Sopimaton käytös irtisanomisperusteena

Show full item record

Permalink

http://hdl.handle.net/10138/37229
Title: Sopimaton käytös irtisanomisperusteena
Author: Lehtinen, Petra
Contributor: Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta
Thesis level:
Abstract: Tutkielmassa käsitellään työsopimuksen irtisanomista työntekijän sopimattoman käytöksen perusteella. Tut-kielmassa hahmotetaan oikeuskäytäntöön perustuen sitä tasoa ja niitä arviointiin vaikuttavia seikkoja, joissa irtisanomiskynnys on työntekijän sopimattoman käytöksen perusteella katsottu ylittyneen. Työntekijän sopimaton käytös voi ilmetä usealla eri tavalla, kuten voimasanojen käyttönä, väkivallalla uhkaamisella tai väkivallan käyttämisellä, epärehellisyydellä sekä työvelvoitteiden vastaisella menettelyllä. Sopimaton käytös voi kohdistua työtovereihin, esimieheen tai ulkopuolisiin kuten asiakkaisiin. Työntekijä voi syyllistyä työsopimuksen irtisanomiseen oikeuttavaan sopimattomaan käytökseen työtehtävissään mutta myös vapaa-ajalla. Työnantajalle on asetettu velvollisuudeksi toiminnallaan pyrkiä edistämään suhteitaan työntekijöihinsä sekä työntekijöiden keskinäisiä suhteita. Tähän velvollisuuteen kuulu myös hyvän työilmapiirin syntymistä edistävät toimet. Lisäksi työnantajalla on velvollisuus puuttua työpaikalla esiintyvään epäasialliseen käytökseen ja työntekijöiden välisiin eripuraisuuksiin. Työnantajalla ei ole lähtökohtaisesti oikeutta irtisanoa työntekijä n työsopimusta sopimattoman käytöksen perusteella, ellei työntekijälle ole varoituksella annettu mahdollisuutta korjata menettelyään. Lisäksi työnantajan on ennen irtisanomista selvitettävä, olisiko irtisanominen vältettävissä sijoittamalla työntekijä muihin työtehtäviin. Mikäli sopimaton käytös ilmentää kuitenkin niin vakava työntekijän työsuhteeseen liittyvää rikkomusta, että työnantajalta ei voida kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista, ei työnantajalla ole velvollisuutta antaa varoitusta tai selvittää mahdollisuutta työntekijän uudelleen sijoittamiseksi. Irtisanomisperusteen arviointiin vaikuttavat monet eri tekijät. Irtisanominen edellyttää aina asiallista ja painavaa syytä. Lisäksi irtisanomisperusteen laillisuutta arvioitaessa on otettava huomioon kaikki asiaan vaikuttavat seikat kokonaisuutena. Sopimaton käytös irtisanomisperusteena on käsitteenä laaja-alainen ja sen alle voidaan lukea useita erilaisia työntekijän käyttäytymisen ilmenemismuotoja. Koska irtisanomistilanteet eroavat aloittain ja työpaikoittain, on tutkielmassa selvitetty yleisellä tasolla irtisanomisperusteen olemassaoloon vaikuttavia tekijöitä ja esitetty tilanteita, joissa irtisanomiskynnys on tai ei ole ylittynyt työntekijän sopimattoman käytöksen perusteella.
Description: Vain tiivistelmä. Opinnäytteiden arkistokappaleet ovat luettavissa Helsingin yliopiston kirjastossa. Hae HELKA-tietokannasta (http://www.helsinki.fi/helka/index.htm).Abstract only. The paper copy of the whole thesis is available for reading room use at the Helsinki University Library. Search HELKA online catalog (http://www.helsinki.fi/helka/index.htm).Endast avhandlingens sammandrag. Pappersexemplaret av hela avhandlingen finns för läsesalsbruk i Helsingfors universitets bibliotek. Sök i HELKA-databasen (http://www.helsinki.fi/helka/index.htm).
URI: http://hdl.handle.net/10138/37229
Date: 2012-10-13
Discipline: Työoikeus


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record