Kolmiportainen tuki opettajan työssä : miten kolmiportaista tukimallia toteutetaan vantaalaisissa alakouluissa?

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201210309543
Title: Kolmiportainen tuki opettajan työssä : miten kolmiportaista tukimallia toteutetaan vantaalaisissa alakouluissa?
Author: Laakso, Outi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2012
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201210309543
http://hdl.handle.net/10138/37341
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education
Kasvatustiede
Pedagogik
Abstract: Aims. In the year 2010, the Finnish national core curriculum for basic education went through some amendments and additions when it comes to support for learning and schooling. A new three-step support model was introduced. The new support model contained general, intensified and special support. The aim of this thesis is to find out how primary school teachers execute the three-step support model at Vantaa: what support measures are most valued and who fills out the support model's pedagogical documents? The support model's aims and goals are also examined. The last aim is to compare the three-step support model to the idea of an inclusive school. Can we say that our education system is now more inclusive than what it was before? Methods. The research began with an interview with the person who is responsible for the planning of education in Vantaa. After the interview, part of the primary school teachers of Vantaa (N=61) answered to a questionnaire about the three-step support model. The research was conducted as a mixed method research because it has elements from both qualitative and quantitative research. The interview answers were analyzed by using content analysis. Quantitative methods were used while analyzing the questionnaire answers with the IBM SPSS Statistics 20-program. Results and conclusions. The study showed that the primary school teachers value differentiation, collaboration between school and home and part-time special education the most. Special education was valued as a part of the special support. Pedagogical documents were most likely filled by the class teacher or the special needs teacher although the work is assigned to class teachers . Collaboration between teachers was valued when filling the pedagogical documents. It's difficult to estimate how the goals of the three-step support model have been achieved. During the time of this research the new model had been used only for six months. The teachers admitted that more pupils are studying in mainstream education because of the new support model. Nevertheless the teachers felt that the education system needs special education schools and classes. They did not agree with the idea of shutting down all the special education schools.Tavoitteet. Vuonna 2010 perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin tehtiin muutoksia oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tuen kohdalle. Käyttöön otettiin kolmiportainen tukimalli, jossa oppilaalle annettavaa tukea annetaan yleisen, tehostetun ja erityisen tuen keinoin. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, kuinka kolmiportaista tukimallia on lähdetty toteuttamaan vantaalaisissa alakouluissa. Toteutuksen tasolla tutkitaan, mitä tukimuotoja pidetään tukimallin kannalta tärkeimpinä, ja kuka täyttää tukimalliin liittyvät pedagogiset asiakirjat. Samalla selvitetään, kokevatko opettajat tukimallille asetettujen tavoitteiden toteutuneen. Lopuksi kolmiportaista tukimallia tarkastellaan sen taustalla vaikuttavan inkluusion käsitteen avulla. Kokevatko opettajat kolmiportaisen tukimallin muuttaneen koulujärjestelmäämme inklusiivisempaan suuntaan? Menetelmät. Tutkimuksen tutkimuskysymyksiä selvitettiin haastattelemalla Vantaan opetustoimen suunnittelijaa. Haastattelun pohjalta vantaalaisille alakoulun opettajille (N=61) laadittiin E-lomakekysely. Tutkimuksen tuloksia analysoitiin mixed methods -tutkimuksen tavoin yhdistelemällä laadullista ja määrällistä tutkimusotetta. Haastattelu on osa tutkimuksen laadullista aineistoa, joka analysointiin sisällönanalyyttisin keinoin. Kyselylomakkeen vastauksia käsiteltäessä käytettiin apuna tilastolaskennallisia analysointimenetelmiä IBM SPSS Statistics 20-ohjelmalla. Tulokset ja johtopäätökset. Tutkimustulokset osoittivat, että opettajat kokivat kolmiportaisen tukimallin tärkeimmiksi tukimuodoiksi opetuksen eriyttämisen, kodin ja koulun välisen yhteistyön sekä osa-aikaisen erityisopetuksen. Luokkamuotoista erityisopetusta arvostettiin osana erityistä tukea. Pedagogisten asiakirjojen täyttäminen näyttäytyi kouluilla osana luokanopettajien ja erityisopettajien työtä, vaikka työ on ohjeistettu luokanopettajien tehtäväksi. Opettajien välistä yhteistyötä arvostettiin asiakirjoja laadittaessa. Tukimallille asetettujen tavoitteiden toteutumista oli vielä vaikea arvioida, sillä tukimalli oli ollut käytössä kyselyä toteutettaessa vasta puolisen vuotta. Opettajat kokivat, että yhä useampi oppilas opiskelee tukimallin ansioista yleisopetuksen puolella, ja myös inklusiivisia kasvatustavoitteita pidettiin tärkeinä, mutta opettajat eivät nähneet erityiskoulujen ja -luokkien lakkauttamista tarpeellisena. Erityiskoulujen lakkauttaminen aiheutti opettajissa eniten vastarintaa.
Subject: three-step support model
inclusion
change
teacher's work
kolmiportainen tukimalli
inkluusio
muutos
opettajan työ
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
kolmipor.pdf 605.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record