Väestökehityksen vaikutus kunnan asuntotuotantoon ja kaavoitukseen -Tapauskohteena Rovaniemen kaupunki

Show simple item record

dc.contributor Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Geotieteiden ja maantieteen laitos fi
dc.contributor.author Kinnunen, Kaisa fi
dc.date.accessioned 2012-10-12T12:00:28Z
dc.date.available 2012-10-12T12:00:28Z
dc.date.issued 2012-10-12
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/37221
dc.description Vain tiivistelmä. Opinnäytteiden arkistokappaleet ovat luettavissa Helsingin yliopiston kirjastossa. Hae HELKA-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka/index.htm). fi
dc.description Abstract only. The paper copy of the whole thesis is available for reading room use at the Helsinki University Library. Search HELKA online catalog (http://www.helsinki.fi/helka/index.htm). en
dc.description Endast avhandlingens sammandrag. Pappersexemplaret av hela avhandlingen finns för läsesalsbruk i Helsingfors universitets bibliotek. Sök i HELKA-databasen (http://www.helsinki.fi/helka/index.htm). sv
dc.description.abstract Suomen väestörakenteessa tapahtuu tulevaisuudessa muutoksia, joilla on vaikutusta asuntotuotantoon ja kaavoitukseen. Väestörakenne muuttuu vanhusvoittoisemmaksi ja asuntokuntien keskikoko pienenee. Samaan aikaan yksin asuvien määrä ja asuntojen keskikoko kasvavat jatkuvasti. Kunnan asuntotuotannon ja kaavoituksen on pystyttävä vastaamaan niihin kohdistuviin paineisiin. Tämän työn tarkoituksena on tutkia millaisia muutoksia väestökehitys luo asuntotuotantoon ja sen kautta kunnan kaavoitukseen. Työn tutkimusalueena on Rovaniemen kaupunki. Tarkasteluun on otettu liikenteellisiä näkökulmia jalankulku-, joukkoliikenne- ja autokaupungin vyöhykkeet huomioiden. Näiden avulla on muodostettu tulevaisuuden vyöhykkeitä asumisen suhteen kaupunkiseudulle. Työn keskeisenä aineistona on Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä (YKR). Aineiston pohjalta luodaan asuntotuotantoennuste ja paikkatietotarkastelu väestön sijoittumisesta vuodelle 2040 väestön suhteellisen muutoksen avulla. Paikkatietoon pohjautuvaa aineistoa täydentävät aikaisemmat tutkimukset, kirjallisuus ja tilastot. Tutkimus vastaa seuraaviin kysymyksiin: mihin väestö on sijoittunut tulevaisuudessa sekä millaista asuntotuotannon ja kaavoituksen olisi oltava, jotta se vastaisi tulevaisuuden väestön sijoittumista parhaiten. Näiden lisäksi tutkimus selvittää millaisia vyöhykkeitä kaupunkiseuduille voi muodostua tulevaisuudessa asuntotuotannon ja kaavoituksen pohjalta. Tutkimustulosten perusteella väestökehityksellä on vaikutusta kunnan asuntotuotantoon ja kaavoitukseen. Asuntotuotannon tulee kohdistua entistä enemmän kaupunkiseutujen keskustojen jalankulkuvyöhykkeille. Näille alueille tulee kaavoittaa entistä enemmän pienille asuntokunnille suunnattuja asuntoja, joihin varsinkin iäkkäämpi väestö ja yksin asuvat tulevat tulevaisuudessa muuttamaan. Keskustojen ulkopuolelle autokaupunkialueille tulee kaavoittaa omakotitaloalueilta, joissa tulevaisuudessa asuvat suuremmat perheelliset asuntokunnat. Sen sijaan maaseutumaisia alueita uhkaa autioituminen, koska tällä hetkellä niiden väestö koostuu lähinnä iäkkäämmästä sukupolvesta. Työn tutkimusalueella Rovaniemellä väestömäärä kasvaa tarkastelukauden aikana luonnollisen väestönlisäyksen ja muuttoliikkeen seurauksena. Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä kasvaa suhteessa eniten. Asuntotuotantoennusteen mukaan uusien asuntojen tarve seuraavan kolmenkymmenen vuoden aikana on vuositasolla noin 400 asuntoa. Paikkatietomenetelmän avulla ennakoidaan tulevaisuuden väestön sijoittumista. Ennuste perustuu vuosien 2000 ja 2010 väestön suhteelliseen muutokseen eri ikäryhmien osalta. Ruuduttain saatavat tulokset on suhteutettu Tilastokeskuksen väestöennusteisiin. Paikkatietoon pohjautuvan tarkastelun perusteella on tehty Rovaniemen väestön sijoittumista kuvaavia karttoja vuodelle 2040. Suurin osa väestöstä asuu tulevaisuudessa Rovaniemen keskustan alueilla, johon kohdistuu myös suurin asuntojen kysyntä. Keskustan ulkopuolisia alueita sen sijaan uhkaa autioituminen. fi
dc.language.iso fi fi
dc.title Väestökehityksen vaikutus kunnan asuntotuotantoon ja kaavoitukseen -Tapauskohteena Rovaniemen kaupunki fi
dc.type.ontasot Pro gradu -työ fi
dc.subject.discipline Aluetiede fi

Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record