Yksityishenkilön korvausmahdollisuudet irtaimen esineen vahingoissa

Näytä kaikki kuvailutiedot

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508062703
Julkaisun nimi: Yksityishenkilön korvausmahdollisuudet irtaimen esineen vahingoissa
Tekijä: Laine, Kaisa
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, Oikeustieteellinen tiedekunta
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Tiivistelmä: Tutkielman aiheena on irtainta esinettä kohdanneen vahingon kärsineen yksityishenkilön mahdollisuus korvaukseen vahingostaan. Oletuksena on vahingon aiheutuminen toisen yksityishenkilön toiminnasta sekä se, että kyseessä on sopimuksenulkoinen tilanne. Korvausmahdollisuuksista tarkastellaan vahingonkorvausta vahingon aiheuttajalta sekä vahingon korvaamista vahingonaiheuttajan hyväksi voimassa olevasta vastuuvakuutuksesta tai vahingonkärsineen hyväksi voimassa olevasta esinevakuutuksesta, jonka piirissä vaurioitunut esine on ollut. Tavoitteena on selvittää vahingon määrän laskemista yhtäältä vahingonkorvauslain järjestelmässä ja toisaalta esinevahinkojen korvaussääntöjen mukaan. Lisäksi tutkitaan, miten osapuolten toiminta, ominaisuudet ja olosuhteet vaikuttavat korvausmahdollisuuksiin sekä millä tavalla vakuutussopimussuhde vaikuttaa. Tutkielman 1. luvussa selostetaan tutkimustehtävä, käytettävä metodi ja tutkielman rakenne sekä tutkielman kannalta keskeiset käsitteet. 2. luvussa avataan esinevahingon käsitettä vahingonkorvauslain mukaan sekä vastuuvakuutuksessa ja esinevakuutuksessa ja selvitetään, ketä voidaan pitää VahL 5 luvussa tarkoitettuna esinevahingon kärsineenä. 3. luvun aiheena on esinevahingon arvostaminen vahingonkorvauslain mukaan. Vastuuvakuutuksissa vahinko arvostetaan samoin periaattein. Selvitetään erilaisia esineen arvostamistapoja ja niiden soveltuvuutta yksityishenkilön kärsimään esinevahinkoon. Tämän jälkeen käsitellään muita VahL 5:5:n mukaisia esinevahingosta maksettavia korvauseriä. 4. luvun aiheena on esinevahingon arvostaminen esinevakuutuksissa. Aluksi käsitellään rikastumiskiellon merkitystä esinevakuutuksissa, minkä jälkeen syvennytään korvausmäärän laskemiseen. Vahingon arvostamista esinevakuutuksissa pyritään vertaamaan vahingonkorvauslain mukaiseen vahinkojen arvostamistapaan. 5. luvussa käsitellään osapuolten toiminnan, ominaisuuksien ja olosuhteiden vaikutusta vahingonkärsineen korvausmahdollisuuksiin. Vahingonkorvausoikeutemme lähtee täyden korvauksen periaatteesta, mutta periaate ei kuitenkaan ole poikkeukseton. Korvausta voidaan sovitella sekä vahingonaiheuttajasta että vahingonkärsineestä johtuvista syistä. Osapuolten toiminnan luonne voi vaikuttaa myös vakuutuskorvauksiin. Vahingonaiheuttajan tuottamus on yleensä vastuuvakuutuksen ensimmäinen korvausedellytys, mutta kvalifioitu tuottamus johtaa korvauksen alentamiseen tai sen epäämiseen. Vahingonaiheuttajan toiminta voi vaikuttaa eräin edellytyksin myös esinevakuutuksesta maksettavaan korvaukseen. Vahingonkärsineen oma tuottamus voi myös vaikuttaa korvausmahdollisuuksiin esinevakuutuksesta, jossa vahingonkärsinyt on vakuutettuna. 6. luvun aiheena on vakuutussopimussuhteen vaikutus vahingonkärsineen korvausoikeuteen esine- ja vastuuvakuutuksesta. Vakuutuksenottajan ja vakuutetun aiempi käyttäytyminen suhteessaan vakuutuksenantajan kanssa voi vaikuttaa siihen, millaiseksi maksettava korvaus muodostuu. Merkitystä voi olla vakuutusta haettaessa vakuutuksenantajalle annetuilla tiedoilla tai vakuutusmaksun suorittamisen laiminlyönnillä. Vakuutuksenantajan laatimat vakuutussopimuksen ehdot vaikuttavat myös korvauksensaantimahdollisuuteen. Vakuutetulla on lisäksi VSL:ssa määriteltyjä vahinkoriskin pienentämiseen ja vahingon rajoittamiseen liittyviä sivuvelvoitteita, joiden laiminlyönti voi johtaa korvauksen alentamiseen tai epäämiseen. Vahingonkärsinyt ei ole vastuuvakuutuksessa vakuutuksenottajan tai vakuutetun asemassa. Tästä huolimatta vakuutuksenantajalla on tiettyjä velvollisuuksia vahingonkärsinyttä kohtaan VSL:n ja hyvän vakuutustavan perusteella. 7. lukuun on koottu tutkielman loppupäätelmät.
URI: URN:NBN:fi:hulib-201508062703
http://hdl.handle.net/10138/37204
Päiväys: 2012
Oppiaine: Obligation law
Velvoiteoikeus
Obligationsrätt


Tiedostot

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä

Tähän julkaisuun ei ole liitetty tiedostoja

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot