Finnish Pupils' Communicative Language Use of English in Interviews in Basic Education Grades 1 - 6

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-7864-4
Title: Finnish Pupils' Communicative Language Use of English in Interviews in Basic Education Grades 1 - 6
Alternative title: Suomalaisten oppilaiden viestinnällinen englannin kielen käyttö haastatteluissa perusopetuksen luokilla 1 - 6
Author: Rahman, Helinä
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, opettajankoulutuslaitos
Helsingfors universitet, beteendevetenskapliga fakulteten, institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2012-11-30
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-7864-4
http://hdl.handle.net/10138/37429
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: The aim of this study was to describe, analyse and interpret Finnish pupils communicative language use of English in interviews in basic education grades 1 - 6. The pupils communicative language use of English was studied through the analysis of communication strategies and language functions. This study was a case study which contained ethnographic features. The research questions were the following: 1. What communication strategies do Finnish pupils use to cope with the interviewer's questions in interviews? 2. What language functions do the Finnish pupils use when being interviewed in English? 3. In what ways does an English-language interviewer support the pupils coping with English? The data consisted of pupils in basic education grades 1 - 6 who were in Content and Language Integrated Learning (CLIL) classes and studied partly in English. The pupils (N=7) were interviewed once at the end of each spring term during their first six school years, which provided 42 audio-recorded interviews, each 5 - 15 minutes in length. The data was analysed through qualitative content analysis methods. The main research finding was that the pupils were able to communicate in English by using various communication strategies and language functions from grade 1 onwards. The interviewer's role in helping pupils to cope in interviews was particularly important in grades 1 - 2 when, with the help of the interviewer, the pupils managed to communicate successfully. The older the pupils were, the less help that was needed, and the interviews had more and more conversational features. There were differences in using communication strategies between pupils and grades. Some of the pupils were strongly using achievement strategies and others avoiding. In the early grades, more avoiding was identified, but with the help of the interviewer, the communication was successful. The language functions were usually informative in character, but the older pupils used more argumentative features. Both the communication strategies and language functions used by the pupils were concentrated in a few common categories in grades 4 - 6. The interviewer used many strategies to support the pupils coping in English in the interviews. He was able to change his strategies according to the pupils needs to maximise the pupils communicative language use of English as the interviewer knew the pupils beforehand. --------- The study indicated that oral practice of English over time in small group sessions with a teacher who speaks English as his native language creates a good context in which to practise the communicative language use of English with functional aims. The data also demonstrated that pupils with a multicultural background were good at communicative language use overall and that some of them were able to use several foreign languages. Keywords: communicative language use, communication strategies, language functions, interviewer's strategies, Content and Language Integrated Learning (CLIL)Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata, analysoida ja tulkita suomalaisten oppilaiden viestinnällistä englannin kielenkäyttöä haastatteluissa perusopetuksessa luokilla 1 - 6. Oppilaiden viestinnällistä englannin kielenkäyttöä tutkittiin viestintästrategioiden ja kielen funktioiden analyysin kautta. Tutkimuskysymykset olivat seuraavat: 1. Mitä viestintästrategioita suomalaiset oppilaat käyttävät selvitäkseen haastattelijan kysymyksistä haastatteluissa?, 2. Mitä kielen funktioita suomalaiset oppilaat käyttävät puhuessaan englantia? ja 3. Millä tavoin englanninkielinen haastattelija tukee oppilaiden selviytymistä englannin kielellä? Aineisto koostui oppilaista, jotka opiskelivat CLIL -luokilla osittain englanniksi. Oppilaat (N=7) haastateltiin kerran kunkin kevätlukukauden lopulla kuuden ensimmäisen kouluvuoden aikana, mistä koostui 42 audiotallennettua haastattelua pituudeltaan 5 - 15 minuuttia. Tämä tutkimus oli etnografisia piirteita sisältävä tapaustutkimus. Tutkimusaineisto analysoitiin kvalitatiivisin sisällönanalyysimenetelmin. Päätutkimustulos oli se, että oppilaat kykenivät viestimään englannin kielellä käyttämällä useita viestintästrategioita ja kielen funktioita ensimmäiseltä luokalta lähtien. Haastattelijan tehtävä auttaa oppilaita selviytymään haastatteluissa oli erityisen tärkeä luokilla 1 - 2, jolloin haastattelijan avustuksella oppilaat onnistuivat viestinnässään. Mitä vanhemmaksi oppilaat tulivat, sitä vähemmän haastattelijan apua he tarvitsivat, ja haastattelut muuttuivat yhä enemmän keskustelun kaltaisiksi. Viestintästrategioiden käyttö vaihteli oppilaittain ja luokkatasoittain. Jotkut oppilaat käyttivät saavutusstrategioita ja toiset taas välttelystrategioita. Alimmilla luokilla havaittiin enemmän välttelystrategioita, mutta haastattelijan avulla viestinnän epäonnistumiset vältettiin. Useita kielen funktioita löytyi myös suomalaisten oppilaiden viestinnällisessä englannin kielenkäytössä. Kielen funktiot olivat yleensä luonteeltaan informatiivisia, mutta mitä vanhemmaksi oppilaat tulivat, sitä enemmän perustelufunktioita havaittiin. Oppilaisen käyttämät viestintästrategiat ja kielen funktiot keskittyivät muutamiin tiettyihin kategorioihin luokilla 4 - 6. Haastattelija käytti monia strategioita tukeakseen oppilaiden selviytymistä haastatteluissa englannin kielellä. Hän onnistui vaihtelemaan strategioitaan oppilaiden tarpeiden mukaan mahdollistaakseen heidän viestinnällisen englannin kielen käytön, koska haastattelija tunsi oppilaat entuudestaan. Tutkimus antoi viitteitä siitä, että englannin kielen suullinen harjoittelu pienryhmissä englantia äidinkielenään puhuvan opettajan kanssa luo hyvän ympäristön harjoitella viestinnällistä englannin kielenkäyttöä tavoitteellisin päämäärin. Aineisto osoitti myös, että oppilaat, joilla on monikulttuurinen tausta, olivat hyviä viestinnällisessä kielenkäytössä yleisesti ja jotkut heistä pystyivät käyttämään useita vieraita kieliä. Avainsanat: viestinnällinen kielenkäyttö, viestintästrategiat, kielen funktiot, haastattelijan strategiat, sisältöpainotteinen kielenopetus (CLIL)
Subject: kasvatustiede
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
rahman_dissertation.pdf 2.335Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record