Yksin ryhmässä : vetäytyvät lapset ja syrjäytyminen päiväkodissa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201211139786
Title: Yksin ryhmässä : vetäytyvät lapset ja syrjäytyminen päiväkodissa
Alternative title: Alone in a Group : Withdrawn Children and Social Exclusion in Early Childhood Education
Author: Mustajärvi, Suvi
Other contributor: Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, Opettajankoulutuslaitos
University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Helsingfors universitet, Beteendevetenskapliga fakulteten, Institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2012
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201211139786
http://hdl.handle.net/10138/37536
Thesis level: master's thesis
Discipline: Education (Early Childhood)
Kasvatustiede (varhaiskasvatus)
Pedagogik
Abstract: Research of social exclusion is mainly focused on to explore young people and adults. There is only limited research available of social exclusion of children under school age. Social exclusion is however involved in a day care centre's every day life. Social exclusion is a multi-threaded term which is included closely in theories of socialization and children's social development. Previous researches have shown that social exclusion is a sum of many factors. Researchers' definitions of social exclusion are often varied according to what has been the subject and purpose of the research. This research focuses on to examine how the withdrawn behaviour appears in day care centre and how does it affect to social relationships between children. The research also studies the amount of support that withdrawn children need compared to other children. Previous researches have demonstrated that withdrawn behaviour is one of many sections of the social exclusion. The material of this study is gathered from "Orientaation lähteillä" research (Reunamo 2010). 50 day care centres and 14 childminders from Uusimaa and Hämeenlinna took part in the research. Age of the 892 children who participated in the research varied from one to seven. Method of this research was quantitative and the data was gathered by observation, interviews and teachers pedagogical evaluation of children. The data was analysed by using a one way analysis of variance and the statistical significance of results were confirmed by Kruskall-Wall test. According to this study the withdrawn child's main activity was orientation action; wandering around, waiting for something to happen or monitoring the situation. When the withdrawn children attached to action they didn't seek other children's company or express interest in other children's activities. Withdrawn children didn't have interest in social objects like toys or other items. According to teachers' evaluations withdrawn children needed more support in different areas of development than other children. The needs of support were not only in the field of social development but also on the side of motor-, cognitive- and emotional development. Social isolation and problems with it appear as early as under school age. The younger the child is the easier it is to intervene and cut the social exclusion circle.Alle kouluikäisten lasten syrjäytymistä omasta vertaisryhmästään on tutkittu vähän verrattaen nuorten tai aikuisten syrjäytymisen tutkimukseen. Omasta vertaisryhmästä syrjäytyminen koskettaa kuitenkin myös päiväkoti-ikäisen lapsen maailmaa. Syrjäytyminen on monisäikeinen käsite, johon liittyvät läheisesti teoriat lapsen sosiaalisesta kehityksestä ja yleisemmin sosialisaatiosta. Aikaisemmissa tutkimuksissa pienten lasten syrjäytymisen omasta vertaisryhmästään on todettu johtuvan monista eri tekijöistä (kts. Laine 2002). Tutkijoiden määritelmät syrjäytyneisyydestä ovat usein vaihdelleet sen mukaan mikä on ollut tutkimuksen kohde ja tarkoitus. Omassa tutkimuksessani keskityn alle kouluikäisten lasten vetäytyneisyyden tarkasteluun, joka aikaisemmissa tutkimuksissa on määritelty pienten lasten yhdeksi syrjäytymisen muodoksi (kts. Laine 2002). Tutkimuksessa selvitettiin vetäytyvän lapsen toimintaa, sosiaalisia suhteita ja tuen tarpeita päiväkodissa. Tutkimuksen aineistona käytettiin Orientaation lähteillä tutkimuksen tutkimusaineistoa (Reunamo 2010). Tutkimukseen osallistui yhteensä 50 päiväkotiryhmää kasvattajineen ja 14 perhepäivähoitajaa Uudeltamaalta ja Hämeenlinnasta. Lapsia oli yhteensä 892 ja he olivat iältään yhdestä seitsemään ikävuotta. Oma tutkimukseni oli luonteeltaan kvantitatiivinen, jossa käytettiin aineistonkeruumenetelmänä havainnointia, haastattelua ja opettajien pedagogisia arviointeja lapsista. Tulosten analysoinnissa käytettiin yksisuuntaista varianssianalyysia ja tulosten tilastollinen merkitsevyys varmistettiin vielä Kruskall-Wallisin testillä. Tutkimuksen mukaan vetäytyvät lapset viettivät aikaansa paljon orientaatiotoiminnassa; haahuillen, odottaen ja yleistilannetta seuraten. Kiinnittyessään toimintaan he eivät hakeutuneet muiden lasten seuraan, eivätkä osoittaneet kiinnostusta muiden lasten toimintaa kohtaan, vaan kiinnittivät huomionsa ei- sosiaalisiin kohteisiin, kuten leluihin tai materiaan. Opettajien arviointien mukaan vetäytyvät lapset tarvitsivat myös huomattavasti muita lapsia enemmän tukea eri kehityksen osa-alueilla. Vetäytyvän lapsen erityisen tuen osa-alueet eivät rajoittuneet ainoastaan sosiaaliseen kehitykseen vaan ne ulottuivat myös motorisen, kognitiivisen ja tunne-elämän kehityksen puolelle. Vetäytyvien lasten sosiaalinen eristäytyminen ja siihen liittyvät pulmat ovat siis havaittavissa jo päiväkoti-iässä, jolloin syrjäytymisen kierteeseen joutuminen on mahdollista ehkäistä.
Subject: Withdrawn
Social exclusion
Loneliness
Socialization
Peer Group
vetäytynyt
syrjäytyminen
yksinäisyys
sosialisaatio
vertaisryhmä
Rights: This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
yksinryh.pdf 391.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record