Taloudellinen kehitys ja vahva valtio : Suomen suuriruhtinaskunta 1809-1913, Tansania 1961-1986

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8327-3
Title: Taloudellinen kehitys ja vahva valtio : Suomen suuriruhtinaskunta 1809-1913, Tansania 1961-1986
Author: Poropudas, Olli
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Economic and Political Studies
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2012-11-10
Belongs to series: URN:ISSN:2243-3643
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8327-3
http://hdl.handle.net/10138/37264
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: The subject of this dissertational study in the field of world politics is the influence of policy on the economic development of the Grand Duchy of Finland between 1809 and 1913. The following research questions are addressed: 1) When did economic development begin in Finland? 2) Why did it begin? and 3) Why did Finland - in contrast to many other countries that have made the same endeavour - succeed in its development attempts? The study s empirical research is based on a state-centred approach to political economy and was carried out in accordance with comparative historical research method relying on secondary sources. The study shows that Finland s economic development began in the mid-1800s as a part of the policy of the Russian Empire to regain its position in international politics lost in the Crimean war. Both in Russia and Finland, free market institutions began to be built that created the preconditions for the start of economic development. The reasons for Finland's success are explored through the claim made in theoretical debate that the countries which succeed in economic development are those whose leaders set it as an aim and where the state is strong. This assertion is investigated by comparing the economic policies of Finland in the early and late 19th century and contrasting Finland with a country that failed in its economic development: Tanzania in the years 1961-1980. The study shows that the Grand Duchy's economic stagnation in the first half of the 1800s was due to decision-markers reluctance to make the necessary institutional changes. The mid-century policy change was smoothly achieved because decision-makers had at their disposal a strong state that had been created in an earlier historical period. An analysis of Tanzania's recipe of African socialism shows that the country's economic policy was often at odds with economic development, and when economic development was finally set as a goal, the population could not be mobilised to work toward it. The background to the failure was the political leadership's incompetence in economic policy as well as weak government. In the dissertation, the cases of Finland and Tanzania are used as a basis for discussing the applicability of the strong state theory for explaining the problem of developing countries, and Wallerstein's world-system theory is critically considered.Maailmanpolitiikan alaan kuuluvan väitöskirjatutkimuksen kohteena on politiikan vaikutus Suomen suuriruhtinaskunnan taloudelliseen kehitykseen vuosina 1809 - 1913. Tutkimuskysymykset ovat: 1) milloin taloudellinen kehitys käynnistyi Suomessa, 2) miksi se käynnistyi, ja 3) miksi Suomi - toisin kuin monet muut sitä yrittäneet maat - onnistui kehittymispyrkimyksissään? Empiirinen tutkimus perustuu poliittisen taloustieteen, erityisesti sen valtiokeskeiseen lähestymistapaan ja on tehty vertailevan historian tutkimuksen menetelmän mukaisesti sekundäärilähteisiin nojaten. Tutkimus osoittaa Suomen taloudellisen kehityksen käynnistyneen 1800-luvun puolessa välissä osana Venäjän keisarikunnan politiikkaa, jolla Venäjä pyrki saamaan takaisin Krimin sodassa menettämänsä kansainvälispoliittisen aseman. Venäjällä ja Suomessa ruvettiin rakentamaan markkinatalouden instituutioita, jotka loivat edellytykset taloudellisen kehityksen käynnistymiselle. Suomen menestyksen syitä lähestytään teoreettisen keskustelun tuottamalla väitteellä, jonka mukaan talouskehityksessä onnistuvat maat, joiden johto asettaa sen tavoitteeksi ja joissa on vahva valtio. Väitettä tutkitaan vertaamalla toisiinsa Suomen 1800-luvun alku- ja loppupuolen talouspolitiikkoja, sekä vertaamalla Suomea talouskehityksessään epäonnistuneeseen Tansaniaan vuosina 1961 - 1986. Tutkimus osoittaa, että suuriruhtinaskunnan 1800-luvun alkupuoliskon talouden pysähtyneisyys johtui päätöksentekijöiden haluttomuudesta tarvittaviin institutionaalisiin muutoksiin. Vuosisadan puolivälin politiikan muutos toteutui kitkattomasti, koska päätöksentekijöiden käytössä oli aikaisemman historian aikana muotoutunut vahva valtio. Tansanian toteuttaman afrikkalaisen sosialismin analyysi osoittaa, että maan talouspolitiikka oli ensin ristiriidassa taloudellisen kehittämisen kanssa, ja kun talouskehitys vihdoin asetettiin tavoitteeksi, väestöä ei saatu toimimaan sen mukaisesti. Epäonnistumisen taustalla olivat poliittisen johdon talouspoliittinen taitamattomuus ja heikko hallinto. Suomen ja Tansanian tapausten pohjalta työssä keskustellaan vahvan valtion teorian soveltuvuudesta kehitysmaaongelman selittämiseen ja pohditaan kriittisesti wallersteinilaista maailmanjärjestelmäteoriaa.
Subject: yleinen valtio-oppi
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
taloudel.pdf 3.634Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record