Metro matkalla länteen - Länsimetro pääkaupunkiseudun kehittämisen haasteena ja mahdollisuutena

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/37224
Title: Metro matkalla länteen - Länsimetro pääkaupunkiseudun kehittämisen haasteena ja mahdollisuutena
Author: Suominen, Jouni
Contributor: Helsingin yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Geotieteiden ja maantieteen laitos
Thesis level:
Abstract: Länsimetro on ollut yksi pääkaupunkiseudun kiistanalaisimmista liikennehankkeista. Se on herättänyt vilkasta keskustelua aina 1960-luvun lopulta lähtien, jolloin Helsinki teki periaatepäätöksen metron toteuttamiseksi. Helsingin metron ensimmäinen osa valmistui vuonna 1982, jonka jälkeen metrolinjaa on laajennettu useaan otteeseen. Helsingin tavoite jatkaa metroa lännen suuntaan Espooseen ei sen sijaan toteutunut vuosikymmeniin. Vuonna 2006 Espoo teki periaatepäätöksen, jolla se hyväksyi liikennejärjestelmänsä kehittämisen nimenomaan metrolla. Länsimetron rakentaminen alkoi vuonna 2010. Tässä tutkimuksessa pohditaan mistä problematiikasta metron laajentumisessa pääkaupunkiseudun tapauksessa länteen (Espooseen) on ollut kysymys. Tavoitteena on lisäksi osoittaa millaisia mahdolli- suuksia Länsimetro tuo pääkaupunkiseudun kehittämiseen. Länsimetro edustaa tutkimuksessa ta- pausesimerkkiä, jota tarkastelemalla on pyritty hahmottamaan seudullista maankäytön- ja liikenteen yhteensovittamisen problematiikkaa. Tutkimusmenetelmänä on käytetty laadullisen aineiston analyysia, joka perustuu kirjalliseen aineistoon ja tehtyihin teemahaastatteluihin. Haastattelujen tavoitteena on ollut osoittaa mistä metron laajentumi- seen liittyvät näkemyserot Espoon ja Helsingin välillä ovat johtuneet sekä muodostaa käsitys Länsi- metroon liittyvistä strategisista tavoitteista niin seudullisella kuin paikallisella tasolla. Haastattelutee- mojen laajuuden ja strategisen tarkastelunäkökulman vuoksi haastateltaviksi valikoitui lähinnä virka- miesjohtoa. Haastatteluja tehtiin viisi ja niissä haastateltiin yhteensä seitsemää asiantuntijaa. Lisäksi kaksi asiantuntijaa antoivat kirjallisen vastauksen. Tehdyn haastattelu- ja kirjallisuustutkimuksen pohjalta voidaan todeta, että Länsimetron problema- tiikassa on kyse ennen muuta Espoon ja Helsingin erilaisista kaupunkipolitiikan ja kaupunkisuunnit- telun periaatteista ja tavoitteista. Helsingille seudullinen yhteistyö ja metropoliajattelu ovat olleet jo pitkään strategisesti tärkeitä tavoitteita, kun Espoossa on korostettu itsenäisen kaupungin merkitystä. Joukkoliikenteen näkökulmasta Espoo on panostanut bussiliikenteeseen, jonka on nähty palvelevan asukkaita tasapuolisesti ja soveltuvan metroa paremmin olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen. Metron edellyttämää huomattavaa maankäytön tehostamista ei ole Espoossa pidetty toivottavana. Poliittisen tahdon puute sekä epäselvyydet valtion rahoitusosuudesta metron rakennuskustannuksiin ovat niin ikään hidastaneet Länsimetron toteuttamista. Nyt rakenteilla oleva Länsimetro on pääkaupunkiseudun kilpailukyvyn kannalta tärkeä liikennehanke, jolla pyritään osaltaan kontrolloimaan kasvusta johtuvia kilpailuhaittoja ja edistämään seudun kilpailu- kykyä. Länsimetro kytkeytyy moniin maankäytön, asumisen ja liikenteen kehittämistavoitteisiin, jotka vaikuttavat Helsingin metropolialueen kilpailukykyyn: yhdyskuntarakenteen tiivistäminen, asuntotuo- tannon lisääminen, palveluiden ja työpaikkojen saavutettavuuden parantaminen, elinkeinoelämän vahvistaminen, joukkoliikenteen toimivuuden ja kannattavuuden edistäminen sekä henkilöautoilun vähentäminen. Länsimetroa voidaan pitää esimerkkinä seudullisen yhteistyön parantumisesta, mutta samalla se on väistämättä osoitus vapaaehtoisuuteen perustuvan yhteistyön haavoittuvuudesta, jonka taustalla ovat kuntien pelko itsenäisyyden ja vaikutusvallan menettämisestä. Symbolisesti Länsimetron voi nähdä merkkinä metropoliajattelusta, joka parhaimmillaan sitouttaa eri toimijat ja asukkaat yhteisen tavoitteen taakse.The west metro project has been one of the most controversial traffic issues in the Helsinki Metropolitan Area. The extension of the metro line to Espoo has been on the table ever since the metro was introduced in Helsinki. The first part of the Helsinki metro was completed in 1982 and the line has been expanded various times since. However, plans to expand the metro line westward Espoo didn`t realised until 2006 when the traffic system decision was made by Espoo city council. The building of the west metro began in 2010. The aim of this master’s thesis has been to study what kind of challenge has the west metro been in a regional land use and transport planning context. In addition, the objective of the research is to demonstrate what sort of development possibilities the west metro creates in the Helsinki Metropolitan Area. West metro represents a case study that enables us to understand the complex interaction between transport and land use. The research method was based on analysis of qualitative data including literacy and theme interviews. The main objective of the theme interviews has been to demonstrate the difference of perception between Helsinki and Espoo in connection with the west metro. Moreover, the objective of the interviews has also been to sum up the strategic goals in local and regional context. Five interviews were performed which involved altogether seven persons. In addition, there were two professionals who sent their answers by email. According to the interviews and literature study it can be noted that the problematic of the west metro springs from different targets of city politics and urban planning between Helsinki and Espoo. Helsinki has preferred regional cooperation in favour of prosperous metropolitan area whereas Espoo has valued its independence and autonomy. The public transport in Espoo has been carried preferably by bus traffic. Metro, causing the notable intensification of land use, has seen undesirable in Espoo. Lack of political will and unclarity in state’s portion to be financed for metro’s building costs have also delayed the development of west metro. West metro is an important traffic project for the competitiveness of the Helsinki Metropolitan Area. West metro promotes competition of the Helsinki Metropolitan Area and facilitates to control competition disadvantages caused by growth. West metro is linked to many development targets of land use, housing and transport: densifying land-use, intensifying housebuilding, enabling better accessibility to services and jobs, strengthen of business, improving public transport and reducing car traffic. West metro can be viewed as an example of the improvement in the regional co-operation between municipalities as well as an example of vulnerability of the cooperation based on voluntariness. In a symbolic way west metro can be seen as a sign of metropolis thinking which at its best ties different players to share a common target.
Description: Vain tiivistelmä. Opinnäytteiden arkistokappaleet ovat luettavissa Helsingin yliopiston kirjastossa. Hae HELKA-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka/index.htm).Abstract only. The paper copy of the whole thesis is available for reading room use at the Helsinki University Library. Search HELKA online catalog (http://www.helsinki.fi/helka/index.htm).Endast avhandlingens sammandrag. Pappersexemplaret av hela avhandlingen finns för läsesalsbruk i Helsingfors universitets bibliotek. Sök i HELKA-databasen (http://www.helsinki.fi/helka/index.htm).
URI: http://hdl.handle.net/10138/37224
Date: 2012-10-12
Discipline: Aluetiede


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record