Trajectories of three women's groups in Urbanizing Senegal : Observing social capital and livelihoods in Rufisque

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8433-1
Title: Trajectories of three women's groups in Urbanizing Senegal : Observing social capital and livelihoods in Rufisque
Alternative title: Kolmen naisryhmän kehityspolut kaupungistuvassa Senegalissa : Tutkimuskohteena sosiaalinen pääoma ja toimeentulo Rufisquessa
Author: Rosenlew, Anne
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Social Sciences, Department of Economic and Political Studies, U-landsforskning
Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, politiikan ja talouden tutkimuksen laitos
Helsingfors universitet, statsvetenskapliga fakulteten, institutionen för politik och ekonomi
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2012-12-15
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-8433-1
http://hdl.handle.net/10138/37614
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: In West African Senegal, women traditionally rely on their own networks based on gendered groups supporting everyday life. Urbanization of the country is associated with the emergence of various forms of women's groups in the expanding neighborhoods and the groups are particularly instrumental in supporting their members livelihoods at times of economic adversity. As a result of generalized material difficulties, a growing number of husbands and fathers can no longer assume their roles as breadwinners and there is a clear shift of responsibility in the families on the wives and mothers. In this situation, the importance of the women's groups has grown in salience. While traditional women's groups are informal and initiated spontaneously, the various microcredit institutions targeting especially the financial needs of poor women in developing countries have imposed formal structures. Loans accorded to groups are expected to both increase social capital and to be secured by it. The study at hand looks at the Senegalese women's groups through the concept of social capital and asks whether the groups can be considered as sources of social capital to their members and in what ways the groups contribute to the support of members' livelihoods. Here, social capital is seen as an individual asset and as a part of available resources that form a personal livelihood. The availability of the assets depends on institutional structures and the role of the women's groups in individual livelihood trajectories within these structural limits form the central issue for the study. The empirical evidence for the study is based on mixed methods research done between 1993 and 2008 in the town of Rufisque. The core is qualitative and consists of a set of 30 semi-structured interviews done in 2001 with members from three distinct women's groups in Rufisque. This part of the research has its baseline in a quantitative mapping of all associational life in Rufisque done in 1993-94 and revealing the dominating presence of women's groups on the associational arena. A further qualitative follow up of the three groups the interviewed women belonged to was done in 2008. The time span of 15 year gives the study an outlook showing how social change occurs in individual women's lives, as well as in their groups. Tracing the functions of traditional women's groups in different phases of the Senegalese society, and describing their significance in contemporary urban neighborhoods, the study underlines their crucial importance for their members as well as for the larger society. The ethnographic analysis of three different women's groups from neighborhoods with different stratification patterns supports the theory that social capital thrives in horizontal social structures rather than in vertical, hierarchical ones. As the central role of these groups is giving the members mutual economic support through rotating savings and credit associations (ROSCAs), the concluding question of the study is what impact does the ongoing massive introduction of micro-credit institutions in Senegal have on the traditional women's groups in the future.I västafrikanska Senegal har kvinnor traditionellt kunnat lita på stöd från egna kvinnogrupper då det har gällt att bemöta vardagslivets stränga utmaningar. Grupperna lämpar sig speciellt för att dryga ut medlemmarnas utkomst och den substantiella urbaniseringen av landet har medfört att det i de snabbt växande kvarteren uppstår nya kvinnogrupper av diverse former. Eftersom den utdragna ekonomiska krisen har lett till att det är vanligt att äkta män och fäder inte längre kan stå för sina familjers uppehälle har ansvaret för familjernas försörjning klart överförts på hustrur och mödrar. Detta har lett till att kvinnogruppernas betydelse för sina medlemmar har tilltagit. Traditionella kvinnogrupper är informella och de uppstår spontant på medlemmarnas egna villkor, medan institutioner som distribuerar mikrokrediter uttryckligen för att möta behoven av fattiga kvinnor i utvecklingsländer förutsätter givna formella strukturer av grupperna. Lånen som tilldelas grupper antas vara garanterade av det sociala kapitalet hos gruppen, samtidigt som gruppernas sociala kapital förutses bli förstärkt av lånen. Avhandlingen betraktar de senegalesiska kvinnogrupperna genom begreppet socialt kapital och utreder på vilket sätt de kan betraktas som källor till socialt kapital för sina medlemmar. Vidare undersöker den på vilket sätt grupperna stöder medlemmarnas utkomstmöjligheter i en globaliserad värld utsatt för snabba förändringar. Socialt kapital betraktas här som en individuell tillgång och som en del av olika resurser som utgör en utkomst. Samhällets institutionella strukturer, t.ex. köns- och åldershierarkier, utgör ramarna för hur resurserna fördelas och kvinnogruppernas roll i hur utkomsten utformas inom dessa ramar står i fokus för avhandlingen. Den empiriska delen av avhandlingen utgörs av en undersökning som gjordes med både kvantitativa och kvalitativa metoder mellan åren 1993 och 2008 i staden Rufisque. Undersökningens kvalitativa kärna består av 30 halvstrukturerade intervjuer som gjordes 2001 med medlemmar från tre olika kvinnogrupper i Rufisque. Utgångspunkten är en kvantitativ kartläggning av föreningslivet i Rufisque som gjordes 1993-94 och som påvisar att en absolut majoritet av föreningarna i staden är just kvinnogrupper. En uppföljning av intervjuerna från 2001 gjordes år 2008 i form av gruppintervjuer. Det 15 år långa tidsperspektivet möjliggör en insyn i hur den sociala förändringen påverkar både enskilda kvinnor och grupperna de tillhör. I avhandlingen beskrivs traditionella kvinnogrupper och deras funktioner under olika historiska faser av det senegalesiska samhället, samtidigt som deras centrala betydelse i dagens urbana kvarter målas fram. Den etnografiska analysen av tre olika kvinnogrupper från kvarter med olika stratifieringsmönster stöder teorin om att socialt kapital frodas bättre i horisontala sociala strukturer än i vertikala och hierarkiska. Eftersom den viktigaste funktionen hos grupperna är att förse sina medlemmar med ömsesidigt ekonomiskt stöd genom roterande kreditgrupper, avrundar avhandlingen med att fråga vilken inverkan det massiva intåget av mikrokrediter kommer att ha på traditionella kvinnogrupper i framtiden.
Subject: u-landsforskning
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
rosenlew_dissertation.pdf 1.527Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record