The Woods Are Burning! : The Restoration of the American Dream and Expressionism in Arthur Miller's Death of a Salesman

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2012112310023
Title: The Woods Are Burning! : The Restoration of the American Dream and Expressionism in Arthur Miller's Death of a Salesman
Author: Immonen, Jarkko
Other contributor: Helsingin yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Nykykielten laitos
University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages
Helsingfors universitet, Humanistiska fakulteten, Institutionen för moderna språk
Publisher: Helsingfors universitet
Date: 2012
Language: eng
URI: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2012112310023
http://hdl.handle.net/10138/37624
Thesis level: master's thesis
Discipline: English Philology
Englantilainen filologia
Engelsk filologi
Abstract: Tutkielmani käsittelee ekspressionismin ja amerikkalaisen unelman keskinäistä suhdetta Arthur Millerin näytelmässä Kauppamatkustajan kuolema (Death of a Salesman). Aiempi tutkimus on suurelta osin keskittynyt analysoimaan joko ekspressionismia tai amerikkalaisen unelman käsittelyä näytelmässä, mutta sitä, miten nämä kaksi näkökulmaa liittyvät toisiinsa, on tutkittu varsin vähän. Valtaosa näytelmää tutkineista katsoo sen ennen kaikkea kritisoivan amerikkalaista unelmaa. On kuitenkin niitä, jotka tulkitsevat näytelmän peräänkuuluttavan amerikkalaisen unelman palauttamista alkuperäiseen altruistiseen muotoonsa, ja päätavoitteenani tässä tutkielmassa on selvittää, millä tavoin näytelmän ekspressionismin ja amerikkalaisen unelman tematiikan keskinäinen suhde tukee tätä tulkintaa. Keskityn tutkielmassani analysoimaan päähenkilöä, Willy Lomania; millä eri keinoin hänen käsityksiään amerikkalaisesta unelmasta tuodaan näytelmässä esille ja mitä nämä käsitykset saattaisivat olla. Perustan analyysini osittain Gayle Porterin bisneseettiseen teoriaan. Porter jakaa perinteisen amerikkalaisen unelman kuuteen avainteesiin ja esittelee, miten kukin näistä teeseistä on ajan saatossa vääristynyt ja kärjistynyt. Tutkin laajemminkin amerikkalaisen unelman käsitteen historiaa ja muuntumista 1700-luvulta tähän päivään tukeakseni Porterin teoriaa. Tämän jälkeen peilaan päähenkilön valintoja ja päätöksiä Porterin teoreettiseen malliin ja selvitän, löytyykö päähenkilö Willy Lomanin maailmankuvan keskiöstä Porterin esittämiä avainteesejä, niiden vääristymiä tai kärjistyksiä. Väitän tutkielmassani, että näytelmä ei esitä amerikkalaista unelmaa Willy Lomania tuhoavana voimana, kuten monet ovat tulkinneet. Syy Willyn traagiseen kohtaloon löytyy hänen kyvyttömyydestään sovittaa yhteen oma vakaa uskonsa perinteisen amerikkalaisen unelman hyveellisiin avainteeseihin nopeasti muuttuvan yhteiskunnan tapojen ja tarpeiden kanssa. Analysoin Willy Lomania myös ekspressionistisesta näkökulmasta. Esitän, että näytelmän ekspressionistiset elementit sallivat tulkinnan, jonka mukaan osa näytelmän henkilöistä, erityisesti muut Lomanin perheenjäsenet, voidaan nähdä Willyn mielenliikkeiden representaatioina tai heijastumina. Pohjaan tulkinnan kahteen tosiseikkaan: ensiksikin näytelmän nimeksi piti tulla alun perin The Inside of His Head, vapaasti suomennettuna Hänen päänsä sisällä . Toiseksi Millerin alkuperäisenä mielikuvana näytelmän lavastuksesta oli jättimäinen pää, jonka sisällä näytelmä tapahtuisi. Tukeakseni ekspressionismin tulkintaani analysoin lavastusta, valaistusta ja äänitehosteita koskevien näyttämöohjeiden sekä tiettyjen dialogissa esiintyvien kielikuvien funktioita. Tämän jälkeen tarkastelen jokaista perheenjäsentä erikseen selvittääkseni, miten he kuvastavat päähenkilön ajatusmaailmaa ja hänen amerikkalaista unelmaansa. Tutkielmani pääväittämä kiteytyy Willyn ja hänen poikansa Biff Lomanin suhteeseen. Ekspressionistisessa valossa Biff näyttäytyy kaikkein selkeimmin Willyn jatkeena tai heijastumana ja jakaa suurelta osin isänsä maailmankuvan. Olennaisin osa näytelmän draamasta perustuu Willyn ja Biffin ongelmalliseen suhteeseen. Biff toimii näytelmässä katalyyttina, joka pakottaa isänsä kohtaamaan todellisuuden ja näin ajaa näytelmän huippukohtaansa. Biff on kuitenkin Lomanin perheestä ainoa, joka oppii virheistään ja jolla on näytelmässä selkeä kasvukaari. Näytelmän lopussa vain Biffillä tuntuu olevan toivoa paremmasta tulevaisuudesta; tulkintani mukaan tämä johtuu siitä, että hän on oppinut ainakin osittain yhdistämään perinteisen amerikkalaisen unelman ympäröivän yhteiskunnan vaatimuksiin. Näin ollen näytelmän viesti amerikkalaisesta unelmasta ei ole luonteeltaan tuomitseva, vaan näytelmä kannustaa löytämään perinteisen amerikkalaisen unelman arvot uudestaan ja oikaisemaan käsitteen vääristymät ja kärjistykset.
Rights: Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
thewoods.pdf 197.9Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record