Vakuuttava esiintyminen verkkotelevision uutisvideoissa

Näytä kaikki kuvailutiedotPysyväisosoite

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201211079634
Julkaisun nimi: Vakuuttava esiintyminen verkkotelevision uutisvideoissa
Tekijä: Marin, Hanni
Muu tekijä: Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Käyttäytymistieteiden laitos
Julkaisija: Helsingfors universitet
Päiväys: 2012
Kieli: fi
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201211079634
http://hdl.handle.net/10138/37430
Opinnäytteen taso: pro gradu -tutkielmat
Oppiaine: Phonetics (Speech Communication)
Fonetiikka (Puheviestintä)
Fonetik (talkommunikation)
Tiivistelmä: The aim of the study was to describe persuasive performance and its impressions in Communications Agency Deskis 'Oma Puheenvuoro' concept's news videos. Persuasive performance was explored in a new context from the fields of television and internet media studies. The new concept was web television. The theories and studies were chosen to fit with the context and persuasiveness. The purpose was to find out how persuasive performance is in online videos and what kinds of impressions does persuasive performance create. Persuasive performance and its implications were evaluated based on six Communications Agency Deski's news videos. The evaluation was done by an evaluation panel that consisted of communications professionals. Two evaluation measurements were created for the study. The first measurement measured persuasive performance in the online videos by thirteen statements which were divided in to four performance skill areas. The other measurement weighted the impressions of the performance by seventeen statements. Both measurements had open commentary options with the purpose of deepening the study results. The evaluation panel evaluated the performances persuasive and the impressions of the performance positive. Argumentation and content skills were seen as more persuasive than speech structure and articulacy skills. Relevance, credibility and consistency were evaluated as persuasive impressions of performance where as compelling, pleasant or interesting impressions were not seen as persuasive. Based on the results a conclusion can be made that the persuasive performance in online television can be studied by comparing the level of persuasiveness compared to the impressions of performance. The results indicate that certain features in online television context influence the persuasiveness. The results of this study contribute to enhancing the persuasive performance in online television shows.Tutkielman tavoitteena oli kuvailla vakuuttavaa esiintymistä ja sen pohjalta syntyneitä vaikutelmia viestintätoimisto Deskin 'Oma puheenvuoro' -konseptin uutisvideoissa. Tutkielmassa vakuuttavaa esiintymistä tarkasteltiin verkkomedian ja -television tutkimuksen teorian pohjalta luodussa uudessa kontekstissa, verkkotelevisiossa. Tutkielmassa tarkasteltiin niitä esiintymisen teorioita ja tutkimuksia, jotka sopivat tutkittavaan kontekstiin ja vakuuttavuuteen. Tarkoituksena oli selvittää, miten vakuuttavaa esiintyminen tutkimukseen valituissa uutisvideoissa on ja millaisia vaikutelma vakuuttavasta esiintymisestä syntyy. Vakuuttavaa esiintymistä ja sen pohjalta syntyneitä vaikutelmia arvioitiin kuuden viestintätoimisto Deskin uutisvideon pohjalta. Arvioinnin suoritti arvioijapaneeli, joka koottiin viestinnän ammattilaisista. Tutkielman aineiston keruulle loin kaksi mittaria. Ensimmäisellä mittarilla mitattiin uutisvideoilla esiintymisen vakuuttavuutta kolmellatoista väittämällä, jotka jaettiin neljään esiintymistaitoalueeseen. Toisella mittarilla mitattiin esiintymisen pohjalta syntyneitä vaikutelmia seitsemällätoista väittämällä. Lisäksi arvioijat vastasivat avoimiin kysymyksiin. Arvioijapaneeli arvioi esiintymistä vakuuttavaksi ja esiintymisen pohjalta syntyneitä vaikutelmia myönteisiksi. Argumentoinnin ja sisällön taitojen nähtiin olevan esiintymisessä vakuuttavampia kuin puheen rakentamisen ja ilmaisutaidot. Arvioijapaneeli arvioi esiintymisen vaikutelmista vakuuttaviksi asiallisuuden, uskottavuuden ja johdonmukaisuuden. Sen sijaan mukaansa tempaavaa, miellyttävää tai kiinnostavaa vaikutelmaa ei nähty vakuuttavuuden kannalta oleellisina. Tulosten perusteella voidaan todeta, että verkkotelevisiossa esiintymisen vakuuttavuutta on perusteltua tutkia vertaamalla vakuuttavuuden tasoa esiintymisestä syntyneisiin vaikutelmiin. Tulokset osoittavat, että verkkotelevision kontekstissa tietyt ominaiset esiintymisen piirteet vaikuttavat vakuuttavuuteen. Työn tulokset auttavat tehostamaan esiintymisen vakuuttavuutta verkkotelevisio ohjelmissa.
Avainsanat: appearance
context
implication
information network
online television
esiintyminen
konteksti
televisio
tietoverkko
uusmedia
vakuuttava
Tekijänoikeustiedot: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.
Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Tiedostot

Latausmäärä yhteensä: Ladataan...

Tiedosto(t) Koko Formaatti Näytä
vakuutta.pdf 973.9KB PDF Avaa tiedosto

Viite kuuluu kokoelmiin:

Näytä kaikki kuvailutiedot