“So that’s like one of the most important things to open my mind: to see the world as a neighbour instead of separate people” : Transnationalism in migrant narratives.

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos fi
dc.contributor University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research en
dc.contributor Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper sv
dc.contributor.author Collins-Cona, Minna-Liisa
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri URN:NBN:fi:hulib-201703272159
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/37147
dc.description.abstract The word transnationalism characterizes contemporary research on migration. Instead of approaching migration as a process involving a permanent break with one’s home society, transnationalism offers a new perspective to migration that allows studying migrants’ connections to both home and host societies. Prior research on migrant transnationalism has emphasized the economic and political aspects, leaving sociocultural aspects for less attention. This study looks at transnationalism in ordinary migrants’ lives and how migrants themselves experience and understand it, as told in their life stories. The purpose of the study is fourfold: to examine the forms transnationalism takes in the migrant participants lives; to study the transnational practices migrants engage into; to reveal the most important social groups and arenas where these practices are carried out and finally; to analyse whether these practices take place in local or global contexts. The thesis is based on qualitative research data. Both narrative interviews and participant observation were used as methods for this research. However, the primary source of data consists of 10 narrative interviews collected from migrants of Mexican, South-and Central American origins. The interviews were conducted in Los Angeles during May 2011. Inductive, data-derived approach was used to find the central concepts and themes used in this research. As a sharp contrast to the main body of literature on transnationalism, the political and economic aspects of migrant transnationalism turned out not to be important in this study. Transportation and communication technologies are regularly and effectively used to connect migrants with their distant family and friends. However, what received most attention in this study was the role of family and symbolic practices among migrants. With the variety of symbolic practices, such as cooking and eating traditional food from home country, listening and playing traditional Latin American music, wearing clothes representing one’s origins, and home decoration, migrants construct and maintain important notions of home and belongingness. The symbolic practices are important in terms of migrants’ identity development as well. The transnational community, which in this study includes both migrants’ ethnic community and family, offers the most important context for the expression of transnational membership. The transnational perspective offers a valuable approach to the study of international migration. As the results of this study reveal, despite migrants physical presence in the United States, migrants’ countries of origin continue to play significant role in their lives. Migrants in this study lead happy lives in the United States. In their narratives, they articulate gratitude to the United States and the new opportunities migrating there has offered for both themselves and their families. Despite this, in many respects migrants’ orientation is strongly towards the home society. en
dc.description.abstract Transnationaalisuus on keskeinen käsite nykyajan maahanmuuttotutkimuksessa. Sen sijaan, että maahanmuuttoa lähestyttäisiin prosessina, johon liittyy pysyvä katkos maahanmuuttajan kotimaahan, transnationaalinen viitekehys tarjoaa uuden näkökulman korostaen maahanmuuttajan yhteyksiä sekä hänen isäntä- että kotimaahansa. Aikaisempi transnationaalista muuttoliikettä koskeva tutkimus on painottunut poliittisen ja taloudellisen puolen tarkasteluun. Transnationaalisuuden sosiokulttuurinen puoli on aikaisemmassa tutkimuksessa jäänyt siten vähemmälle huomiolle. Tässä tutkielmassa transnationaalisuutta tarkastellaan tavallisten maahanmuuttajien näkökulmasta käsin. Tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten maahanmuuttajat itse ymmärtävät ja kokevat transnationaalisuuden kertomissaan omaelämäkerroissa. Tutkimuksella pyritään vastaamaan neljään kysymykseen: 1) Mitä muotoja transnationaalisuus saa maahanmuuttajien elämässä? 2) Mitkä trasnationaaliset käytännöt korostuvat maahanmuuttajien elämässä? 3) Missä konteksteissa transnationaalisia käytäntöjä harjoitetaan? 4) Ovatko maahanmuuttajien transnationaaliset käytännöt lokaaleja vai globaaleja? Tutkimuksen taustana on laadullinen tutkimusaineisto, joka koostuu 10 narratiivisesta haastattelusta ja osallistuvan havainnoinnin muistiinpanoista. Haastattelut on kerätty meksikolaisilta, sekä etelä- ja keski-amerikkalaisilta maahanmuuttajilta Los Angelesissa toukokuun 2011 aikana. Analyysimenetelmä on induktiivinen, eli sisältölähtöinen. Toisin kuin valtaosa transnationaalista muuttoliikettä käsittelevää kirjallisuutta korostaa, poliittiset ja taloudelliset transnationaaliset käytännöt jäivät tässä tutkimuksessa vähälle huomiolle. Yhteyksiä kotimaahan pidettiin tehokkaasti yllä niin viestintä- kuin kuljetusteknologioita hyväksikäyttäen. Tutkimuksen huomiota herättävin havainto liittyy kuitenkin perheen suureen merkitykseen ja maahanmuuttajien symbolisiin käytäntöihin. Symbolisten käytäntöjen, kuten perinteisen ruuanlaiton, perinteisen musiikin kuuntelun, pukeutumisen ja kodin sisustuksen avulla maahanmuuttajat muodostavat ja pitävät yllä ajatusta kodista ja kuulumisesta tiettyyn paikkaan. Symboliset käytännöt ovat tärkeitä myös maahanmuuttajan identiteetin kehitykselle. Transnationaalinen yhteisö, joka tässä tutkimuksessa käsittää sekä maahanmuuttajan etnisen yhteisön että perheen, muodostaa tärkeimmän kontekstin transnationalisuuden ilmaisemiselle. Transnationaalisuuden käsite avaa arvokkaan lähestymistavan maahanmuuttotutkimukselle. Kuten tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, maahanmuuttajien elämää ja kokemuksia isäntämaassa ei voi täysin ymmärtää ottamatta huomioon kotimaan suurta roolia heidän elämässään. Tutkimuksen maahanmuuttajat olivat tyytyväisiä elämäänsä Yhdysvalloissa ja ilmaisivat kiitollisuutensa Yhdysvalloille ja maahanmuuton avaamille uusille mahdollisuuksille. Tästä huolimatta heidän orientoitumisensa oli monessa suhteessa kohti kotimaata. fi
dc.language.iso en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.title “So that’s like one of the most important things to open my mind: to see the world as a neighbour instead of separate people” : Transnationalism in migrant narratives. en
dc.type.ontasot pro gradu-avhandlingar sv
dc.type.ontasot pro gradu -tutkielmat fi
dc.type.ontasot master's thesis en
dc.subject.discipline Sociology en
dc.subject.discipline Sosiologia fi
dc.subject.discipline Sociologi sv
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201703272159

Files in this item

Files Size Format View
Appendix_1.pdf 93.31Kb application/pdf View/Open
gradutiivistelm_englanti.pdf 51.86Kb application/pdf View/Open
gradutiivistelm_suomi.pdf 51.67Kb application/pdf View/Open
Thesis_final_version_3.9.2012.pdf 806.8Kb application/pdf View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record