Osakeyhtiön toimivan johdon tuottamus ja tuottamuksen arviointi liiketoimintapäätöksessä

Show full item record

Permalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201508062717
Title: Osakeyhtiön toimivan johdon tuottamus ja tuottamuksen arviointi liiketoimintapäätöksessä
Author: Muurman, Markus
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Law
Thesis level: master's thesis
Abstract: Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion – Faculty Oikeustieteellinen tiedekunta Laitos/Institution– Department Tekijä/Författare – Author Markus Muurman Työn nimi / Arbetets titel – Title Osakeyhtiön toimivan johdon tuottamus ja tuottamuksen arviointi liiketoimintapäätöksessä Oppiaine /Läroämne – Subject Yleinen velvoiteoikeus Työn laji/Arbetets art – Level OTM-tutkielma Aika/Datum – Month and year 2.10.2012 Sivumäärä/ Sidoantal – Number of pages VIII + 73 Tiivistelmä/Referat – Abstract Tarkastelen tutkielmassani sitä, millainen menettely liiketoimintapäätöksiä tehtäessä synnyttää voimassa olevan oikeuden mukaan osakeyhtiön toimivalle johdolle yhtiöoikeudellisen vahin-gonkorvausvastuun. Mielenkiinto ei kohdistu toimivan johdon vahingonkorvausvastuuseen si-nänsä, vaan pelkästään sen tuottamusedellytykseen. Tavoitteenani on selvittää, mikä on tuotta-musta ja kuinka tuottamusta arvioidaan liiketoimintapäätösten yhteydessä. Tarkastelen erityisesti johdon huolellisuus- ja lojaliteettivelvollisuuksia, tuottamusarvioinnin objektiivisia ja subjek-tiivisia tekijöitä sekä normien ja riskien merkitystä liiketoimintapäätöksiin liittyvässä tuotta-musarvioinnissa. Osakeyhtiön toimivan johdon huolellisuusvaatimus saa sisältönsä johdon fidusiaarisista velvol-lisuuksista. Yhtiöön kohdistuvaa lojaaliutta voidaan pitää huolellisuuden perusedellytyksenä. Yhtiölle vieraat intressit eivät saa vaikuttaa johdon päätöksentekoon. Lojaaliuden lisäksi johdon on toimittava huolellisesti liiketoimintapäätöksiä tehdessään. Tuottamuksen kannalta ratkaisevaa on, onko päätös tehty huolellisen selvityksen ja harkinnan perusteella, joten johdolta vaadittua huolellisuutta voidaan kuvata menettelylliseksi. Päätöksen osoittautuminen kannattamattomaksi ei ole itsessään osoitus tuottamuksesta. Päätöksen sisällön osalta riittää, että johto on voinut päätöksentekohetkellä perustellusti pitää päätöstä yhtiön edun mukaisena. Toimivan johdon tuottamusta arvioidaan sekä objektiivisen että subjektiivisen huolellisuuden mittapuun mukaan. Objektiivisen mittapuun lisäksi johtajalta vaaditaan sellaista huolellisuutta, jonka johtajan erityinen osaaminen mahdollistaa. Joissakin tilanteissa tuottamus voi konkreetti-sesti ilmetä johtoa velvoittavan normin vastaisena menettelynä. Jos johdolta yksittäistapauksessa vaadittavaa huolellisuutta ei voida täsmentää nimenomaisen käyttäytymisohjeita sisältävän normin avulla, johdon tuottamusta on arvioitava riskiperusteisesti. Koska taloudelliseen toimin-taan liittyy aina tappion vaara ja koska johto joutuu välttämättä toimimaan epävarmoissa olo-suhteissa, suuriakin taloudellisia riskejä voidaan pitää hyväksyttävinä. Riskien on kuitenkin oltava yhtiön edun mukaisia, mikä tarkoittaa, että riskitaso on määritettävä yhtiön voitontuotta-mistarkoitusta vastaavaksi. Avainsanat – Nyckelord – Keywords osakeyhtiö, hallitus, toimitusjohtaja, tuottamus, tuottamusarviointi, liiketoimintapäätösperiaate Säilytyspaikka – Förvaringställe – Where deposited Keskustakampuksen kirjasto Muita tietoja – Övriga uppgifter – Additional information
URI: URN:NBN:fi:hulib-201508062717
http://hdl.handle.net/10138/37292
Discipline: Obligation law
Velvoiteoikeus
Obligationsrätt


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Osakeyhtin toim ... i liiketoimintaptksess.pdf 407.9Kb PDF View/Open
Osakeyhtiön toi ... iketoimintapäätöksessä.pdf 407.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record