Luokanopettajan pedagoginen ajattelu ja toiminta matematiikan opetuksessa

Show full item recordPermalink

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-7868-2
Title: Luokanopettajan pedagoginen ajattelu ja toiminta matematiikan opetuksessa
Alternative title: Class teacher's pedagogical thinking and action in mathematics education
Author: Patrikainen, Sanna
Contributor organization: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Teacher Education
Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteellinen tiedekunta, opettajankoulutuslaitos
Helsingfors universitet, beteendevetenskapliga fakulteten, institutionen för lärarutbildning
Publisher: Helsingin yliopisto
Date: 2012-12-15
Language: fin
URI: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-10-7868-2
http://hdl.handle.net/10138/37630
Thesis level: Doctoral dissertation (monograph)
Abstract: The purpose of this research was to describe and understand class teacher s pedagogical thinking and action in mathematics education. At first we investigated how teachers taught mathematics as well as their reasons for their pedagogical decisions. Based on these empirical findings, the second essential aim was to consider the quality of mathematics education relative to socio-constructivistic curriculum thinking and to model it with theoretical conceptions. The conceptualizing of mathematics education was based on the didactical relation included in the didactical triangle. The research is qualitative by nature and can be characterized as a qualitative collective multiple-case study. The participants, three class teachers, were followed up during one mathematical teaching-studying-learning process. The research material was gathered by two different methods: first the teachers pedagogical action was observed using video recordings, and then the pedagogical thinking connected to this action was depicted with the help of stimulated recall interview. The video data was analysed using a theory based set of concepts which described the mathematics teaching-studying-learning process. The purpose of the theory-bounded interview data analysis was to deepen the tentative understanding of mathematics education gained through the video analysis. The results describe the teachers pedagogical thinking and action in the context of mathematics education. All three teachers shared a constructivistic conception of mathematics teaching and learning, but each emphasized different viewpoints. These personal conceptions of teaching were defined as humanistic-constructive, cognitive-constructive and contextual-constructive. Finally, a model of mathematics education consisting of four factors was constructed. This model also included the didactical relation which was defined as the teacher s relation to the student, the content and the life-world. The research results and methodological inventions can be used in the context of school teaching, teacher education and research on teaching. Teachers and teacher students can utilize the results when reflecting on their own pedagogical thinking and action. In addition the research provides topical information concerning Finnish mathematics education as well as new perspectives for national and international research, development and curriculum work.Tämän tutkimuksen tavoitteena oli kuvata ja ymmärtää luokanopettajan pedagogista ajattelua ja toimintaa matematiikan opetuksessa. Ensinnäkin tutkimuksessa selvitettiin, miten opettajat käytännössä toteuttivat matematiikan opetustaan ja miten he perustelivat tekemiään pedagogisia ratkaisuja. Näihin empiirisiin havaintoihin perustuen tutkimuksen toiseksi keskeiseksi tavoitteeksi rakentui matematiikan opetuksen laadun pohtiminen suhteessa nykyiseen opetussuunnitelma-ajatteluun sekä sen mallintaminen teoreettisin käsittein. Tutkittavan ilmiön matematiikan opetuksen käsitteellistäminen ja teoreettinen pohdinta perustuivat didaktisen kolmion sisältämään didaktiseen suhteeseen. Tutkimus on luonteeltaan laadullinen kollektiivinen monitapaustutkimus. Tutkimukseen osallistui kolme luokanopettajaa, joiden matematiikan opetusta seurattiin yhden matemaattisen sisällön opetusprosessin ajan. Tutkimusaineisto kerättiin kahta eri menetelmää hyödyntäen: Opettajien pedagogista toimintaa tarkasteltiin videohavainnoinnin keinoin ja tähän toimintaan liittyvää ajattelua ilmennettiin stimulated recall -haastattelumenetelmän avulla. Videoaineiston teorialähtöistä sisällönanalyysia varten laadittiin opetustapahtumaan kuvaava teoreettinen käsitteistö. Haastatteluaineiston analyysissa syvennettiin teoriasidonnaisin keinoin videohavainnoinnin tuottamaa ymmärrystä matematiikan opetuksesta. Tutkimuksen tuloksena kuvattiin kaikkia opettajia yhdistäviä sekä heitä erottavia toiminnan ja ajattelun piirteitä. Opettajia yhdistävä opetuskäsitys määriteltiin luonteeltaan konstruktiiviseksi ja se noudatteli pitkälti nykyisen sosio-konstruktivistisen opetussuunnitelma-ajattelun periaatteita. Tämä opetuskäsitys tarkentui opettajakohtaisesti humanistis-konstruktiiviseksi, kognitiivis-konstruktiiviseksi sekä kontekstuaalis-konstruktiiviseksi käsitykseksi matematiikan opetuksesta. Viimein tutkimuksessa päädyttiin esittämään nelitahoinen matematiikan opetuksen malli, jonka sisältämä didaktinen suhde määrittyi opettajan suhteena oppilaan, sisällön ja elämänpiirin muodostamaan kenttään. Tutkimuksen tuloksia sekä tutkimukseen liittyvää menetelmällistä kehittelyä voidaan hyödyntää niin käytännön kouluopetuksen ja opettajankoulutuksen kuin opetuksen tutkimuksenkin piirissä. Ennen kaikkea tulokset tarjoavat nykyisille ja tuleville opettajille vertailukohdan sekä menetelmiä, joiden avulla he voivat reflektoida omia pedagogisia ajattelu- ja toimintatapojaan. Lisäksi tutkimuksen tuottama ajankohtainen tieto suomalaisesta matematiikan opetuksesta tarjoaa uusia näkökulmia matematiikan opetuksen kehitys- ja tutkimustarpeisiin sekä kansallisesti että kansainvälisestikin.
Subject: kasvatustiede
Rights: Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty.


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
patrikainen_vaitoskirja.pdf 6.503Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record