yhteyttä selittävät tekijät: ryhmienvälinen ahdistus ja sisäryhmänormit. Työn tavoitteena oli erityisesti tarkentaa sosiaalisen identiteetin näkökulmasta käsin, milloin ryhmienvälinen ahdistus välittää kontaktin laadun ja ulkoryhmäasenteiden välistä yhteyttä, ja miksi – minkä prosessin kautta – sisäryhmänormit säätelevät tätä yhteyttä. Tutkielman teoreettisen viitekehyksen muodostivat kontaktihypoteesi ja sosiaalisen identiteetin teoria. Tutkielman kvantitatiivinen poikkileikkausaineisto (N=132) oli kerätty kyselylomakkeella, joka koostui olemassa olevista ja osin muokatuista mittareista. Tutkielmassa tarkasteltiin muuttujien välisten suorien yhteyksien lisäksi moderaatioita, mediaatioita sekä näiden yhdistelmiä medioitua moderaatiota ja moderoitua mediaatiota. Tutkielman tulokset osoittivat, että, kuten oletettiin, miellyttävät ryhmienväliset kontaktit olivat yhteydessä venäjänkielisten maahanmuuttajanuorten myönteisiin asenteisiin muiden maahanmuuttajaryhmien edustajia kohtaan. Oletusten mukaisesti havaittiin myös, että ryhmienvälinen ahdistus välitti kontaktin laadun ja ulkoryhmäasenteiden yhteyttä. Epämiellyttävät kontaktit olivat yhteydessä suurempaan ahdistuneisuuteen, mikä puolestaan oli yhteydessä kielteisempiin ulkoryhmäasenteisiin. Tulokset osoittivat myös odotetusti, että sisäryhmänormit säätelivät kielteisten kontaktikokemusten ja ulkoryhmäasenteiden välistä yhteyttä siten, että epämiellyttävät kohtaamiset olivat yhteydessä kielteisempiin ulkoryhmäasenteisiin vain suvaitsemattomassa normiilmapiirissä. Lisäksi tulokset osoittivat, että sosiaalisen identiteetin voimakkuus – samastuminen etniseen ryhmään – selitti sekä ryhmienvälisen ahdistuksen että sisäryhmänormien roolia kontaktin ja ulkoryhmäasenteiden välisessä yhteydessä. Ryhmienvälinen ahdistus toimi oletetusti kontaktin laadun ja ulkoryhmäasenteiden välisen yhteyden välittäjänä vain niillä venäjänkielisillä nuorilla, jotka olivat heikosti samastuneita omaan etniseen ryhmäänsä. Sisäryhmänormit säätelivät kielteisten kontaktikokemusten ja ulkoryhmäasenteiden välistä yhteyttä, mutta toisin kuin tutkielmassa oletettiin. Epämiellyttävät kontaktikokemukset olivat yhteydessä heikkoon sisäryhmäsamastumiseen, mikä puolestaan oli yhteydessä kielteisempiin ulkoryhmäasenteisiin normien ollessa kielteisiä. Tutkielman tuloksia peilattiin aikaisempaan kontaktikirjallisuuteen sekä muun muassa arvioitiin tulosten teoreettista ja käytännöllistä merkitystä ja tuotiin esiin jatkotutkimusehdotuksia.
Description: Endast sammandrag. Inbundna avhandlingar kan sökas i Helka-databasen (http://www.helsinki.fi/helka). Elektroniska kopior av avhandlingar finns antingen öppet på nätet eller endast tillgängliga i bibliotekets avhandlingsterminaler.Only abstract. Paper copies of master’s theses are listed in the Helka database (http://www.helsinki.fi/helka). Electronic copies of master’s theses are either available as open access or only on thesis terminals in the Helsinki University Library.Vain tiivistelmä. Sidottujen gradujen saatavuuden voit tarkistaa Helka-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka). Digitaaliset gradut voivat olla luettavissa avoimesti verkossa tai rajoitetusti kirjaston opinnäytekioskeilla.
URI: http://hdl.handle.net/10138/37139
Date: 2012-10-08
Subject: kontaktihypoteesi
vähemmistöryhmien väliset suhteet
sisäryhmänormit
ryhmienvälinen ahdistus
sosiaalinen identiteetti
vähemmistöt - ryhmät
ryhmät - normit
Discipline: Sosiaalipsykologia


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record