Sosiaalinen asema ja terveyskäyttäytyminen : Lukiolaisten ja ammattioppilaitoksissa opiskelevien nuorten erot

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272193
Title: Sosiaalinen asema ja terveyskäyttäytyminen : Lukiolaisten ja ammattioppilaitoksissa opiskelevien nuorten erot
Author: Ruokolainen, Otto
Other contributor: Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos
University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Social Research
Helsingfors universitet, Statsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för socialvetenskaper
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2012
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201703272193
http://hdl.handle.net/10138/37440
Thesis level: master's thesis
Discipline: Sociology
Sosiologia
Sociologi
Abstract: Tässä tutkimuksessa tarkastellaan lukiolaisten ja ammattioppilaitoksissa opiskelevien nuorten terveyskäyttäytymisen eroja. Päämääränä on tarkentaa kuvaa tekijöistä, jotka ovat yhteydessä ja vaikuttavat tupakoinnissa, alkoholinkäytössä ja huumeiden kokeilussa havaittuihin eroihin. Tutkimuksen lähtökohtana on huomio sosiaalisen taustan mukaisista terveyseroista. Terveyserot jakaantuvat väestössä sosiaalisen aseman mukaan siten, että alemmissa asemissa olevilla on huonompi terveys verrattuna korkeammassa asemassa olevien terveyteen. Vaikka tiedot terveyseroja selittävistä tekijöistä ovat puutteelliset, pidetään yleisesti yhtenä eroja selittävänä tekijänä terveyteen liittyvää käyttäytymistä, eli terveyskäyttäytymistä. Nuorten terveyskäyttäytymisellä on suuri merkitys terveyserojen synnyssä, mikä on huomioitu eriarvoisuuden kaventamiseen tähtäävässä terveys- ja yhteiskuntapolitiikassa. Viime vuosina on alettu kiinnittää huomiota varsinkin lukiolaisten ja ammattiin opiskelevien terveyskäyttäytymisen eroihin, mutta eroja ei ole tähän mennessä pyritty selittämään. Useat tekijät ovat aiemman kirjallisuuden perusteella yhteydessä nuoren terveyteen liittyvään käyttäytymiseen. Tässä tutkimuksessa terveyskäyttäytymisessä havaittua vaihtelua pyritään selittämään ennen kaikkea perheeseen liittyvien tekijöiden ja toisaalta nuoren muun terveyskäyttäytymisen avulla. Aineistona käytetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuoden 2011 Kouluterveyskyselyä (N=39 532). Kouluterveyskysely on oppilaitoksissa toteutettava tutkimus, jonka perusjoukkona ovat lukion ja ammattioppilaitoksen ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijat. Tutkimusmenetelminä käytetään kvantitatiivisia menetelmiä: ristiintaulukointia, khii toiseen -riippumattomuustestiä ja logistista regressioanalyysia. Lukiolaisten osuus aineistossa on 58 prosenttia ja ammattioppilaitoksissa opiskelevien osuus 42 prosenttia. Lukiolaisten ja ammattiin opiskelevien terveyskäyttäytymisessä on havaittavissa suuria eroja. Terveydelle haitallinen käyttäytyminen on yleisempää ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevilla kuin lukiolaisilla. Poikien terveyskäyttäytyminen näyttäytyy hieman terveydelle haitallisemmalta verrattuna tyttöjen käyttäytymiseen. Perhetaustaan liittyvien tekijöiden vaikutus terveyskäyttäytymisen eroihin on vähäinen. Tupakointi näyttää liittyvän vahvemmin perhetekijöihin kuin alkoholinkäyttö tai huumeiden kokeilu. Sosiaalisen taustan sijaan eri oppilaitoksissa opiskelevien terveyskäyttäytymisessä havaittua vaihtelua selittää ennen kaikkea nuoren muu terveyskäyttäytyminen, josta varsinkin tupakointi ja alkoholinkäyttö selittävät suuren osan. Terveydelle haitallinen käyttäytyminen näyttää myös kasaantuvan juuri näiden tekijöiden suhteen. Tulosten perusteella nuorten terveyskäyttäytyminen on kokonaisuus, johon liittyy sekä perhetaustaan liittyvät tekijät että nuoren muu terveyskäyttäytyminen. Vaikka nuoren oma terveyteen liittyvä käyttäytyminen on perhetaustaa merkittävämpi tekijä selitettäessä terveyskäyttäytymisessä havaittuja eroja, on myös perhetaustaan liittyvät muuttujat otettava huomioon näiden erojen tutkimisessa. Terveyteen liittyvän eriarvoisuuden kitkemisessä ja terveyttä edistävän käyttäytymisen tukemisessa tulisi kiinnittää huomio laajasti nuorten elämän eri osa-alueille.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Ruokolainen_pro gradu.pdf 2.519Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record