Yliopiston etusivulle Suomeksi På svenska In English Helsingin yliopisto

Osakeyhtiön toimivan johdon tuottamus ja tuottamuksen arviointi liiketoimintapäätöksessä

Show full item record

Files in this item

Files Description Size Format View/Open
Osakeyhtin toim ... i liiketoimintaptksess.pdf 417.7Kb PDF View/Open
Use this URL to link or cite this item: http://hdl.handle.net/10138/37292
Vie RefWorksiin
Title: Osakeyhtiön toimivan johdon tuottamus ja tuottamuksen arviointi liiketoimintapäätöksessä
Author: Muurman, Markus
Contributor: Helsingin yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta
Thesis level:
Abstract: Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion – Faculty
Oikeustieteellinen tiedekunta Laitos/Institution– Department
Tekijä/Författare – Author
Markus Muurman
Työn nimi / Arbetets titel – Title
Osakeyhtiön toimivan johdon tuottamus ja tuottamuksen arviointi liiketoimintapäätöksessä
Oppiaine /Läroämne – Subject
Yleinen velvoiteoikeus
Työn laji/Arbetets art – Level
OTM-tutkielma Aika/Datum – Month and year
2.10.2012 Sivumäärä/ Sidoantal – Number of pages
VIII + 73
Tiivistelmä/Referat – Abstract
Tarkastelen tutkielmassani sitä, millainen menettely liiketoimintapäätöksiä tehtäessä synnyttää voimassa olevan oikeuden mukaan osakeyhtiön toimivalle johdolle yhtiöoikeudellisen vahin-gonkorvausvastuun. Mielenkiinto ei kohdistu toimivan johdon vahingonkorvausvastuuseen si-nänsä, vaan pelkästään sen tuottamusedellytykseen. Tavoitteenani on selvittää, mikä on tuotta-musta ja kuinka tuottamusta arvioidaan liiketoimintapäätösten yhteydessä. Tarkastelen erityisesti johdon huolellisuus- ja lojaliteettivelvollisuuksia, tuottamusarvioinnin objektiivisia ja subjek-tiivisia tekijöitä sekä normien ja riskien merkitystä liiketoimintapäätöksiin liittyvässä tuotta-musarvioinnissa.

Osakeyhtiön toimivan johdon huolellisuusvaatimus saa sisältönsä johdon fidusiaarisista velvol-lisuuksista. Yhtiöön kohdistuvaa lojaaliutta voidaan pitää huolellisuuden perusedellytyksenä. Yhtiölle vieraat intressit eivät saa vaikuttaa johdon päätöksentekoon. Lojaaliuden lisäksi johdon on toimittava huolellisesti liiketoimintapäätöksiä tehdessään. Tuottamuksen kannalta ratkaisevaa on, onko päätös tehty huolellisen selvityksen ja harkinnan perusteella, joten johdolta vaadittua huolellisuutta voidaan kuvata menettelylliseksi. Päätöksen osoittautuminen kannattamattomaksi ei ole itsessään osoitus tuottamuksesta. Päätöksen sisällön osalta riittää, että johto on voinut päätöksentekohetkellä perustellusti pitää päätöstä yhtiön edun mukaisena.

Toimivan johdon tuottamusta arvioidaan sekä objektiivisen että subjektiivisen huolellisuuden mittapuun mukaan. Objektiivisen mittapuun lisäksi johtajalta vaaditaan sellaista huolellisuutta, jonka johtajan erityinen osaaminen mahdollistaa. Joissakin tilanteissa tuottamus voi konkreetti-sesti ilmetä johtoa velvoittavan normin vastaisena menettelynä. Jos johdolta yksittäistapauksessa vaadittavaa huolellisuutta ei voida täsmentää nimenomaisen käyttäytymisohjeita sisältävän normin avulla, johdon tuottamusta on arvioitava riskiperusteisesti. Koska taloudelliseen toimin-taan liittyy aina tappion vaara ja koska johto joutuu välttämättä toimimaan epävarmoissa olo-suhteissa, suuriakin taloudellisia riskejä voidaan pitää hyväksyttävinä. Riskien on kuitenkin oltava yhtiön edun mukaisia, mikä tarkoittaa, että riskitaso on määritettävä yhtiön voitontuotta-mistarkoitusta vastaavaksi.


Avainsanat – Nyckelord – Keywords
osakeyhtiö, hallitus, toimitusjohtaja, tuottamus, tuottamusarviointi, liiketoimintapäätösperiaate
Säilytyspaikka – Förvaringställe – Where deposited
Keskustakampuksen kirjasto
Muita tietoja – Övriga uppgifter – Additional information
URI: http://hdl.handle.net/10138/37292
Date: 2012-10-24
This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search Helda


Advanced Search

Browse

My Account