Kontaktihypoteesi vähemmistö-vähemmistökontekstissa, sosiaalisen identiteetin näkökulma

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research en
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper sv
dc.contributor.author Ihalainen, Katriina
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201703272146
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/37139
dc.description.abstract Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkasteltiin ryhmienvälisen kontaktin ja ulkoryhmäasenteiden yhteyttä vähemmistövähemmistökontekstissa. Mielenkiinnon kohteena olivat venäjänkielisten maahanmuuttajanuorten asenteet muiden maahanmuuttajaryhmien edustajia kohtaan. Tarkastelun keskiössä olivat keskeiset kontaktin laadun ja ulkoryhmäasenteiden yhteyttä selittävät tekijät: ryhmienvälinen ahdistus ja sisäryhmänormit. Työn tavoitteena oli erityisesti tarkentaa sosiaalisen identiteetin näkökulmasta käsin, milloin ryhmienvälinen ahdistus välittää kontaktin laadun ja ulkoryhmäasenteiden välistä yhteyttä, ja miksi – minkä prosessin kautta – sisäryhmänormit säätelevät tätä yhteyttä. Tutkielman teoreettisen viitekehyksen muodostivat kontaktihypoteesi ja sosiaalisen identiteetin teoria. Tutkielman kvantitatiivinen poikkileikkausaineisto (N=132) oli kerätty kyselylomakkeella, joka koostui olemassa olevista ja osin muokatuista mittareista. Tutkielmassa tarkasteltiin muuttujien välisten suorien yhteyksien lisäksi moderaatioita, mediaatioita sekä näiden yhdistelmiä medioitua moderaatiota ja moderoitua mediaatiota. Tutkielman tulokset osoittivat, että, kuten oletettiin, miellyttävät ryhmienväliset kontaktit olivat yhteydessä venäjänkielisten maahanmuuttajanuorten myönteisiin asenteisiin muiden maahanmuuttajaryhmien edustajia kohtaan. Oletusten mukaisesti havaittiin myös, että ryhmienvälinen ahdistus välitti kontaktin laadun ja ulkoryhmäasenteiden yhteyttä. Epämiellyttävät kontaktit olivat yhteydessä suurempaan ahdistuneisuuteen, mikä puolestaan oli yhteydessä kielteisempiin ulkoryhmäasenteisiin. Tulokset osoittivat myös odotetusti, että sisäryhmänormit säätelivät kielteisten kontaktikokemusten ja ulkoryhmäasenteiden välistä yhteyttä siten, että epämiellyttävät kohtaamiset olivat yhteydessä kielteisempiin ulkoryhmäasenteisiin vain suvaitsemattomassa normiilmapiirissä. Lisäksi tulokset osoittivat, että sosiaalisen identiteetin voimakkuus – samastuminen etniseen ryhmään – selitti sekä ryhmienvälisen ahdistuksen että sisäryhmänormien roolia kontaktin ja ulkoryhmäasenteiden välisessä yhteydessä. Ryhmienvälinen ahdistus toimi oletetusti kontaktin laadun ja ulkoryhmäasenteiden välisen yhteyden välittäjänä vain niillä venäjänkielisillä nuorilla, jotka olivat heikosti samastuneita omaan etniseen ryhmäänsä. Sisäryhmänormit säätelivät kielteisten kontaktikokemusten ja ulkoryhmäasenteiden välistä yhteyttä, mutta toisin kuin tutkielmassa oletettiin. Epämiellyttävät kontaktikokemukset olivat yhteydessä heikkoon sisäryhmäsamastumiseen, mikä puolestaan oli yhteydessä kielteisempiin ulkoryhmäasenteisiin normien ollessa kielteisiä. Tutkielman tuloksia peilattiin aikaisempaan kontaktikirjallisuuteen sekä muun muassa arvioitiin tulosten teoreettista ja käytännöllistä merkitystä ja tuotiin esiin jatkotutkimusehdotuksia. fi
dc.language.iso fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.subject kontaktihypoteesi fi
dc.subject vähemmistöryhmien väliset suhteet fi
dc.subject sisäryhmänormit fi
dc.subject ryhmienvälinen ahdistus fi
dc.subject vähemmistöt -- ryhmät fi
dc.subject ryhmät -- normit fi
dc.title Kontaktihypoteesi vähemmistö-vähemmistökontekstissa, sosiaalisen identiteetin näkökulma fi
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Social Psychology en
dc.subject.discipline Sosiaalipsykologia fi
dc.subject.discipline Socialpsykologi sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201703272146

Files in this item

Files Size Format View
GraduKontaktiUusi.pdf 360.3Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record