Suomessa tuotetun raakamaidon biologiset vaarat

Show simple item record

dc.contributor.author Perkiömäki, Johanna
dc.contributor.author Leimi, Anna
dc.contributor.author Tuominen, Pirkko
dc.date.accessioned 2012-11-21T12:36:00Z
dc.date.available 2012-11-21T12:36:00Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.isbn 978-952-225-113-8 (pdf)
dc.identifier.issn 1797-2981 (pdf)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/37602
dc.description.abstract Oheisessa selvityksessä on tunnistettu ja kuvattu suomalaisen lehmän ja vuohen raakamaidossa mahdollisesti olevia biologisia vaaroja, joista saattaa aiheutua kuluttajalle terveydellistä haittaa, sekä keinoja riskin vähentämiseksi. Raakamaidon kulutus on ollut Suomessa toistaiseksi vähäistä (n. 1 % maidon ja maitotuotteiden kulutuksesta), mutta käyttäjissä on myös riskiryhmiin kuuluvia kuluttajia. Kuluttajariskiä lisää joissakin kotikeittiössä sovelletut raakamaidon pitkät säilytysajat ja korkeat säilytyslämpötilat. Selvityksen perusteella tärkeimmät biologiset tekijät, jotka voivat aiheuttaa raakamaidon elintarviketurvallisuusriskejä Suomessa, ovat EHEC-, Listeria monocytogenes-, salmonella- ja kampylobakteerit. Ne saattavat aiheuttaa vakavia sairauksia ja jälkitauteja, ja niitä kaikkia on todettu suomalaisissa tuotantoeläimissä, ihmisissä ja navettaympäristössä. Suomalainen elintarviketurvallisuusjärjestelmä ei ota kovin hyvin huomioon raakamaidon tuotannon ja kulutuksen erityisominaisuuksia vaan riskinhallinta perustuu pitkälti hyvien hygieniakäytäntöjen lisäksi maidossa olevia mikrobeja tuhoavaan pastörointiin. Sen vuoksi olisi perusteltua luoda raakamaidon myyntimäärään ja toimintaan suhteutettu yhtenäinen, mahdollisia riskejä ennaltaehkäisevä kansallinen järjestelmä, sekä lisätä raakamaidon kanssa toimivien yritysten ja kuluttajien tietoa hyvistä tuotantotavoista ja turvallisesta käytöstä. fi
dc.description.abstract I den bifogade utredningen har man identifierat och beskrivit de biologiska risker med råmjölk från finländska kor och getter som kan orsaka hälsoskador hos konsumenter, samt sätt att minska riskerna. Konsumtionen av råmjölk har för tillfället varit liten i Finland (c. 1 procent av konsumtionen av mjölk och mjölkprodukter), men bland användarna finns också konsumenter som hör till riskgrupperna. Konsumentrisken ökas av långa förvaringstider och höga förvaringstemperaturer för råmjölk som tillämpas i vissa hemkök. Enligt utredningen är de viktigaste biologiska faktorer som kan orsaka risker för livsmedelsäkerheten hos råmjölk i Finland EHEC-, Listeria monocytogenes-, salmonella- och campylobakterier. De kan orsaka allvarliga sjukdomar och följdsjukdomar, och alla dessa har konstaterats hos produktionsdjur, människor och ladugårdsmiljöer i Finland. Det finländska livsmedelssäkerhetssystemet tar inte så mycket hänsyn till särdragen i produktionen och konsumtionen av råmjölk, utan riskhanteringen grundar sig i stor utsträckning utöver på god hygienpraxis och på förstörande av mikrober genom pastörisering. Därför skulle det vara motiverat att skapa ett nationellt system som förebygger eventuella risker och som är relaterat till försäljningsmängden av råmjölk och verksamheten kring råmjölk, samt öka kunskaper i goda produktionssätt och säker användning hos företag och konsumenter som har att göra med råmjölk. fi
dc.description.abstract This report identifies and describes possible biological risks posed to consumers by raw cow and goat milk produced in Finland. It also describes methods of reducing such risks. Raw milk consumption has so far been scarce in Finland (about 1% of all milk and dairy product consumption), but some of its consumers belong to risk groups. The risk to consumers is increased by the long storage times and high storage temperatures of raw milk in some home kitchens. According to this investigation, the most important biological factors posing food safety risks in raw milk are EHEC, Listeria monocytogenes, salmonella and campylobacteria. These may cause serious diseases and sequelae. All of them have been found in Finnish production animals, people and barn environments. The Finnish food safety system is not well adapted to providing for the special characteristics of raw milk production and consumption. Instead, risk management is largely based on good hygiene practices and pasteurisation, in order to destroy the microbes in milk. For these reasons, creating a consistent national system would be advisable, proportioned to raw milk sales volumes and activities, in order to prevent possible risks and to distribute information to companies and consumers handling raw milk, on good production practices and safe use. fi
dc.language.iso fi fi
dc.publisher Evira fi
dc.relation.ispartofseries 4/2012 fi
dc.subject raakamaito fi
dc.subject riskiprofiili fi
dc.subject elintarviketurvallisuus fi
dc.title Suomessa tuotetun raakamaidon biologiset vaarat fi
dc.title.alternative riskiprofiili fi
dc.type Kirja fi

Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
Perkiomaki et al..pdf 1.808Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record