Osakeyhtiön johdon vahingonkorvausvastuu yhtiötä kohtaan – Analyysi osakeyhtiölainsäädännön muutoksesta vuoden 1895 osakeyhtiölaista nykypäivään

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta fi
dc.contributor.author Kaukoranta, Jyrki fi
dc.date.accessioned 2012-10-12T09:24:53Z
dc.date.available 2012-10-12T21:00:09Z
dc.date.issued 2012-10-12
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/37201
dc.description Vain tiivistelmä. Opinnäytteiden arkistokappaleet ovat luettavissa Helsingin yliopiston kirjastossa. Hae HELKA-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka/index.htm). fi
dc.description Abstract only. The paper copy of the whole thesis is available for reading room use at the Helsinki University Library. Search HELKA online catalog (http://www.helsinki.fi/helka/index.htm). en
dc.description Endast avhandlingens sammandrag. Pappersexemplaret av hela avhandlingen finns för läsesalsbruk i Helsingfors universitets bibliotek. Sök i HELKA-databasen (http://www.helsinki.fi/helka/index.htm). sv
dc.description.abstract Tutkielma käsittelee osakeyhtiön johdon vahingonkorvausvastuuta yhtiötä kohtaan ja siinä tapahtuneita muutoksia vuoden 1895 osakeyhtiölaista alkaen. Lisäksi tutkielmassa tarkastellaan osakeyhtiölainsäädännön historiaa yleisesti. Kirjoituksessa pyritään osoittamaan syitä niihin ratkaisuihin, joita osakeyhtiölakeja säädettäessä on tehty, niin lain keskeisen sisällön osalta kuin myös vahingonkorvaussääntelyn osalta ja toisaalta käyttämään vahingonkorvaussääntelyn muutosta esimerkkinä yksittäisissä lainkohdissa tapahtuneista muutoksista. Työn oikeushistoriallisuuden vuoksi se ei pyri olemaan kaiken kattava kuvaus yhtiön johdon vahingonkorvausvastuusta, vaan vahingonkorvausvastuuta käytetään esimerkkinä niistä muutoksista, joita osakeyhtiöoikeudessa on tapahtunut. Osakeyhtiön johdon vahingonkorvausvastuu voi syntyä lukemattomissa erilaisissa tilanteissa, joten tutkielma keskittyy lähinnä niihin yleisiin periaatteisiin, joita vahingonkorvaussääntelyssä on sovellettu tai sovelletaan. Keskeistä on osakeyhtiölainsäädännössä tapahtuneen muutoksen kuvaus ja syyt, jotka ovat johtaneet muutokseen, ei oikeusdogmaattinen lainkuvaus. Tutkielmassa käsitellään osakeyhtiölakeja kronologisessa järjestyksessä aloittaen vuoden 1895 osakeyhtiölaista päätyen nykyiseen lainsäädäntöön. Ensiksi pyritään kuvaamaan osakeyhtiölain keskeisiä piirteitä sekä niihin johtaneita syitä ja tämän jälkeen kuvataan kyseisen lain vahingonkorvausoikeudellista sääntelyä sekä sitä miten vahingonkorvaussääntely kuvastaa yleistä lain kehitystä. Vahingonkorvausvastuun osalta osakeyhtiölainsäädäntö on säilynyt melko samanlaisena jo vuoden 1895 osakeyhtiölaista alkaen. Osakeyhtiön johdon vahingonkorvausvastuun perusteena on ollut jokaisessa tässä työssä lain tai yhtiöjärjestyksen vastainen toiminta sekä huolellisuusvelvollisuuden rikkominen. Keskeinen muutos vahingonkorvausvastuussa on se, että vuoden 1895 osakeyhtiölaissa lain tai yhtiöjärjestyksen vastainen toiminta johti automaattisesti korvausvastuuseen, kun myöhemmissä laeissa lain tai yhtiöjärjestyksen vastainen toiminnan tulee olla huolimatonta, jotta korvausvelvollisuus syntyy. Osakeyhtiölaeissa näkyvät kyseisen aikakauden oikeuspolitiikalle tyypilliset piirteet ja se mistä lain säätämisen ajanjaksona lainsäädännössä haettiin vaikutteita. Tyypillistä kaikille nykyistä lakia edeltäneille laeille on ollut mallin ottaminen ruotsalaisesta lainsäädännöstä tai jopa valmistelun tapahtuminen suoraan yhteispohjoismaisessa lainvalmistelussa. Jo vuoden 1864 lakia moitittiin siitä, että se oli suora kopio ruotsalaisesta osakeyhtiölaista. Samoin vuoden 1895 laki muistutti saman vuoden Ruotsin osakeyhtiölakia. Vuoden 1978 laki taas valmistui yhteispohjoismaisen lainvalmistelutyön tuloksena. Osakeyhtiölakien suora yhteys Ruotsiin katkesi vasta nykyisessä osakeyhtiölaissa, johon vaikutteita on tullut erityisesti EU-lainsäädännöstä, jonka lisäksi siinä on angloamerikkalaiselle yhtiöoikeudelle tyypillisiä piirteitä. Pohjoismaisuuden lisäksi osakeyhtiölaeissa näkyvät myös muut ajan oikeuspolitiikalle tyypilliset piirteet. Vuoden 1895 osakeyhtiölaki oli liberaali laki, joka pyrki säätämään keskeisistä osakeyhtiöoikeudellisista suhteista, mutta jätti muuten osakeyhtiöön liittyvät suhteet osakkaiden ja osakeyhtiön muiden sidosryhmien keskinäisen sopimisen varaan. Vuoden 1978 osakeyhtiölaissa taas pyrittiin säätämään yhtiöoikeudellisista suhteista kaiken kattavasti pakottavalla sääntelyllä. Lisäksi kyseisessä laissa parannettiin eri sidosryhmien oikeusturvaa ja näin ollen parannettiin heikomman osapuolen asemaa. Nykyisessä osakeyhtiölaissa tahdonvaltainen sääntely taas lisääntyi EU-oikeuden ja angloamerikkalaisen yhtiöoikeuden vaikutuksen kautta. Tahdonvaltaisuuden lisääntymisen lisäksi laki muuttui periaatekeskeisemmäksi ja laajensi sopimusvapautta osakeyhtiöoikeudellisissa suhteissa. fi
dc.language.iso fi fi
dc.title Osakeyhtiön johdon vahingonkorvausvastuu yhtiötä kohtaan – Analyysi osakeyhtiölainsäädännön muutoksesta vuoden 1895 osakeyhtiölaista nykypäivään fi
dc.type Thesis fi
dc.type.ontasot Pro gradu -työ fi
dc.type.dcmitype text fi
dc.subject.discipline Oikeushistoria fi

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record